0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikroprzedsiębiorstwo skorzysta z uproszczeń w rachunkowości!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szykują się kolejne uproszczenia w rachunkowości - na planowanych zmianach ma skorzystać każde mikroprzedsiębiorstwo, które rozlicza się w ramach tzw. pełnej księgowości. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzące zmiany mają przynieść oszczędności dla ok. 34 tys. mikrofirm.

Jakie zmiany w zakresie rachunkowości czekają mikroprzedsiębiorstwo?

Modyfikacje, jakie ma wprowadzić nowelizacja Ustawy o rachunkowości, mają być zmianami zdecydowanie na lepsze. Zgodnie z zapowiedziami Centrum Informacyjnego Rządu poprawią warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczą bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości.

Planowane uproszczenia w zakresie sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstwa wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE i mają objąć:

 • możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego,

 • uproszczenie bilansu, który ma składać się jedynie z kilku pozycji aktywów i pasywów,

 • uproszczenie rachunku zysków i strat,

 • brak obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności,

 • brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (nawet kiedy sprawozdanie finansowe będzie podlegać obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta),

 • brak obowiązku stosowania wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia przy wycenie aktywów i pasywów.

Mikroprzedsiębiorstwo - czyli kto?

Z zapowiadanych zmian mają skorzystać jednostki mikro w rozumieniu wspomnianej dyrektywy UE, czyli spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne (oraz spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów:

 • suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł,

 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł,

 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 10 osób.

Co więcej, planowane jest rozszerzenie katalogu mikroprzedsiębiorstw m.in. na:

 • osoby fizyczne,

 • spółki cywilne osób fizycznych,

 • spółki jawne osób fizycznych,

 • spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Kiedy można liczyć na zmiany?

Omawiane modyfikacje mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z zapowiedziami pierwszy raz nowe zasady będą zastosowane do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów