0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata recyklingowa za reklamówki - kiedy należy ją uregulować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która jest pobierana od oferowanych przy zakupach lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Środek ten ma na celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Kiedy zatem zostaje pobrana od klientów opłata recyklingowa za reklamówki? Wyjaśniamy poniżej!

Opłata recyklingowa - kto musi ją opłacać?

Zgodnie z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ustęp drugi przywołanego przepisu przewiduje zwolnienie od opłaty recyklingowej dla bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Czym jest lekka oraz bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego?

Lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego oznacza torbę na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez, o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów.

Natomiast bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego to tzw. torebka zrywka o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która najczęściej służy pakowaniu żywności sprzedawanej luzem.

Jak wynika z powyższych definicji, o tym, czy zostanie pobrana opłata recyklingowa za reklamówki foliowe, decyduje jego grubość i przeznaczenie.

Nie są to jednak jedyne kryteria. Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej dotyczy bowiem przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

Czym jest jednostka handlu detalicznego?

Jednostka handlu detalicznego to miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Pojęcie sprzedaży detalicznej towarów zostało zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu dotyczącym pojęć stosowanych w statystyce publicznej. Zgodnie z tą definicją sprzedaż detaliczna towarów oznacza sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców.

Biorąc pod uwagę powyższe opłata recyklingowa za reklamówki dotyczy jednostek handlu detalicznego, do których, można zaliczyć:
- Sklepy (dyskont, hipermarket, kiosk) i księgarnie,
- Komisy,
- Składy i magazyny,
- Restauracje, bary i kawiarnie,
- Piekarnie i cukiernie,
- Stacje benzynowe.

Reasumując, opłata recyklingowa za reklamówki powinna zostać pobrana przez tych przedsiębiorców, którzy prowadzą punkty handlowe, oferując w nich torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez, o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów.

Opłata recyklingowa za reklamówki dotyczy wyłącznie toreb z tworzywa sztucznego i nie obejmuje opakowań papierowych i kartonowych. Przez tworzywo sztuczne rozumie się polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r., zgodnie z którym polimer oznacza substancję składającą się z cząsteczek stanowiących sekwencję jednego lub kilku rodzajów jednostek monomeru. Cząsteczki takie muszą charakteryzować się statystycznym rozkładem masy cząsteczkowej w pewnym zakresie, a różnice w masie cząsteczkowej powinny wynikać przede wszystkim z różnic w liczbie jednostek monomeru w cząsteczce.

Przykład 1.

W piekarni oferuje się chleb krojony. Czy po zapakowaniu go w torbę foliową o grubości ponad 15 mikrometrów sprzedawca powinien od niej pobrać opłatę recyklingową?

Tak. Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że jeżeli chleb będzie uprzednio krojony i pakowany, a następnie przekazywany do punktu sprzedaży, to przepisy o opłacie recyklingowej nie będą miały zastosowania, ponieważ piekarnia oferuje wówczas klientom nie torbę foliową, lecz produkt w opakowaniu. Inaczej jest w przypadku krojenia chleba na życzenie klienta. Wówczas o zastosowaniu opłaty recyklingowej za reklamówki przesądzi grubość torby z tworzywa sztucznego użyta do jego zapakowania.

Opłata recyklingowa za reklamówki - ile wynosi?

Stawkę opłaty recyklingowej ustala Minister Środowiska w rozporządzeniu. Maksymalna stawka wynosi 1 zł za sztukę, aktualnie jest to 0,20 zł za sztukę (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej).

Pobrana opłata recyklingowa za reklamówki stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący piekarnię łącznie pobrał w 2018 roku kwotę 9000 zł tytułem opłaty recyklingowej. Termin płatności upływa 15 marca 2019 roku.

Opłata recyklingowa za reklamówki a podatek dochodowy

Pobrana opłata recyklingowa za reklamówki stanowi przychód, natomiast z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę powstanie koszt uzyskania przychodu.

Opłata recyklingowa za reklamówki a podatek VAT

Opłata recyklingowa za reklamówki wliczana jest do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy torby na zakupy opodatkowanej stawką 23% VAT. Na paragonie lub fakturze VAT umieszcza się kwotę do zapłaty z tytułu sprzedaży torby. Nie jest konieczne, aby dodawać adnotację o kwocie opłaty recyklingowej. Nie ma również obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji dotyczącej opłaty recyklingowej.

Czy można oferować torby na zakupy bezpłatnie?

Sprzedawca nie może oferować toreb na zakupy za darmo. Zaniechanie pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20 000 zł.

Należy pamiętać, że torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów nie może być w każdym przypadku oferowana klientowi bezpłatnie. W szczególności nie można oferować takiej torby klientowi bezpłatnie, w celu zapakowania żywności posiadającej własne opakowanie. Takie torby są zwolnione z opłaty recyklingowej, gdy są przeznaczone do pakowania żywności sprzedawanej luzem jako ich podstawowe opakowanie, za czym przemawiają względy higieniczne. Grubość torby nie będzie miała znaczenia w przypadku pakowania towarów, które nie stanowią żywności, np. śrubek i wkrętów oferowanych w sklepie z narzędziami.

Przykład 3.

Piekarnia oferuje chleb krojony na życzenie klienta, „na miejscu”. Następnie jest on pakowany w torbę foliową o grubości 15 mikrometrów. Czy takie opakowanie podlega opłacie recyklingowej? Tak, ponieważ zwolnienie dotyczy toreb o grubości poniżej 15 mikrometrów (zatem obowiązuje do 14 mikrometrów włącznie).

Przykład 4.

W sklepie z narzędziami do pakowania drobnych elementów stosuje się torby foliowe o grubości 14 mikrometrów. Podlegają one opłacie recyklingowej, ponieważ w przypadku tego typu towarów nie znajduje zastosowania przepis przewidujący zwolnienie od opłaty recyklingowej.

Przykład 5.

Sprzedawca oferuje towar w postaci rolki 1000 szt. toreb z tworzywa sztucznego. Czy od każdej z nich powinien uiścić opłatę recyklingową? Nie, ponieważ oferuje on w tym przypadku torby jako towar.

Przykład 6.

W pizzerii karton pizzy sprzedawanej na wynos jest pakowany w torbę foliową. Czy podlega ona opłacie recyklingowej? Tak, ponieważ lokal gastronomiczny również jest punktem handlowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów