Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Prawo do urlopu, czyli kiedy zleceniodawca może wziąć wolne

Umowy cywilnoprawne - umowa zlecenia czy umowa o dzieło - są częstymi formami zatrudnienia. Jednak pozbawione są przywilejów zawartych w kodeksie pracy, gdyż podlegają regulacjom Kodeksu cywilnego. Przeczytaj, czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu. Sprawdź w naszym artykule, kiedy powstanie prawo do urlopu dla zleceniobiorcy.

Różnice między umową zlecenie a umową o pracę

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności na rzecz zleceniodawcy. Przy czym, na co warto zwrócić uwagę - nie ma takich cech zatrudnienia jak pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czyli:

  • stałego miejsca pracy,

  • określonego wymiaru czasu pracy,

  • wykonywania obowiązków pod nadzorem pracodawcy.

Dzięki temu umowa zlecenie pozwala na większą swobodę w organizacji pracy.

Umowę między zleceniodawcą a zleceniobiorcą sporządza się w formie pisemnej. Aby umowa była ważna,

należy w niej określić:

  1. Opis zlecenia, czyli wskazanie zadań dla zatrudnionego;

  2. Zakres współpracy pomiędzy stronami;

  3. Termin wykonania umowy;

  4. Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego zapłaty;

  5. Stronę, która jest odpowiedzialna za dostarczenie materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia;

  6. Odpowiedzialność zleceniobiorcy;

  7. Inne ustalenia, jak: zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego, tryb wprowadzania zmian w umowie.

Umowa zlecenie a prawo do urlopu

Podejmując decyzję o współpracy, strony umowy mogą również zdecydować o zapisie dotyczącym odpłatności za czas niewykonywania zlecenia. Aby pismo te było zgodne z przepisami, należy w nim umieścić inną treść, niż zapis o prawie do odpłatnego urlopu, ponieważ ten przywilej i określenie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Można natomiast zawrzeć informację o odpłatnej przerwie, która będzie przysługiwała zatrudnionemu na umowę zlecenie oraz adnotację, że przerwa ta nie będzie skutkowała obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy. W przypadku umowy cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a co za tym idzie, zleceniobiorca ma tylko takie uprawnienia, jakie wynikają z treści umowy.

Tylko w przypadku, kiedy w umowie zawarty będzie punkt dotyczący określenia przerwy w świadczeniu usług, taka przerwa może przysługiwać zleceniobiorcy. Przerwa w  świadczeniu usług to nie jest prawo do urlopu, ponieważ takowe reguluje Kodeks Pracy, który nie ma zastosowania przy umowach cywilnoprawnych.

Umowa zlecenie a cechy stosunku pracy

W przypadku gdy zlecenie ma cechy stosunku pracy - czyli zleceniobiorca wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym (zgodnie z art. 22. §1. kodeksu pracy), zleceniobiorca może wystąpić do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie zaistnienia stosunku pracy w miejscu umowy zlecenia. To sąd określi, czy cechy wynikające z umowy o pracę dominują w wykonywanym zleceniu. Jeśli tak się stanie, zleceniobiorca może zażądać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy innych roszczeń wynikających z Kodeksu pracy.

Zleceniobiorca ma takie uprawnienia, jakie zostaną zawarte w treści umowy między stronami oraz uregulowane Kodeksem cywilnym, a nie te, które wynikają z uregulowań pracowniczych zawartych w Kodeksie pracy. W związku z czym, gdy zleceniobiorca zamierza korzystać z dni wolnych nieobniżających wynagrodzenia, powinien uzgodnić zawarcie takiej informacji w treści umowy o pracę ze swoim przełożonym.