Kwota wolna od podatku pracownika - jak wpływa na wynagrodzenie?

Wielkość tekstu:

Obliczając zaliczkę z tytułu wynagrodzenia pracownika, pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia szeregu elementów. Jednym z nich jest tzw. kwota wolna od podatku pracownika. Przepisy, które jej dotyczą, na pierwszy rzut oka wydają się jasne, jednak jak wskazuje praktyka, pracodawcy często mają problem z jej prawidłowym określeniem.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku przez pracownika.

Bezpośredni wpływ na wysokość dochodu ma m.in. kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna.

Kwota wolna od podatku pracownika a PIT-2

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem że pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2.

Pracownik oświadcza w nim, że:

  • nie otrzymuje emerytury, renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej ani dochodów z najmu lub dzierżawy,
  • wskazuje ten zakład pracy jako właściwy do stosowania zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). Jeśli stan faktyczny określony w ostatnim oświadczeniu zmienił się w ten sposób, że pracownik zaczął osiągać dochody, od których oblicza się podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek, np. pracownik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to pracownik ma obowiązek poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego.

Wysokość kwoty wolnej od podatku pracownika

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy progu podatkowego (120 tys. zł), kwota zmniejszająca podatek wynosi będzie 5100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie, analogicznie po przekroczeniu progu również kwota ulgi będzie uwzględniana.

Kwota zmniejszająca podatek, za 2021 r., odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 5100 zł rocznie, czyli 425 zł na miesiąc.

Kwota wolna od podatku pracownika w 2022 roku 

Od  2022 roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 17% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 x 17%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł. 

W przypadku dochodu do 120.000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł.

Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku. Dlatego też pracodawcę trzeba powiadomić o tym, że kwotę wolną od opodatkowania rozlicza się we własnym zakresie i nie należy wówczas w zakładzie pracy składać PIT-2.

Dwa zakłady pracy a kwota wolna od podatku pracownika

Jak wskazano, w składanym zakładowi pracy oświadczeniu PIT-2 pracownik określa, czy dany zakład pracy jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą może być upoważniony zatem tylko jeden zakład pracy, który stosuje ją w pełnej kwocie. Nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej w dwóch zakładach czy też dzielenie jej na pół.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów