0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga badawczo-rozwojowa polega w skrócie na możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych (wyjaśnienie definicji zamieszczone jest w sekcji „Czym są koszty kwalifikowane?”) od podstawy opodatkowania, co oznacza zmniejszenie podatku do zapłaty. Tym samym jest ona bardzo korzystna dla podatników, którzy często mają wątpliwości, jakie wydatki można uznać za związane z ulgą badawczo-rozwojową.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R może skorzystać podatnik, który:

 • uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową lub tzw. podatkiem liniowym i
 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Zgodnie z art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT badania naukowe obejmują dwie kategorie prac:

 • badania podstawowe – rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 • badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług bądź wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Termin działalności badawczo-rozwojowej został wyjaśniony w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT. Wskazuje on, że działalność ta obejmuje twórcze prace rozwojowe lub badania naukowe, które są podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Klasyfikacja wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Ponoszone przez podatników wydatki na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane, w rzeczywistości dwukrotnie obniżają dochód do opodatkowania, tj.:

 • najpierw w całości jako koszty uzyskania przychodów,
 • następnie w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi B+R, pomniejszając dochód do opodatkowania (w limicie procentowym określonym w ustawie).

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

 1. wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu tych należności, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło oraz sfinansowane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie związanym z działalnością badawczo-rozwojową; 
 3. nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
 4. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 5. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 6. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4;
 7. nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25;
 8. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na czynności wymienione w art. 26e ust. 2 pkt 5.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jeśli podatnik ma status centrum badawczo-rozwojowego, ma prawo uznać za koszty kwalifikowane na zasadach określonych w ustawie także:

 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i które są wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R;

 • koszty ekspertyz, opinii usług doradczych, ponoszone na rzecz innych podmiotów.

Ponoszone w ramach badań podstawowych koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Koszty nie podlegają odliczeniu jeśli zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Dodatkowo w ustawie został przewidziany brak prawa do odliczenia poniesionych kosztów kwalifikowanych, jeżeli w roku podatkowym podatnik prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową w zeznaniu rocznym

Odliczenia kosztów w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wysokość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy o PIT, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulgę na działalność badawczo-rozwojową ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/BR.

W zeznaniu rocznym podatnik może w ramach ulgi B+R odliczyć od dochodu tylko część wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które nie mogą przekroczyć:

150%

w przypadku, gdy podatnik ma status centrum badawczo-rozwojowego i jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców

Natomiast kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć w sytuacji, gdy podatnik ma status centrum badawczo-rozwojowego i nie jest przedsiębiorcą wymienionym w powyższej tabeli:

100%

kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

150%

pozostałych kosztów kwalifikowanych

 W odniesieniu do pozostałych podatników odliczenie kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w ramach ulgi B+R jest ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji (art. 24a ust. 1b ustawa o PIT). Dlatego we wzorze KPiR wyodrębniono kolumnę, w której należy wpisywać tego rodzaju wydatki. Jest to kolumna 16, która wcześniej była przeznaczona do wpisywania uwag.

Koszty kwalifikowane wskazane w art. 26e ust. 3a ustawy o PIT, dotyczące podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, mogą zostać ujęte w wysokości do 10% przychodów podatnika osiągniętych w danym roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową - przykład

Firma prowadzi prace B+R w celu stworzenia nowego systemu automatyki i informatyki. Nie jest centrum badawczo-rozwojowym. System ma zostać rozbudowany o atrakcyjne funkcje nieznane jeszcze na rynku. W celu wytworzenia systemu zatrudniono od czerwca 2022 r. programistę z wynagrodzeniem 7000 zł brutto (wynagrodzenie płatne na koniec miesiąca zgodnie z umową o pracę). Ponadto w czerwcu zamówiono niezbędne materiały w postaci serwerów i dysków. Testy były prowadzone przez programistę na systemach własnych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

Koszty B+R poniesione przez przedsiębiorcę w czerwcu 2022 r. wynoszą:

 • wynagrodzenie programisty – 7000 zł brutto,
 • składki ZUS od wynagrodzenia programisty finansowane przez płatnika – 1433,60 zł,
 • kupno materiałów – 960 zł netto,
 • odpisy amortyzacyjne od maszyn – 100 zł.

Koszty zakupu materiałów podatnik ujął w dacie zakupu w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W tej samej kolumnie na koniec miesiąca ujął amortyzację maszyn. Koszty wynagrodzenia i składek ZUS finansowanych przez zakład pracy ujął na koniec miesiąca odpowiednio:

 • wynagrodzenia brutto – w kolumnie 12 Wynagrodzenia w gotówce i naturze,
 • składki ZUS po stronie pracodawcy (społeczne, FGŚP i FP) – w kolumnie 13 Pozostałe wydatki.

W tych samych datach powyższe koszty zostały ujęte w kolumnie 16 wzoru KPiR „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym”.

Koszty wytworzenia prototypu systemu wyniosły więc razem 9493,60 zł. Podatnik w całości zaliczył je do kosztów uzyskania przychodów poprzez wpis w kolumnach 12 i 13 KPiR. Ponadto podatnik może odliczyć od dochodu w ramach ulgi B+R:

 • 100% kwoty wynagrodzenia i składek ZUS, tj. kwotę 8433,60 zł,
 • 100% pozostałych wydatków B+R, tj. 1060 zł

Razem koszty kwalifikowane wynoszą 9493,60 zł. Jeżeli podatnik nie poniesie w trakcie 2022 r. innych wydatków na działalność badawczo-rozwojową, to zgodnie z załącznikiem PIT/BR będzie mógł wydatki te odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej w ramach ulgi B+R już w zeznaniu rocznym za 2022 r. Ulga stanowi dodatkowy bonus podatnika, niezależnie od zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na B+R.

W sytuacji gdy firma z przykładu posiadałaby status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, mogłaby odliczyć w zeznaniu rocznym na druku PIT/BR wartość 14 240,40 zł, tj.
8433,60 x 150% = 12 650,40 zł
1060 x 150% = 1590 zł

Jak udokumentować prawo do ulgi B+R?

Skorzystanie z ulgi B+R powinno być również tak jak w przypadku innych ulg prawidłowo udokumentowane. W sytuacji, gdy podatnik prowadzi KPiR, sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodu wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty działalności badawczo-rozwojowej dodatkowo należy wyszczególniać w kolumnie 16 KPiR. Należy w niej wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaką ich część podatnik odliczy od podstawy opodatkowania.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik prowadzi księgi rachunkowe, sposób dokumentowania kosztów określa ustawa o rachunkowości. Zobowiązany jest on wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w księgach rachunkowych.

Z ulgi IP B+R można skorzystać wyłącznie w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L w zależności od formy opodatkowania wskazanej dla działalności gospodarczej. W tym celu składa się załącznik PIT/BR.

Jak ująć poniesione wydatki na działalność badawczo-rozwojową w systemie wFirma?

Poniesione koszty związane z ulgą na działalność B+R w systemie wFirma.pl ujmuje się w łatwy sposób poprzez: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, w oknie które się pokaże w polu KOSZTY BR ujmuje się wartość wydatku poniesionego w ramach ulgi B+R.

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów