Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy wraz z kasą fiskalną prowadzić inne ewidencje?

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą, obowiązani są wypełniać przepisy związane z rozliczaniem osiąganych przychodów ze skarbem państwa. W celu prawidłowego wypełniania zobowiązań zmuszeni są do założenia i prawidłowego prowadzenia różnego rodzaju ewidencji podatkowych.

Kasa fiskalna sposobem ewidencjonowania przychodów

Jedna z podstawowych ewidencji służy do prawidłowego zliczania osiąganego przychodu za pomocą kasy rejestrującej. Obowiązek stosowania kas rejestrujących przychody określany jest stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów. Rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas nie zwalnia podatników od prowadzenia dotychczasowych ewidencji.

Wprowadzenie kasy do ewidencji poprzez kasy rejestrujące są zobowiązani podatnicy niezależnie od wykonywanej działalności i pozycji podatkowej. Na gruncie podatku od towarów i usług obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych nie zależy od statusu podatnika. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z VAT osiągnięty obrót ewidencjonują w kasie fiskalnej jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

Dla podatników rozpoczynających sprzedaż towarów lub usług w danym roku zwolnienie przysługuje do przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł. W przypadku osób kontynuujących działalność gospodarczą zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. Zł.

Rozliczenia VAT

Pomimo ewidencji kasowej podatnicy są obowiązani do prowadzenia dokumentacji papierowej (z możliwością użycia komputera).

Podatnicy VAT czynni, którzy rozliczają ten podatek w składanych deklaracjach miesięcznych VAT-7 lub kwartalnych VAT-7K powinni prowadzić także rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Z kolei podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT, czyli ci, którzy nie przekroczyli kwoty sprzedaży odpowiadającej równowartości 10 tys. euro, powinni prowadzić ewidencję sprzedaży dla celów VAT.

Podatek dochodowy

Podatnicy podatku dochodowego prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Wprowadzenie kas fiskalnych nie zmienia u nich dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych.

Zapisy w ewidencji przychodów są dokonywane na podstawie wystawionych faktur VAT, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami. Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie dziennego zestawienia faktur. W przypadku sprzedaży bez faktur zapisy są dokonywane na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Księga przychodów

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest między innymi obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży. W tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy jednak podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji. Podatnicy mogą dokonywać zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Podatnicy nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Ewidencje

Oprócz kasy fiskalnej oraz ewidencji dokumentujących sprzedaż lub obrót niektórzy podatnicy są zobowiązani do prowadzenia innych rejestrów dla celów rozliczania podatków. Wśród nich należy wymienić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych, ewidencję przebiegu pojazdów, ewidencję wyposażenia, ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych, ewidencje pożyczek, karty przychodów oraz ewidencję zatrudnienia.