0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy wierzytelność nieściągalna może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest wierzytelność nieściągalna?

Wierzytelność nieściągalna to taka wierzytelność, której nie można zaspokoić w normalnym trybie. Wiąże się to przede wszystkim z sytuacjami kiedy kontrahent nie płaci za zakupione towary czy usługi, mimo upływu terminu płatności, wezwań do zapłaty itp. Przedsiębiorca, który od dokonanej sprzedaży odprowadził stosowne podatki, nie dość, że nie otrzymał zapłaty czyli de facto przychód nie został zrealizowany, to jeszcze poniósł dodatkowe koszty, opłacając od tej transakcji podatek dochodowy i podatek VAT. Czy jeśli więc nie ma możliwości wyegzekwowania kwoty należnej od dłużnika, można wierzytelność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Nieściągalna należność a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 20 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Według przytoczonego art. 14 za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Aby udowodnić nieściągalność należności, podatnik musi posiadać jeden z poniższych dokumentów:

a) postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

b) postanowienie sądu o:

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek                   niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  • umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi                 okoliczność wymieniona pod lit. a), lub
  • ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

c) protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Wielkość wierzytelności nieściągalnej

W przypadku gdy kwoty wierzytelności nieściągalnych są niewielkie, wystarczy protokół sporządzony przez podatnika, wykazujący, iż przewidywane koszty egzekucyjne w związku z dochodzeniem wierzytelności będą równe bądź wyższe niż kwota tej wierzytelności. Jeśli natomiast kwota wierzytelności jest znaczna, podatnik by móc zaliczyć ją do KUP musi posiadać jeden z pozostałych dwóch dokumentów określonych w powyższych punktach, czyli postanowienie organu egzekucyjnego lub sądu.

Tak więc by podatnik mógł ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność, po pierwsze musiała być ona wcześniej przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o PIT po drugie podatnik musi posiadać odpowiednio udokumentowaną jej nieściągalność.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów