0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kursy online - jak rozliczyć ich sprzedaż?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz powszechniejszą formą kształcenia stają się kursy online. Umożliwiają one zdobywanie wiedzy bez wychodzenia z domu. Popyt na tego typu szkolenia, powoduje wzrost ich sprzedaży. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, w jaki sposób powinno wyglądać podatkowe rozliczenie sprzedaży kursów przez internet.

Czym są kursy online?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w świetle prawa jest kurs internetowy. W tym celu trzeba sięgnąć do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do art. 1 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Przedstawiona definicja wskazuje, że program komputerowy, którym są m.in. kursy online, stanowi utwór.

W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy. Natomiast w myśl art. 17 tejże ustawy, przysługuje mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W rezultacie możemy mieć do czynienia z całkowitym przeniesieniem praw autorskich, za wynagrodzeniem lub też z udzieleniem licencji na korzystanie z utworu. W przypadku sprzedaży kursów online, będziemy mieli do czynienia z drugim rodzajem rozporządzania prawem autorskim.

Kursy online w świetle prawa podatkowego

Jak już zostało zaznaczone, najczęstsze są sytuacje, gdy twórca udziela licencji do korzystania z kursu online. Rzadkością są przypadki, gdy twórca przenosi całość swoich praw autorskich do opracowanego szkolenia. Zagadnienie udzielenia licencji, wywołuje określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego. Otóż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa kilka źródeł, z których podatnicy mogą uzyskiwać przychody. Bardzo ważna jest prawidłowa kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu, gdyż determinuje ona sposób rozliczenia podatku.

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT wskazuje, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie praw majątkowych. W dalszej kolejności sięgnąć należy do treści art. 18 ustawy PIT, który wskazuje, że za przychód z praw majątkowych, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Oznacza to, że przychody z tytułu sprzedaży licencji na kurs internetowy, należy kwalifikować jako przychód z praw majątkowych.

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu?

W przypadku sprzedaży praw majątkowych, zagadnieniem najbardziej interesującym podatników, jest możliwość skorzystania z podwyższonych kosztów podatkowych, które wynoszą 50% przychodów.

Jak bowiem czytamy w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu, określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85 528 zł. Jeżeli jednak podatnik jest w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, to przyjmuje się je w wysokości wydatków faktycznie poniesionych.

Przykład 1.

Twórca kursu online, udzielił licencji platformie internetowej na udostępnianie szkolenia odbiorcom zewnętrznym. Roczny przychód z tytułu udzielenia licencji określono na 10 000 zł. W wyniku zastosowania normy procentowej, koszt uzyskania przychodu wynosi 5 000 zł.

Przykład 2.

Twórca kursu online, udzielił licencji platformie internetowej na udostępnianie szkolenia odbiorcom zewnętrznym. Roczny przychód z tytułu udzielenia licencji określono na 10 000 zł. Twórca posiada jednak dowody, iż łączne poniósł wydatki na stworzenie i opracowanie kursu w kwocie 6500 zł. W konsekwencji kosztem podatkowym będzie wartość wydatków faktycznie poniesionych.

Warto również zaznaczyć, że 1 stycznia 2018 roku ustawodawca doprecyzował, poprzez dodanie art. 22 ust. 9b ustawy PIT, że wspomniane podwyższone koszty uzyskania przychodu, stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

  • twórczej – w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

  • artystycznej – w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

  • publicystycznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów