Poradnik Przedsiębiorcy

Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany pracownikom jednostek budżetowych po przepracowaniu określonego czasu. W przypadku pozostałych pracodawców jest to świadczenie nieobowiązkowe.

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek za wysługę lat z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej i przysługuje za określony staż pracy. Do pracowników tych zaliczamy m.in.: nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki czy kolejarzy.

Jak obliczany jest dodatek stażowy?

Wynagrodzenie urzędnika państwowego zależy od wielu czynników, tj. zajmowanego stanowisko, posiadanych kwalifikacji czy okresu zatrudnienia w urzędach państwowych i jest uregulowane w art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego należy się za ponad pięcioletnią pracę w urzędach państwowych. Wzrasta on za każdy rok pracy o 1%. Nie może być jednak wyższy niż 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Regulacje dotyczące wynagrodzenia zawarte są w Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.

Dodatek za wysługę lat pracowników samorządowych  reguluje  art. 38 ust. 5 ustawy o tychże i wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Wzrasta on o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli natomiast chodzi o dodatek stażowy dla nauczycieli, to regulacje dotyczące wypłaty tego dodatku zostały zawarte w Karcie Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku. Podobnie jak w przypadku urzędników państwowych nie może on przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Kiedy nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole, okresy stażu pracy ustala się oddzielnie dla każdego z nich.

Dla pracowników spoza sfery budżetowej nie ma uregulowań prawnych dotyczących dodatku stażowego. Pracodawca sam może określić przepisy płacowe obowiązujące w danym zakładzie pracy i uznać bądź nie, że jednym ze składników wynagrodzenia może być dodatek za wysługę lat. Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Zasady wypłaty dodatku stażowego

Dodatek stażowy zazwyczaj jest wypłacany razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat nastąpiło w trakcie miesiąca, to wypłata dodatku będzie obowiązywała od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego dodatku. Podobnie rzecz ma się z wypłatą wyższego dodatku, do którego pracownik nabył prawo. W przypadku, gdy uprawnienia do wyższego dodatku bądź do dodatku w ogóle nastąpiły na początku miesiąca, wówczas zostanie on wypłacony za dany miesiąc.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za nieobecność w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, jeżeli pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek stażowy nie zwiększa więc podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego jak również zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje jednak w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego i jest zazwyczaj wliczany do podstawy wymiaru tego zasiłku.

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy został wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego. 

Przykład 1.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika w 2020 wynosiło 2600 zł brutto, a dodatek stażowy 25% pensji zasadniczej (650 zł). Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. wynosi 2800 zł. Wówczas pracownik powinien otrzymać w 2021 roku podwyżkę wynoszącą 200 zł brutto. Czyli pracownik będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie 2800 zł brutto oraz dodatek stażowy.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia sprawi że osobom otrzymujące ten dodatek wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego będzie zwiększała się pensja zasadnicza.