0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od niezrealizowanych zysków (Exit Tax) – kogo dotyczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej osób decyduje się opuścić Polskę w celach zarobkowych. Od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy podatek od niezrealizowanych zysków nazywany Exit Tax, mający na celu utrudnienie podatnikom przeniesienie biznesu do innych państw, w których system podatkowy jest korzystniejszy oraz zniechęcenie ich do zmiany rezydencji podatkowej, czyli wyjazdu za granicę wraz z prywatnym kapitałem w celach zarobkowych. Nowy podatek wynika z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2193). Podatek od niezrealizowanych zysków jest kolejnym etapem uszczelniania polskiego systemu podatkowego.

Co to jest Exit Tax?

Podatek od niezrealizowanych zysków nazwany jest również podatkiem od wyjścia lub potocznie Exit Tax. Dodatkowe obciążenie podatkowe w jego postaci dotyczy przedsiębiorców przenoszących aktywa do innego państwa lub zmieniających rezydencję podatkową. Przeniesienie przedsiębiorstwa za granicę w celu zaoszczędzenia na podatkach nie będzie już zatem takie proste i opłacalne jak dotychczas.

Art. 30da ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
1. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Podatek od niezrealizowanych zysków dotyczy zatem zarówno aktywów przedsiębiorstw, jak i majątku osób fizycznych ulokowanego w akcjach, udziałach w spółkach i funduszach, papierach wartościowych lub innych podobnych aktywach. Chodzi o przypadki uszczuplenia dochodów budżetu państwa wynikające z utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w czasie, gdy dany podatnik lub składnik aktywów podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej. Dotyczy to zatem takich aktywów, z którymi wiąże się utrata przez Polskę prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

Stawka podatku od niezrealizowanych zysków wynosi odpowiednio 19% lub 3% i uzależniona jest od tego, czy ustalana została wartość podatkowa składnika majątku.

Kwota wolna od Exit Tax

Podatek Exit Tax nie będzie dotyczył każdego podatnika przenoszącego aktywa za granicę lub zmieniającego rezydencję podatkową. Ustawodawca przewidział bowiem limit 4 000 000 złotych. Dopiero gdy łączna wartość majątku przekroczy tę kwotę, nastąpi obowiązek uiszczenia podatku od niezrealizowanych zysków.

Art. 30db ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Przepisów art. 30da nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł.

Wartość rynkową składników majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku. W przypadku małżonków limit wartości składnika majątku dotyczy zatem łącznie obojga małżonków.

Wspomniany limit odnosi się zarówno do przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej podatnika.

Jakich formalności należy dopełnić, rozliczając podatek od niezrealizowanych zysków?

Podstawą do wyliczenia kwoty podatku jest potencjalny zysk, jaki dane aktywa mogłyby osiągnąć w Polsce.

Zgodnie z art. 30da ust. 14 ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.

Projekt resortu finansów zakłada, że termin uiszczenia podatku od niezrealizowanych zysków zostanie przedłużony do 7 lipca 2019 r

Podatnicy odprowadzający podatek od niezrealizowanych zysków zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:

  • PIT-NZ,

  • CIT-NZ

oraz towarzyszących im dodatkowych formularzy:

  • PIT/NZI,

  • CIT/NZI.

W odniesieniu do osób fizycznych wprowadzono również formularz PIT-NZS (deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków, osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów