0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata recyklingowa u ryczałtowca - kogo dotyczy i jak ją wykazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby z tworzywa sztucznego zostały objęte symboliczną opłatą, tzw. opłatą recyklingową. W rozporządzeniu Ministra Środowiska określono, że będzie ona wynosić 20 groszy. Z kolei bezpłatne pozostaną torby o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów. Co do zasady uiszczona opłata recyklingowa będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Jednak jak należy postąpić w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem? Czy opłata recyklingowa u ryczałtowca będzie pomniejszała podatek do zapłaty? Sprawdź!

Opłata recyklingowa - kogo dotyczy?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2018 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywcy tej torby. Przy czym obowiązek ten dotyczy nie tylko branży spożywczej, lecz także innych, jak np. sklepów odzieżowych czy obuwniczych.

Jakie torby objęte są opłatą recyklingową?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wskazuje, jakie torby objęte zostały opłatą recyklingową. Zgodnie z ustawą za torby z tworzywa sztucznego uznaje się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Zalicza się do nich:

a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Ważne!

Opłatą recyklingową objęte zostały torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Oznacza to, że jeśli torba będzie grubsza niż 50 mikrometrów, to opłata recyklingowa nie będzie obowiązywała. Natomiast tego typu torby już wcześniej nie były przekazywane nieodpłatnie.

Należy mieć również na uwadze, że opłacie recyklingowej nie podlegają torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, tzw. zrywki, które zazwyczaj wyłożone są w sklepach do samodzielnego pakowania towarów znajdujących się luzem, np. owoców. Zwolnienie z pobrania opłaty obowiązuje, jeśli torba służy jako podstawowe opakowanie owoców, warzyw czy mięsa, co jest związane ze względami higienicznymi. W tym wypadku ważny jest zatem sposób wykorzystania torby. W sytuacji, gdy zostanie ona wykorzystana do zapakowania zakupów, np. w pasmanterii, to co do zasady powinna zostać naliczona opłata recyklingowa.

Podatek dochodowy a opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa będzie stanowiła przychód dla przedsiębiorcy. Stanowi o tym art. 12 ust. 1 pkt 11 znowelizowanej ustawy o PIT: Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: (...) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W związku z powyższym pobrana opłata recyklingowa powiększy przychód sklepu. Należy jednak mieć na względzie, że pobraną opłatę recyklingową przedsiębiorca zobowiązany jest wpłacić do budżetu państwa. Wówczas wydatek ten będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku opłata recyklingowa będzie dla przedsiębiorcy neutralna, czyli nie osiągnie on z tego tytułu przychodu i nie poniesie również kosztu.

Opłata recyklingowa u ryczałtowca - jak wykazać?

Jak wynika z powyższego, opłata recyklingowa stanowi przychód dla podatnika, a w momencie jej zapłaty może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Jednak jak opłatę tą wykazać u ryczałtowca, który przecież nie wykazuje kosztów? Czy to oznacza, że musi on wykazać przychód bez możliwości ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach?

Otóż nie, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma prawo pomniejszyć przychód o kwotę wpłaconej opłaty recyklingowej. Ze względu na fakt, że konstrukcja ryczałtu nie daje możliwości obniżenia podatku o koszty uzyskania przychodu, podatnik może pomniejszyć przychód z działalności o wartość wniesionej opłaty recyklingowej w miesiącu, w którym dokona zapłaty podatku dochodowego.

Wyjaśnienie wydane przez Ministerstwo Finansów w sprawie opłaty recyklingowej

Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie miał prawo pomniejszyć przychód o kwotę wpłaconej opłaty recyklingowej. Należy zwrócić uwagę, że opłata ta jako dochód budżetu państwa dla celów podatku dochodowego nie wywołuje skutków podatkowych. Stosownie bowiem do przepisów ustawy PIT stanowi ona przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 18), natomiast po wpłacie zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1aa). Taka konstrukcja odnosi się również do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na fakt, iż konstrukcja ryczałtu nie przewiduje obniżenia przychodu o koszty uzyskania, to zachowanie neutralności rozwiązania nakazuje pozwolić na dokonanie korekty przychodów w miesiącu, w którym dokonano wpłaty opłaty recyklingowej. Korekta ta powinna być dokonana zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz ust. 1e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przyjęcie odmiennego założenia, tj. że opodatkowaniu podlega przychód z tytułu opłaty recyklingowej bez możliwości jego korekty po przekazaniu tej opłaty do budżetu państwa, byłoby bowiem de facto "płaceniem podatku od dochodu budżetu państwa", co stanowiłoby naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa, jak i byłoby sprzeczne z wykładnią systemową przepisów prawa.

Niestety ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie mówi, jaką stawkę ryczałtu zastosować do tego typu przychodów. Jednak zdając się na ogólne przepisy, wydawałoby się, że poprawne byłoby zastosowanie 3% stawki ryczałtu. Podatnik dokonuje bowiem zakupu reklamówek, a następnie ich odsprzedaży. Jednak jak zostało wspomniane, kwestia ta nie jest uregulowana przepisami. Dlatego w szczegółowych sprawach najlepiej kontaktować się z własnym urzędem skarbowym bądź wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie obowiązywała w przypadku danego podatnika.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów