0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na powrót w ramach Polskiego Ładu - kto z niej skorzysta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład, czyli podatkowa rewolucja, która czeka wszystkich podatników, proponuje wiele rozwiązań mających na celu podniesienie standardu i komfortu życia w Polsce. Jedną z możliwości ma być ulga na powrót. Kto może na nią liczyć i jaki będzie jej cel? Wyjaśniamy w tym artykule!

W jakim celu została wprowadzona ulga na powrót

Ulga na powrót” to ulga w podatku przeznaczona dla powracających z zagranicy. Ma ona na celu zachęcić mieszkających za granicą Polaków do powrotu do Polski. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać tylko wybrani podatnicy. Przede wszystkim głównym kryterium będzie to, aby podatnik przed powrotem do Polski nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania przez co najmniej trzy lata.

Polski Ład umożliwia podatnikowi wybór pierwszego roku ulgi. Rok ten będzie zwany „rokiem bazowym”.

Po podjęciu decyzji o powrocie do Polski i przeniesieniu tu swojej rezydencji podatkowej istnieje szansa na skorzystanie z ulgi. Przykładowo, jeżeli podatnik zmieni rezydencję podatkową w 2022 roku, wówczas odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek:

  • za rok 2023, 2024, 2025, 2026, jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2022
  • albo za lata 2024, 2025, 2026 i 2027, jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji, czyli rok 2023.

W przypadku omawianej ulgi nie będzie miało znaczenia, czy podatnik rozlicza się samotnie, czy też wspólnie z małżonkiem. Z odliczenia będzie można skorzystać w każdym przypadku.

Przychody wolne od podatku

Jak już wcześniej wspomniano, osoba przenosząca swoją rezydencję do Polski, a ponadto spełniająca dodatkowe kryteria, ma szansę na to, że jej przychody zostaną objęte ulgą na powrót. Podatku nie zapłaci osoba osiągająca:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • przychody z umów zleceń;
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Zwolnienie z podatku obejmuje przychody podatników, którzy przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody te będą zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez cztery kolejno następujące po sobie lata. To podatnik ma prawo zadecydować, od kiedy chce skorzystać z ulgi. Może wybrać, że będzie to ten sam rok, kiedy przeniósł rezydencję, lub wskazać każdy kolejny. Ulgę można jednak zastosować tylko raz, co oznacza że gdyby podatnik ponownie wyjechał i po trzech latach wrócił do Polski, a wcześniej korzystał z ulgi na powrót wówczas drugi raz nie będzie to już możliwe.

Zwolnienie może dotyczyć kilku źródeł przychodów, czyli jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskuje przychody z umowy o pracę lub zlecenia, to wszystkie te przychody mogą zostać objęte ulgą.

Przykład 1.

Pani Alicja przez 10 lat mieszkała w Irlandii i tam było jej centrum życiowe. W 2022 roku wraca ona na stałe do Polski i tutaj rozpocznie pracę. Planuje, że od 2023 roku zacznie korzystać z ulgi na powrót. Ulga będzie jej przysługiwała aż do 2026 roku, czyli przez cztery kolejne lata.

Przykład 2.

Pan Mirosław wraca do Polski po 2-letnim pobycie w Hiszpanii. Niestety choć przenosi on swoją rezydenturę do Polski, nie będzie mógł skorzystać z ulgi na powrót, bowiem nie miał miejsca zamieszkania poza Polską przez przynajmniej trzy lata.

Kryteria ulgi na powrót

Początkowo ulga na powrót miała być dedykowana nie tylko dla Polaków, ale również dla obcokrajowców. Zapisy w ustawie uległy jednak zmianie, aby rozwiać wszystkie wątpliwości i w obecnym kształcie zakładają, że z ulgi na powrót będzie mogła skorzystać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej
  • lub miała miejsce zamieszkania nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki
  • lub przez pięć lat zamieszkiwała w Polsce przed trzyletnim okresem przerwy poprzedzającej rok powrotu oraz posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

W przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powtórne skorzystanie z ulgi nie będzie więc możliwe.

Co ciekawe, ulgę na powrót można łączyć z ulgą na czworo dzieci z takim zastrzeżeniem, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Ulga na powrót a składki ZUS

Ulga na powrót ma zachęcić Polaków do powrotu do ojczyzny. Początkowo zakładano, że zwolnienie będzie dotyczyło zarówno podatku, jak i składek ZUS. Póki co, w ustawie nie znalazły się zapisy, że ulga na powrót da gwarancję zwolnienia z konieczności opłacenia składek ubezpieczeniowych, jednak może to ulec zmianie. Na stronach rządowych znajdują się bowiem informacje, że dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą finansowane przez budżet państwa przez cztery lata. Informacje te na razie nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach.

Ulga na powrót – podsumowanie

Rok 2022 będzie pierwszym rokiem, kiedy podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi na powrót. Czy będzie się ona cieszyć powodzeniem? Jak wskazują eksperci, ulga na powrót może odnieść sukces wśród najlepiej zarabiających – szczególnie tych, którzy będą mieli możliwość przenieść się do Polski, nie zmieniając przy tym pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów