Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata środowiskowa - czym jest i kiedy ją uiszczać?

Nie każdy przedsiębiorca wie, że mając samochód w firmie, do jego obowiązków należy uregulowanie tzw. opłaty środowiskowej. Kiedy występuje taka konieczność? Ile wynosi opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa od środków trwałych i prywatnych samochodów

Już na początku należy podkreślić, że opłata środowiskowa dotyczy każdego przedsiębiorcy, który w swojej firmie użytkuje zarówno samochód służbowy, jak i prywatny. Niezależnie bowiem od tego, czy jest to auto prywatne, czy firmowe, wprowadza tyle samo gazów i pyłów do atmosfery, które powstają w wyniku spalania paliwa. To z kolei wiąże się z korzystaniem ze środowiska.

Obowiązek taki wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Korzystanie ze środowiska - konieczny wykaz

Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska (ma w firmie samochód, odprowadza ścieki etc.) jest zobowiązany do złożenia wykazu ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Opłata środowiskowa - w jakiej wysokości?

Wysokość opłaty środowiskowej przedsiębiorca ustala samodzielnie za pomocą prowadzonego wykazu zużycia paliwa, poprzez pomnożenie ilości spalonego w ciągu roku paliwa przez jednostkową stawkę opłaty. Dane o ilości spalonego paliwa zwykle pobiera się z faktur zakupu paliwa (można to łatwo obliczyć, ponieważ ilość zakupionego paliwa jest wyrażana w litrach). Wysokość opłaty środowiskowej została określona w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Uwaga!

Wspomniane stawki jednostkowe podaje się w megagramach (tonach), zatem zużyte litry paliwa przedsiębiorca powinien przeliczyć na Mg według przeliczników zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opłata środowiskowa - kiedy?

Obecnie opłatę środowiskową uiszcza się jednorazowo po zakończeniu roku, za który jest należna, do 31 marca. Co ważne, z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, u których wartość opłaty środowiskowej za dany rok nie przekroczy 800 zł.

Do wskazanej daty należy także złożyć w urzędzie marszałkowskim wspomniany wyżej wykaz o zakresie korzystania ze środowiska. Należy przy tym pamiętać, że nawet, gdy opłata środowiskowa okaże się niższa niż wspomniane 800 zł i nie trzeba będzie jej płacić, przedsiębiorca w dalszym ciągu jest zobowiązany do przesłania sprawozdania, w którym musi wykazać, w jakim stopniu korzystał ze środowiska.