Poradnik Przedsiębiorcy

Indywidualny rachunek podatkowy na VAT, PIT, CIT - jak sprawdzić?

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. Wyjaśniamy na jakich zasadach będzie działać indywidualny rachunek podatkowy!

Jak obecnie płacimy podatki?

Obecnie podatki płacone są na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych według rodzaju podatku – osobno na VAT, PIT i CIT. Płacąc zobowiązania na dwa rodzaje podatków, względem podatku VAT i dochodowego (PIT lub CIT) podatnik robi dwa przelewy na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. Jeżeli podatnik zmienia miejsce zamieszkania bądź siedziby, a zmiana ta wpływa na zmianę właściwości urzędu skarbowego, zmuszony jest również do znalezienia rachunków bankowych, na które po zmianie urzędu będzie zobowiązany płacić należności podatkowe.

Sprawdź swój indywidualny rachunek podatkowy!

Już dziś można sprawdzić swój indywidualny rachunek do zapłaty VAT, PIT, CIT na stronie MF, gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić również w dowolnym urzędzie skarbowym. W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Jakie zmiany od przyszłego roku w zapłacie podatków?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik będzie dokonywał zapłaty podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT. Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej
„Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyska indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu:

 • VAT,
 • PIT,
 • CIT,
 • niepodatkowych należności budżetowych np. mandaty i grzywny.

Zmiany te mają uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

Co ważne, indywidualny rachunek podatkowy ma służyć jedynie dokonywaniu opłat podatkowych i identyfikacji podatnika ze strony urzędu skarbowego, nie przewidziano jednak udostępnienia historii wpłat dla podatnika.

Zwrot nadpłat podatkowych nadal ma być otrzymywany na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku jednoosobowych działalności) – nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe.

Należności podatkowe inne niż VAT, PIT i CIT również będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które zgodnie z informacją MF mają być opublikowane w grudniu. Będą wówczas dostępne szczegółowe objaśnienia odnośnie tego, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Jak będzie funkcjonował indywidualny rachunek podatkowy?

Dla każdego podatnika zostanie utworzony indywidualny rachunek bankowy, na wzór obecnie funkcjonujących rachunków ZUS. Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego ma zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Ma on zawierać 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK - liczba kontrolna,
 • wartość 10100071 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1 - gdy podatnik użyje numeru PESEL,
 • Y=2 - gdy podatnik użyje NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika,
 • na kolejnych pozycjach będą uzupełniane "0", tak aby rachunek posiadał 26 znaków.

Przed użyciem indywidualnego rachunku podatkowego warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 10100071222 oraz czy posiada prawidłowy PESEL lub NIP podatnika aby mieć pewność, że wpłata dokonywana jest na właściwy numer rachunku.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, na które są dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT będą aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. Od nowego roku wpłaty należy dokonywać już na własny rachunek podatkowy. 

Jak zapowiada rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek:

„Numery będzie można generować najpóźniej pod koniec października tego roku. Procedura będzie na tyle prosta i intuicyjna, że nie przewidujemy żadnych kłopotów w tym zakresie”.

Po wejściu w życie przepisów, czyli od 1 stycznia 2020 roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy. Zatem przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, aby już od początku przyszłego roku stosować zapłaty podatkowe na swój numer rachunku utworzony przez fiskusa, więc po jego sprawdzeniu najlepiej zapisać go na swoim firmowym koncie bankowym.