0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Motorower w firmie jako środek trwały - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu podatników ma problem z poprawnym rozliczaniem samochodów co sprawia, że często przerzucają się na alternatywy, np. motorower czy rower. Czy motorower może być środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej? Jak prawidłowo rozliczyć motorower w firmie?

Motorower w firmie - definicja

Motorower nie posiada swojej definicji w przepisach podatkowych. Regulacje dotyczące definicji motoroweru, a także warunków technicznych, jakie powinien spełniać, zostały zawarte w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Przepisy mówią, że motorowerem jest pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motorower w firmie a podatek VAT

Jak wynika z powyższej definicji, motorower nie jest pojazdem samochodowym, dlatego też przy nabyciu motoroweru na firmę przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych, tj. bez ograniczeń przewidzianych dla pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy o VAT. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych VAT, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w całości zarówno od nabycia motoroweru na firmę, paliwa do jego napędu, jak i od innych wydatków związanych z jego bieżącą eksploatacją np. części czy serwisu.

Kwestią sporną natomiast może okazać się możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu np. kasku, bez którego motorowerem nie można udać się w żadną podróż. Zdaniem fiskusa, koszty te mają charakter wydatków osobistych, a nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Motorower w firmie a amortyzacja

Jeśli motorower w firmie ma być użytkowany minimum 1 rok, wówczas należy uznać go za środek trwały. W tym celu motorower wprowadza się do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku gdy wartość początkowa pojazdu jest niższa niż 10 000 złotych, wówczas można nie wprowadzać motoroweru do ewidencji środków trwałych. Podatnik nie ma wówczas obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na nabycie pojazdu mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do użytkowania.

W przypadku gdy motorower w firmie jest warty powyżej 10 000 zł, wydatku na jego nabycie nie można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w całości, lecz należy rozłożyć je w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja rozpoczyna się od następnego miesiąca po wprowadzeniu motoroweru do ewidencji środków trwałych i dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub do momentu, w którym np. motorower zostanie sprzedany.

W tym przypadku można zastosować jedną z metod amortyzacji:

  • liniową - z wykazu stawek amortyzacyjnych dla motoroweru o KŚT 740 należy zastosować 20% stawkę. Motorower w firmie będzie wówczas amortyzowany przez 5 lat.
  • indywidualną - można ustalić dla używanych lub ulepszonych środków trwałych (podatnik musi udowodnić, że pojazd był użytkowany dłużej niż 6 miesięcy) po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, przy czym amortyzacja środków transportu powinna wynosić minimum 30 miesięcy, co oznacza, że maksymalna stawka amortyzacyjna, jaką można zastosować, wynosi 40%. Motorower będzie wówczas amortyzowany przez 2,5 roku.
  • podwyższoną - jest to stawka amortyzacyjna dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo do pojazdów wymagających szczególnej sprawności technicznej. Podstawowa stawka z wykazu może zostać podwyższona współczynnikiem o maksymalnej wartości 1,4. Wynosiłaby wówczas 28% (20% x 1,4). Możliwość ta wynika z art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.
  • jednorazową - w ramach pomocy de minimis. Możliwość jednorazowej amortyzacji mają nowi przedsiębiorcy (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej) oraz tzw. mali podatnicy (u których w 2023 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.157.000 zł). Mogą oni skorzystać z amortyzacji jednorazowej do wysokości nieprzekraczającej w roku równowartości 50 tys. euro (w 2024 roku jest to 230 tys. zł) łącznej wartości tych odpisów.

Oprócz amortyzacji jednorazowej, liniowej, indywidualnej i podwyższonej, motorower w firmie może być również amortyzowany sezonowo. Jeżeli motorower w firmie wykorzystywany jest przez przedsiębiorcę tylko przez część roku, odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać tylko w okresie jego wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Przykład 1.

Podatnik wykorzystuje sezonowo motorower w firmie będący środkiem trwałym o wartości początkowej 20 tys. zł. Jest on wykorzystywany w okresie marzec – październik, czyli przez 8 miesięcy w roku. Roczna stawka amortyzacyjna dla motoroweru wynosi 20%.

Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego:

(20 000 zł x 20%) : 8 m-cy = 500 zł

Łączna kwota odpisów amortyzacyjnych w sezonie:

500 zł x 8 m-cy = 4 000 zł

Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego:

(20 000 zł x 20%) : 12 m-cy = 333,33 zł

Łączna kwota odpisów amortyzacyjnych w sezonie:

333,33 zł x 8 m-cy = 2 666,66 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów