0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składnik majątku o wartości 10 000 zł – środek trwały czy wydatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku zaliczane do środków trwałych. Od 1 stycznia 2018 roku został zwiększony limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych, w związku z czym podatnicy zadają sobie pytanie, czy składnik majątku o wartości 10 000 zł należy amortyzować? Sprawdźmy!

Co to jest środek trwały?

Zgodnie z art. 22a ustawy o PIT środkiem trwałym jest składnik majątku zaliczany do kategorii budowli, budynków, lokali będących odrębną własnością, maszyn, urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów, pod warunkiem że spełnia 5 podstawowych warunków:

  1. stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  2. został nabyty lub wytworzony przez podatnika we własnym zakresie,
  3. jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,
  4. jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
  5. jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Składnik majątku o wartości 10 000 zł a ujęcie w ewidencji środków trwałych

Limit wartości składnika majątku, który nie musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie musi być amortyzowany, wynosi 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT).

Art. 22d ustawy o PIT:
Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Przykład 1.

Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupił zestaw mebli biurowych, którego wartość netto to 5000 zł i będzie wykorzystywany jako wyposażenie biura przez okres dłuższy niż 1 rok. Czy pan Adam ma obowiązek wprowadzenia zestawu do ewidencji środków trwałych?

W związku z tym, że zestaw mebli biurowych będzie wykorzystywany w działalności przez okres dłuższy niż 1 rok, a ich wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł netto, pan Adam nie ma obowiązku wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i może ich zakup ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Pani Anna prowadzi zakład kosmetyczny i zakupiła specjalistyczną maszynę o wartości 10 100 zł netto, którą będzie wykorzystywała w działalności przez okres dłuższy niż 1 rok. Czy pani Anna ma obowiązek wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych?

W związku z tym, że wartość maszyny przekracza kwotę 10 000 zł netto i będzie wykorzystywana w działalności przez okres powyżej 1 roku, traktowana jest jako środek trwały, który bezwzględnie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych.

Zwolnienie z obowiązku wprowadzania składnika majątku do ewidencji środków trwałych obejmuje wyłącznie środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT). Oznacza to, że składnik majątku o wartości 10 000 zł kwalifikuje się do skorzystania z powyższego zwolnienia i wydatek poniesiony na jego zakup może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych. Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2018 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH, w której czytamy, że:

"Ustawodawca dopuszcza również – w odniesieniu do składników majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 10 000 zł – możliwość dokonania jednorazowego odpisu (w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym)."

Każdy składnik majątku o wartości 10 000 zł, który spełnia warunki uznania za środek trwały, może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych bez konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych.
Przykład 3.

Pan Adam kupił w ramach prowadzonej działalności komputer, którego wartość wynosi 10 000 zł netto. Czy w związku z tym, że komputer będzie wykorzystywany w firmie przez okres dłuższy niż 1 rok, musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Co do zasady, w ewidencji środków trwałych muszą zostać ujęte środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców). W związku z tym składnik majątku o wartości 10 000 zł może być ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych bez konieczności ujmowania go w ewidencji środków trwałych.

Składnik majątku o wartości 10 000 zł – możliwe rozwiązania rozliczenia

Dokonując zakupu składnika majątku o wartości 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT), który będzie wykorzystywany w działalności przez okres powyżej 1 roku, przedsiębiorca ma do wyboru trzy możliwości rozliczenia:

  1. skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ujmowania środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wydatek poniesiony na jego zakup ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych;
  2. wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i zastosować jednorazową amortyzację, ujmując odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w miesiącu następnym;
  3. wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i amortyzować go zgodnie z planem amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Jak ująć zakup składnika majątku o wartości 10 000 zł bezpośrednio w kosztach w systemie wFirma.pl?

W celu zaksięgowania wydatku związanego z zakupem składnika majątku o wartości 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT), który będzie wykorzystywany w firmie dłużej niż 1 rok, w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA(bez VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Składnik majątku o wartości 10 000 zł - ujęcie w systemie wFirma.pl

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupów VAT (w przypadku czynnych podatników VAT), a tym samym składnik majątku o wartości 10 000 zł nie będzie widniał w ewidencji środków trwałych (nie zostanie wygenerowany dokument OT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów