0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Indywidualny rachunek podatkowy na VAT, PIT, CIT - jak sprawdzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony został indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Został on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. Wyjaśniamy na jakich zasadach działa indywidualny rachunek podatkowy!

Jak do końca 2019 roku opłacane były podatki?

Do końca 2019 roku podatki płacone były na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych według rodzaju podatku – osobno na VAT, PIT i CIT. Płacąc zobowiązania na dwa rodzaje podatków, względem podatku VAT i dochodowego (PIT lub CIT) podatnik robił dwa przelewy na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. Jeżeli podatnik zmienił miejsce zamieszkania bądź siedziby, a zmiana ta wpłynęła na zmianę właściwości urzędu skarbowego, zmuszony był również do znalezienia rachunków bankowych, na które po zmianie urzędu zobowiązany był płacić należności podatkowe.

Sprawdź swój indywidualny rachunek podatkowy!
Indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty VAT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie MF, gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić również w dowolnym urzędzie skarbowym. W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Jakie zmiany od 2020 roku w zapłacie podatków?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik dokonuje zapłaty podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT. Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej:
„Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy)”.

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyskał indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, zawsze dokonuje wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu:

 • VAT,
 • PIT,
 • CIT,
 • danina solidarnościowa,
 • niepodatkowych należności budżetowych np. mandaty i grzywny.

Zmiany te mają uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

Co ważne, indywidualny rachunek podatkowy ma służyć jedynie dokonywaniu opłat podatkowych i identyfikacji podatnika ze strony urzędu skarbowego, nie przewidziano jednak udostępnienia historii wpłat dla podatnika.

Zwrot nadpłat podatkowych nadal jest otrzymywany na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku jednoosobowych działalności) – nie będzie dokonywany na mikrorachunek podatkowy.

Należności podatkowe inne niż VAT, PIT i CIT również będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Jak funkcjonuje indywidualny rachunek podatkowy?

Dla każdego podatnika został utworzony indywidualny rachunek bankowy, na wzór obecnie funkcjonujących rachunków ZUS. Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego zawiera sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Zawiera on 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK - liczba kontrolna,
 • wartość 10100071 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1 - gdy podatnik użyje numeru PESEL,
 • Y=2 - gdy podatnik użyje NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika,
 • na kolejnych pozycjach będą uzupełniane "0", tak aby rachunek posiadał 26 znaków.

Przed użyciem indywidualnego rachunku podatkowego warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 10100071222 oraz czy posiada prawidłowy PESEL lub NIP podatnika aby mieć pewność, że wpłata dokonywana jest na właściwy numer rachunku.

Jeśli podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uiszczał zobowiązania podatkowe na mikrorachunek podatkowy z PESEL zamiast z NIP będą mieli zaległość podatkową ze względu na to, że do działalności gospodarczej przypisany jest mikrorachunek z NIP i to on jest kontrolowany na gruncie sprawdzania płatności za zobowiązania podatkowe. Gdy będzie miał miejsce taki przypadek konieczne jest napisanie do urzędu skarbowego wniosku o przeksięgowanie podatków z mikrorachunku z PESEL na mikrorachunek z NIP.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, gdzie w celu jego wygenerowania należy podać:

 • PESEL - w przypadku osoby fizycznej, gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT,
 • NIP - jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Poprzednie rachunki urzędów skarbowych, na które do końca 2019 roku były dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT były aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. Od 2020 roku wpłaty należy dokonywać już na własny rachunek podatkowy. Tak więc każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy.

Indywidualny rachunek podatkowy w systemie wFirma.pl

Prowadząc księgowość online w systemie wFirma.pl przy użyciu swojego mikrorachunku podatkowego można zapłacić podatki VAT i PIT jeżeli użytkownik posiada integrację systemu z Blue Media, jak również eksportować przelewy podatkowe do banku lub generować druczki przelewów za zapłatę podatków.

W pierwszej kolejności w przypadku jednoosobowej działalności należy uzupełnić numer indywidualnego rachunku podatkowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE, w polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK. Po sprawdzeniu jego poprawności należy potwierdzić wybierając opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ.

Indywidualny rachunek podatkowy - jak wprowadzić?

Wprowadzony numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie podpowiadał się automatycznie podczas dokonywania:

Szczegółowe informacje o uzupełnieniu mikrorachunku podatkowego w systemie wfirma, również w przypadku spółki wyjaśnia artykuł pomocy: Indywidualne konto bankowe - mikrorachunek podatkowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów