Poradnik Przedsiębiorcy

Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego w zakresie VAT, PIT, CIT

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT oraz innych należności podatkowych do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy.

Jak obecnie płacimy podatki?

Obecnie podatki płacone są na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych według rodzaju podatku – osobno na VAT, PIT i CIT. Płacąc zobowiązania na dwa rodzaje podatków, względem podatku VAT i dochodowego (PIT lub CIT) podatnik robi dwa przelewy na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. Jeżeli podatnik zmienia miejsce zamieszkania bądź siedziby, a zmiana ta wpływa na zmianę właściwości urzędu skarbowego, zmuszony jest również do znalezienia rachunków bankowych, na które po zmianie urzędu będzie zobowiązany płacić należności podatkowe.

Jakie zmiany od przyszłego roku w zapłacie podatków?

Od 1 stycznia 2020 roku dla każdego podatnika zostanie założony indywidualny rachunek podatkowy, na który będzie on dokonywał zapłaty wszystkich podatków, bez rozróżnienia ze względu na ich rodzaj – np. VAT czy PIT. Zmiany mają być wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej
„Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyska indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu:

  • VAT,
  • PIT,
  • CIT,
  • pozostałych należności podatkowych (np. PCC lub podatek od spadków i darowizn).

Zmiany te mają uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

Co ważne, indywidualny rachunek podatkowy ma służyć jedynie dokonywaniu opłat podatkowych i identyfikacji podatnika ze strony urzędu skarbowego, nie przewidziano jednak udostępnienia historii wpłat dla podatnika.

Zwrot nadpłat podatkowych nadal ma być otrzymywany na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku jednoosobowych działalności) – nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe.

Jak będzie funkcjonował indywidualny rachunek podatkowy?

Dla każdego podatnika zostanie utworzony indywidualny rachunek bankowy, na wzór obecnie funkcjonujących rachunków ZUS. Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego ma zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Numer ten będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Dostęp do niego będzie możliwy po podaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), jak wskazuje § 3 znowelizowanej Ordynacji podatkowej.

Jak zapowiada rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek:

„Numery będzie można generować najpóźniej pod koniec października tego roku. Procedura będzie na tyle prosta i intuicyjna, że nie przewidujemy żadnych kłopotów w tym zakresie”.

Po wejściu w życie przepisów, czyli od 1 stycznia 2020 roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy. Zatem przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, aby już od początku przyszłego roku stosować zapłaty podatkowe na swój numer rachunku utworzony przez fiskusa, więc po jego sprawdzeniu najlepiej zapisać go na swoim firmowym koncie bankowym.