0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wraz z kasą fiskalną prowadzić inne ewidencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą, obowiązani są wypełniać przepisy związane z rozliczaniem osiąganych przychodów z Urzędem Skarbowym. W celu prawidłowego wypełniania zobowiązań, muszą oni prowadzić różnego rodzaju ewidencje podatkowe. Wielu przedsiębiorców zobowiązanych jest do posiadania kasy fiskalnej. W związku z tym nasuwa się pytanie czy wraz z kasą fiskalną prowadzić inne ewidencje? Odpowiadamy.

Kasa fiskalna sposobem ewidencjonowania przychodów

Jedną z podstawowych ewidencji, która służy do prawidłowego ewidencjonowania osiąganego przychodu są kasy rejestrującej. Obowiązek stosowania kas rejestrujących w działalności gospodarczej określany jest w stosownym rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Należy jednak mieć na względzie, że rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas nie zwalnia podatników od prowadzenia dotychczasowych ewidencji.

Na gruncie podatku od towarów i usług obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych nie zależy od statusu podatnika. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z VAT osiągnięty obrót ewidencjonują w kasie fiskalnej jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

Dla podatników rozpoczynających sprzedaż towarów lub usług w danym roku zwolnienie przysługuje co do zasady do przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe zostały szczegółowo opisane w artykule: Zwolnienie z kasy fiskalnej - komu przysługuje?

Rozliczenia VAT

Podatnicy VAT czynni, którzy rozliczają ten podatek w składanych deklaracjach miesięcznych JPK_V7M lub kwartalnych JPK_V7K powinni prowadzić także rejestry zakupu i sprzedaży VAT.

Od 1 października 2020 roku, nastąpiła likwidacja deklaracja VAT-7 i pliku JPK_VAT. Od tego okresu rozliczeniowego, czynni podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania do MF nowej struktury pliku JPK_V7. Raport z kasy w pliku JPK_V7 należy oznaczać oznaczeniem "RO".

Podatek dochodowy

Podatnicy podatku dochodowego prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Wprowadzenie kasy fiskalnej nie zmienia u nich dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych. Zapisy w ewidencji przychodów są dokonywane na podstawie wystawionych faktur VAT, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami.

Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie dziennego zestawienia faktur. W przypadku sprzedaży bez faktur zapisy są dokonywane na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Księga przychodów

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest między innymi obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży. W tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy jednak podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji. Podatnicy mogą dokonywać zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Podatnicy nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Ewidencje

Oprócz kasy fiskalnej oraz ewidencji dokumentujących sprzedaż lub obrót niektórzy podatnicy są zobowiązani do prowadzenia innych rejestrów dla celów rozliczania podatków. Wśród nich należy wymienić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych, ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych, ewidencje pożyczek oraz ewidencję zatrudnienia, ewidencję czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów