0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana opon na zimowe - czy może stanowić koszt?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód jest nieodłącznym elementem wykorzystywanym w większości przedsiębiorstw. Wiąże się to z wieloma wydatkami, jakie należy ponieść w związku z jego eksploatacją. Jednym z takich wydatków jest zmiana opon ze względu na zmieniające się pory roku. Czy wydatki związane z wymianą opon mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź!

Czy zmiana opon stanowi ulepszenie pojazdu?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy zakup nowych opon zimowych nie będzie uznany za ulepszenie samochodu. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na definicję ulepszenia w kontekście środków trwałych.

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT; brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Zakup i zmiana opon zimowych w samochodzie wykorzystywanym w firmie nie spełniają warunków powyższej definicji – tego typu działania są przeprowadzane dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem oraz zabezpieczenia go przed negatywnym działaniem czynników pogodowych. W związku z tym opony zimowe nie są ulepszeniem środka trwałego i stanowią zwykły koszt uzyskania przychodu związany z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Czy zmianę opon można ująć jako koszt w KPIR?

Aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach działalności musi spełniać określone warunki:

 • musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu;
 • musi mieć związek z działalnością gospodarczą,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT,
 • musi zostać odpowiednio udokumentowany.

Jeśli wydatki związane z wymianą opon spełnią powyższe warunki, to mogą zostać ujęte w kosztach działalności gospodarczej. Jednak sposób ich ujęcia w ewidencji będzie się różnił w zależności od tego, czy pojazd jest wprowadzony do środków trwałych, czy jest pojazdem prywatnym używanym w działalności.

Zmiana opon a pojazd wprowadzony do środków trwałych

W przypadku gdy zmiana opon występuje w pojeździe ujętym w ewidencji środków trwałych, to przedsiębiorca ma prawo do ujęcia w kosztach firmowych:

 • 75% wartości netto powiększonej o nieodliczony podatek VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) lub 75% wartości brutto (w przypadku nievatowców) - jeśli pojazd jest użytkowany prywatnie i w działalności;
 • pełnej wartości wydatku (netto w przypadku czynnych podatników VAT; brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) - jeśli pojazd jest użytkowany tylko w działalności.

Wówczas zakup ten zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z prawem do odliczenia VAT (100% lub 50%) w przypadku czynnych podatników VAT.

Zmiana opon a pojazd prywatny używany w działalności

Wydatki poniesione w związku z użytkowaniem prywatnego pojazdu osobowego w działalności są ujmowane w kosztach uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej 20% sumy wydatków poniesionych na ten pojazd (u czynnych podatników VAT wartość ta rozumiana jest jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu, a w przypadku podatników zwolnionych z VAT jest to kwota brutto).

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ sposób rozliczania wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej, o czym szczegółowo w artykule: Wydatek eksploatacyjny pojazdu w 2019 roku - koszt podatkowy a odliczenie VAT.

Jak obliczyć podatek VAT przy zakupie opon?

Przy odliczeniu podatku VAT od wydatków związanych ze zmianą opon nie ma znaczenia, czy pojazd jest wprowadzony do środków trwałych, czy nie. W takiej sytuacji istotne jest to, jaką wielkość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem wybrał przedsiębiorca (50% czy 100%), gdyż wtedy dokonuje on odliczenia według wybranej wysokości.

Jeśli chodzi o podatników zwolnionych z VAT to z racji tego, że nie mogą oni odliczyć podatku VAT od poniesionych wydatków, to wydatek zostanie ujęty w kosztach działalności w kwocie brutto.

Przykład 1.

Pan Adam zakupił usługę zmiany opon do samochodu za 1230 zł brutto (w tym 230 zł VAT). Samochód jest ujęty w ewidencji środków trwałych i pan Adam odlicza od wydatków z nim związanych 50% podatku VAT. Jak powinien ująć taki zakup usługi zmiany opon w ewidencji?

W przypadku, gdy od wydatków związanych z pojazdem pan Adam odlicza 50% podatku VAT, to taką operację powinien ująć w:

 • KPIR w kolumnie 13 w wysokości 75% x (netto (1000 zł) + 50% VAT (115 zł)), czyli 836,25 zł;
 • w rejestrze VAT w wysokości 50% podatku VAT, czyli 115 zł.

Przykład 2.

Pani Anna posiada samochód w środkach trwałych, od którego przysługuje jej prawo do odliczenia 100% podatku VAT. W grudniu zakupiła usługę zmiany opon na zimowe za 369 zł brutto (w tym 69 zł VAT). Jak może zaksięgować taki zakup?

Pani Anna przy zakupie zmiany opon ma prawo ująć taki wydatek w:

 • KPIR w kolumnie 13 w wysokości 100% wartości netto, czyli 300 zł;
 • w rejestrze VAT w wysokości 100% podatku VAT, czyli 69 zł.

Przykład 3.

Pan Zbigniew jest nievatowcem i zakupił usługę wymiany opon do samochodu będącego jego środkiem trwałym użytkowanym tylko w działalności. Na fakturze widniały następujące wartości:

 • kwota netto 350 zł
 • podatek VAT 80,50 zł,
 • wartość brutto 430,50 zł.

Jak więc powinien ująć taką fakturę? Pan Zbigniew taką fakturę powinien ująć w całości, tj. w kwocie brutto 430,50 zł, w kolumnie 13 KPiR.

Jak rozliczyć zakup usługi wymiany opon od kontrahenta z UE?

Zakup usługi wymiany opon od kontrahenta z UE będzie różnił się w zależności od tego, jaki charakter miała dana transakcja.

W przypadku gdy zakup dotyczył samej usługi związanej ze zmianą opon, to taką transakcję należy rozliczyć zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, czyli jako import usług. Jednak, aby taka transakcja miała miejsce, muszą być spełnione określone warunki:

 • usługodawca nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz nie posiada stałego miejsca pobytu, ani zamieszkania na terytorium kraju;
 • usługobiorcą i usługodawcą jest czynny podatnik VAT zarejestrowany do VAT UE.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakupił opony i do danego zakupu była dołączona usługa ich wymiany, to taką transakcję należy scharakteryzować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Warunkiem jest jednak, aby to zakup opon był świadczeniem dominującym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, aby transakcja została potraktowana jak WNT, muszą być spełnione następujące warunki:

 • nabywcą towarów jest podatnik polskiego podatku VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem (z zastrzeżeniem art. 10);
 • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej;
 • został potwierdzony wywóz towarów do kraju członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W przypadku gdy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT nie przekroczyła w danym roku 50 000 zł, to nie musi on rejestrować się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE), a tym samym nie ma obowiązku wykazywać WNT.
Podsumowując, zmiana opon może zostać zaliczona do kosztów podatkowych działalności, jeśli spełnia określone wymagania dotyczące ujęcia wydatków w kosztach działalności.

Zmiana opon - ujęcie wydatku w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania krajowej faktury w systemie wFirma.pl związanej ze zmianą opon należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU, a w pozycji opis można podać informację np. “zmiana opon”. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki zgodnie z przysługującym prawem do ujęcia wydatku w kosztach oraz w rejestrze VAT zgodnie z prawem do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem. 

Zmiana opon - ujęcie kosztu w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów