0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej w walucie obcej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej przedsiębiorcy ujmujący sprzedaż na kasie fiskalnej spotykają się z chęcią płatności przez klientów innej niż krajowa. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość? Jak rejestrować takie zdarzenia? Jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej w walucie obcej?

Obowiązek drukowania paragonów

Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT podatnicy rejestrujący na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do wydruku paragonu bądź sporządzenia faktury sprzedaży, którą następnie mają obowiązek przekazać nabywcy.

Jakie dane powinien zawierać paragon?

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących w § 8 ust. 1 określa, jakie elementy powinien zawierać paragon:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 5. oznaczenie „paragon fiskalny”,
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 12. łączną kwotę podatku,
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy,
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Jak wynika z punktu 14, na paragonie musi znaleźć się oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż (przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto).

Kryteria dotyczące warunków technicznych

W § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, jasno wskazuje, jakie funkcje musi posiadać program kasy. Wśród najważniejszych można wymienić funkcje:

 1. umożliwiającą użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;
 2. zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;
 3. przeliczenia łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku.

Co ważne, zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia do oznaczania skrótów nazw walut przedsiębiorca musi stosować oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej w walucie obcej - kiedy?

Jak wynika z wyżej przytoczonych regulacji prawnych, ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej w walucie obcej może być prowadzona przez przedsiębiorcę . Jednak nie powinni zapominać, że są zobligowani do wypełnienia kilku zasadniczych warunków. Po pierwsze – kasa musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne pozwalające na przeliczenie transakcji na złote polskie oraz na paragonie musi znaleźć się informacja o zastosowanej walucie sprzedaży (przynajmniej przy kwocie brutto sprzedaży).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów