0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku

Wielkość tekstu:

Szczegóły związane z przyznaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych danej osobie zostały ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 71. Natomiast zwaloryzowana wysokość kwot przynależnych w ramach omawianego świadczenia zostaje co rok ogłaszana przez ministra właściwego do spraw pracy w drodze obwieszczenia. Sprawdź ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych!

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 komu przysługuje?

Świadczenie w postaci zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy oraz dodatkowo spełnia m.in. następujące warunki:

 1. Urząd nie zagwarantował jej propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
 2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny zarejestrowany m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy lub
  • świadczył pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, gdzie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca lub
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy takiej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Kwota przyznanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od dwóch czynników: okresu, za który jest pobierane świadczenie oraz stażu pracy osoby posiadającej prawo do pobierania tego świadczenia. W związku z powyższym nie każda osoba bezrobotna otrzyma świadczenia w tej samej wysokości.

Zasiłek dla bezrobotnych - obowiązujące stawki

Kwota zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest co rok 1 czerwca, to oznacza, że jest ona uzależniona od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przedstawia poniższa tabela (podane kwoty są kwotami brutto):

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 rok


od 1.01.2024 do 31.05.2024


od 1.06.2024 do 31.12.2024

80%100%120%80%100%120%
Przez pierwsze 90 dni1193,60 zł1491,90 zł1790,30 zł1329,60 zł1662,00 zł1994,40 zł
W następnych okresach937,30 zł1171,60 zł1406,00 zł1044,16 zł1305,20 zł1566,24 zł

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych nie są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym. 

Dobrą wiadomością jest to, że składki emerytalno-rentowe odprowadzane są za osoby bezrobotne w całości z Funduszu Pracy. Dzięki temu okres pobierania zasiłku jest traktowany jako okres składkowy i ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury i renty.

Należy jednak pamiętać, że od zasiłku dla bezrobotnych odprowadzana jest obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 9%. Składka ta pomniejsza kwotę brutto zasiłku, co oznacza, że kwota netto, którą otrzyma bezrobotny, będzie niższa.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 netto

Wysokość zasiłku netto zależy od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku:

 • Pierwsze 90 dni:
  • Staż pracy krótszy niż 5 lat: 1209,94 zł netto
  • Staż pracy od 5 do 20 lat: 1512,42 zł netto
  • Staż pracy dłuższy niż 20 lat: 1814,90 zł netto
 • Pozostały okres:
  • Staż pracy krótszy niż 5 lat: 950,19 zł netto
  • Staż pracy od 5 do 20 lat: 1187,73 zł netto
  • Staż pracy dłuższy niż 20 lat: 1425,28 zł netto

Termin wypłaty zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez Państwowy Urząd Pracy a termin jego wypłaty uzależniony jest od harmonogramu danego urzędu. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem maksymalny termin oczekiwania na świadczenie to do 14 dnia następnego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów