0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek stażowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany pracownikom jednostek budżetowych po przepracowaniu określonego czasu. W przypadku pozostałych pracodawców jest to świadczenie nieobowiązkowe.

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek za wysługę lat z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej i przysługuje za określony staż pracy. Do pracowników tych zaliczamy m.in.: nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki czy kolejarzy.

Dodatek stażowy jak liczyć?

Wynagrodzenie urzędnika państwowego zależy od wielu czynników, tj. zajmowanego stanowisko, posiadanych kwalifikacji czy okresu zatrudnienia w urzędach państwowych i jest uregulowane w art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego należy się za ponad pięcioletnią pracę w urzędach państwowych. Wzrasta on za każdy rok pracy o 1%. Nie może być jednak wyższy niż 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Regulacje dotyczące wynagrodzenia zawarte są w Dz. U. z 2023 r. poz. 765, 1195.

Jeżeli natomiast chodzi o dodatek stażowy dla nauczycieli, to regulacje dotyczące wypłaty tego dodatku zostały zawarte w Karcie Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku. Podobnie jak w przypadku urzędników państwowych nie może on przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Kiedy nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole, okresy stażu pracy ustala się oddzielnie dla każdego z nich.

Dla pracowników spoza sfery budżetowej nie ma uregulowań prawnych dotyczących dodatku stażowego. Pracodawca sam może określić przepisy płacowe obowiązujące w danym zakładzie pracy i uznać bądź nie, że jednym ze składników wynagrodzenia może być dodatek za wysługę lat. Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Zasady wypłaty dodatku stażowego

Dodatek stażowy zazwyczaj jest wypłacany razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat nastąpiło w trakcie miesiąca, to wypłata dodatku będzie obowiązywała od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego dodatku. Podobnie rzecz ma się z wypłatą wyższego dodatku, do którego pracownik nabył prawo. W przypadku, gdy uprawnienia do wyższego dodatku bądź do dodatku w ogóle nastąpiły na początku miesiąca, wówczas zostanie on wypłacony za dany miesiąc.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za nieobecność w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, jeżeli pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek stażowy nie zwiększa więc podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego jak również zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje jednak w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego i jest zazwyczaj wliczany do podstawy wymiaru tego zasiłku.

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy został wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego. 

Przykład 1.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika w 2024 wynosi 4 242,00 zł brutto, a dodatek stażowy 25% pensji zasadniczej (1 060,50 zł). Wynagrodzenie minimalne od lipca 2024 r. wynosi 4 300,00 zł. Czy otrzyma on podwyżkę?

Pracownik otrzymał od lipca 2024 roku podwyżkę wynoszącą 58,00 zł brutto. Czyli pracownik będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie 4 300,00 zł brutto oraz dodatek stażowy.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia sprawiło, że osoby otrzymujące ten dodatek wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego otrzymują podwyżkę pensji zasadniczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów