0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zlikwidowałem działalność gospodarczą w której korzystałem z kasy fiskalnej, przy jej nabyciu skorzystałem z ulgi. Kasa była używana około pięciu lat. Czy należy wykazać ją w remanencie likwidacyjnym? Czy likwidacja działalności powoduje, że muszę zwrócić ulgę?

Andrzej, Białogard

 

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym nie powinna być wykazywana. Ponadto nie należy zwracać ulgi na nią.

Likwidacja działalności a kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym

W remanencie sporządzanym dla celów VAT powinny znaleźć się towary, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które na dzień likwidacji działalności pozostają w firmie.

Spis z natury sporządzony na dzień likwidacji działalności uwzględnia więc towary, w stosunku do których nabywcy przysługiwało odliczenie VAT. Co ważne, pod pojęciem towarów mieszczą się nie tylko towary handlowe i materiały, lecz także środki trwałe i wyposażenie. Jeżeli więc nie zostały spełnione dodatkowe warunki określone w ustawie o VAT, w remanencie likwidacyjnym konieczne będzie również wykazanie zakupionych środków trwałych oraz wyposażenia, przy którego nabyciu podatnikowi przysługiwało odliczenie VAT.

W remanencie likwidacyjnym powinna pojawić się informacja o:

  • nazwie towaru,

  • ilości,

  • cenie nabycia towarów lub towarów podobnych bądź koszcie wytworzenia - gdy nie ma ceny nabycia,

  • stawce podatku VAT obowiązującej dla danego towaru,

  • kwocie podatku.

W spisie z natury sporządzanym dla celów VAT nie uwzględnia się towarów, przy których nabyciu osoba prowadząca działalność nie miała prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Kasa fiskalna jest urządzeniem, które nie służy wykonywaniu przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, a jedynie ich ewidencji. Dlatego też w mojej opinii kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym nie powinna być ujmowana.

Stanowisko takie możemy odnaleźć również w wyroku WSA w Lublinie w wyroku z 10 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Lu 116/09, gdzie uznano, że kasa fiskalna jest specyficznym urządzeniem, które nie służy wykonywaniu przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, a jedynie ich ewidencji, które to w dodatku dla innych niż konkretny przedsiębiorca podmiotów nie ma żadnej wartości.

Jednak odmienne, w moim przekonaniu błędne, stanowisko prezentują organy podatkowe. Jako przykład można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-195/09/AW z 21 maja 2009 r. wskazał, że: (…) jeśli przy nabyciu kas rejestrujących Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wykazane w remanencie likwidacyjnym towary (w przedmiotowej sprawie kasy rejestrujące) należy opodatkować, przyjmując za podstawę aktualną, a nie historyczną ich wartość czyli cenę nabycia bądź całkowity koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu.(…).

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności,

  • nastąpi otwarcie likwidacji,

  • zostanie ogłoszona upadłość,

  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków określonych w przepisach.

Z treści pytania wynika, że kasa była używana około 5 lat, po czym działalność została zakończona. Dlatego też należy uznać, że nie musi Pan dokonywać zwrotu ulgi. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów