0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Telepraca - charakterystyka oraz wprowadzenie jej w zakładzie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Telepracownikiem jest osoba, która świadczy pracę regularnie poza zakładem pracy. Telepraca opiera się na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą których przekazywane są pracodawcy wyniki pracy. Pośredniczą one również w komunikacji telepracownika i pracodawcy.

Telepraca - elementy umowy o pracę

Telepraca tak jak tradycyjny stosunek pracy cechuje się odpłatnością, osobistym świadczeniem pracy oraz podporządkowaniem pracodawcy. Telepracownik ma obowiązek przekazywania pracodawcy wyników swojej pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Umowa o pracę z telepracownikiem powinna zawierać wszystkie elementy wymagane do zawarcia tradycyjnej umowy o pracę:

  • rodzaj pracy,

  • miejsce wykonywania pracy,

  • wysokość wynagrodzenia za pracę,

  • wymiar czasu pracy,

  • termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo w umowie o telepracę należy zawrzeć warunki dotyczące wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy, sposób korzystania z komunikacji elektronicznej oraz ustalenia dotyczące przekazywania wyników pracy.

Ważne!

Telepracownik nie może być dyskryminowany pod kątem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu czy dostępu do szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

Telepraca a jej wdrożenie w zakładzie pracy

Wprowadzając w firmie telepracę, należy informację tę zawrzeć w przepisach wewnętrznych, takich jak regulamin pracy czy układ zbiorowy pracy. Należy dostosować wewnętrzne akty prawne do nowo wprowadzonych zasad zatrudniania.

Umowa o pracę w formie telepracy może zostać wprowadzona przy zawieraniu nowej umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia, wówczas zmianę wprowadza się aneksem do umowy o pracę.

Ważne!

Pracodawca ma prawo określić zasady ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych przez telepracownika, wówczas telepracownik powinien być przeszkolony w zakresie ochrony danych. Przeszkolenie w zakresie ochrony danych telepracownik potwierdza na piśmie.

Udostępnienie sprzętu do wykonywania telepracy

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do świadczenia pracy w formie telepracy, a także pokryć koszty związane z jego instalacją, ubezpieczeniem, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Powinien także zapewnić pracownikowi pomoc techniczną oraz szkolenia w zakresie obsługi udostępnionego sprzętu.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika. Jednak należy wziąć pod uwagę, że jeżeli telepracownik świadczy pracę w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wcześniej uzyskać od pracownika pisemną zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie:

  • wykonywania pracy,

  • instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, serwisu, naprawy udostępnionego sprzętu,

  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzenie kontroli nie może naruszać prywatności telepracownika oraz jego rodziny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów