Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata środowiskowa - kiedy trzeba ją uiścić?

Prowadząc działalność gospodarczą - i nie tylko - musimy pamiętać również o właściwym stosunku do naszego środowiska, które na co dzień podlega nadmiernej eksploatacji przez ludzi. Dbanie o przyrodę jest naszą powinnością wobec przyszłych pokoleń. W związku z dbaniem o ekologię - niektórzy przedsiębiorcy zostali obarczeni obowiązkiem opłaty, jaką jest tzw. opłata środowiskowa.

Ochrona środowiska - podstawowa definicja

Po dokładną definicję pojęcia “ochrona środowiska” należy sięgnąć do ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.). Według jej zapisów - przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie bądź przywrócenie równowagi w przyrodzie. Takimi działaniami są w szczególności:

  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,

  • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Kiedy konieczna jest opłata środowiskowa?

Co do zasady, opłata środowiskowa powinna być uiszczana przez przedsiębiorców, którzy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej użytkują urządzenia, maszyny bądź pojazdy emitujące szkodliwe substancje dla otoczenia.

Według ustawy o ochronie środowiska, opłaty środowiskowe dotyczą sytuacji, w których następuje:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  • pobór wód,

  • składowanie odpadów.

Obowiązek regulacji opłaty środowiskowej mają głównie przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie: upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Opłatę tę powinny również uiszczać osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki.

Oprócz przedsiębiorców, opłata środowiskowa może być pobierana od każdej osoby, która korzysta ze środowiska w zakresie, w jakim czynności te wymagają pozwolenia.

Do opłaty środowiskowej zobowiązane są również instytucje posiadające osobowość prawną, ale niebędące przedsiębiorstwami, tj. szkoły, urzędy, instytucje państwowe itp.

Wysokość opłaty środowiskowej

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska należy ustalać, opierając się na stawkach zawartych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok następny. Przedsiębiorca powinien samodzielnie naliczać wartość należności oraz wpłacać odpowiednią kwotę na konto urzędu marszałkowskiego.

Opłaty środowiskowe należy uiszczać raz do roku. Ostatecznym dniem zapłaty oraz przedstawienia zestawienia naliczonych opłat jest 31 marca następnego roku za rok poprzedni.

Zwolnienie z opłaty środowiskowej

W kwestii obowiązku opłat za korzystanie ze środowiska istnieje pewien wyjątek. Ustawodawca przewidział bowiem zwolnienie, jeżeli w ciągu roku należność względem urzędu z tytułu opłaty środowiskowej nie przekroczy 800 zł. Co ważne, nieprzekroczenie wspomnianej kwoty nie zwalnia z obowiązku prowadzenia oraz dostarczania sprawozdania zawierającego dane na temat wykorzystania środowiska w danym roku.