Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od podatku pracownika - jak wpływa na wynagrodzenie?

Obliczając zaliczkę z tytułu wynagrodzenia, pracownik jest zobowiązany do uwzględnienia szeregu elementów. Jednym z nich jest tzw. kwota wolna od podatku pracownika. Przepisy, które jej dotyczą, na pierwszy rzut oka wydają się jasne, jednak jak wskazuje praktyka, pracodawcy często mają problem z jej prawidłowym określeniem.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku przez pracownika.

Bezpośredni wpływ na wysokość dochodu ma m.in. kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna.

Pobierz darmowy wzór Oświadczenia o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Oświadczenie o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem że pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2.

Pracownik oświadcza w nim, że:

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). Jeśli stan faktyczny określony w ostatnim oświadczeniu zmienił się w ten sposób, że pracownik zaczął osiągać dochody, od których oblicza się podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek, np. pracownik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to pracownik ma obowiązek poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego.

Wysokość kwoty wolnej od podatku pracownika

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy progu podatkowego (85 528 zł), kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie, czyli 46,33 miesięcznie.

Natomiast jeśli dochody pracownika uzyskiwane od danego pracodawcy przekroczą górną granicę progu podatkowego (85 528 zł), wówczas pracodawca powinien rozpocząć naliczanie zaliczek bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. W takiej sytuacji pracodawca nie powinien stosować kwoty zmniejszającej podatek, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia ww. kwoty.

Pracownik, przewidując przekroczenie w danym roku kwoty dochodu 85 528 zł, może złożyć pracodawcy oświadczenie w tej sprawie. Wówczas pracodawca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania takiego oświadczenia, będzie naliczał i odprowadzał zaliczkę na podatek dochodowy z wynagrodzenia bez stosowania kwoty zmniejszającej.

Kwota wolna w zeznaniu rocznym

W deklaracji rocznej pracownik ostatecznie dokonuje wyliczenia, w jakiej wysokości przysługuje mu kwota wolna lub nie przysługuje.

Wartości kwot pomniejszających podatek odliczanych w rocznym zeznaniu wynoszą:

  • 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł

  • 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł

  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,

  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku- 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy dochodach w przedziale 85 528–127 000 zł kwota wolna od podatku pracownika przysługuje proporcjonalnie. Ulega stopniowemu pomniejszaniu, aż do momentu gdy dochód przekroczy 127 000 zł – wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek.

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku. Dlatego też pracodawcę trzeba powiadomić o tym, że kwotę wolną od opodatkowania rozlicza się we własnym zakresie.

Dwa zakłady pracy a kwota wolna od podatku pracownika

Jak wskazano, w składanym zakładowi pracy oświadczeniu PIT-2 pracownik określa, czy dany zakład pracy jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą może być upoważniony zatem tylko jeden zakład pracy, który stosuje ją w pełnej kwocie. Nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej w dwóch zakładach czy też dzielenie jej na pół.