0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pay and refund w podatku u źródła – jak unikąć konieczności stosowania systemu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tytułowy system pay and refund jest związany z poborem podatku u źródła, w ramach którego płatnik może zastosować zwolnienia, preferencje lub wyłączenia podatkowe. Z założenia system ten jest obligatoryjny, natomiast istnieją 2 modele pozwalające na uniknięcie konieczności stosowania tego modelu.

Podatek u źródła oraz system pay and refund

Na początku wyjaśnimy jednak, na czym polega opisany model. Otóż polski podatnik dokonujący wypłaty należności z dywidendy, odsetek czy też należności licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych (nierezydentów) ma obowiązek pobrania w Polsce podatku u źródła. W konsekwencji nierezydent powinien otrzymać należność z danego tytułu już po pomniejszeniu o kwotę pobranego przez podmiot wypłacający podatku.

Zasadniczo podatek u źródła od dywidendy wynosi 19%, natomiast od odsetek i innych należności 20% podatku CIT. Jednocześnie polskie przepisy stosuje się z zastosowaniem zawartych umów międzynarodowych, które mogą przewidywać niższe stawki podatku lub wyłączenie z opodatkowania u źródła. Również polska ustawa o CIT przewiduje zwolnienie opodatkowania w ramach podatku u źródła w przypadku wypłat należności na rzecz nierezydentów z krajów UE, EOG lub Szwajcarii.

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wskazanych powyżej na rzecz podmiotu powiązanego przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł, to podmioty wypłacające jako płatnicy są obowiązane pobrać podatek u źródła od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle powyższej regulacji płatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła. Tak pobrany podatek możliwy jest do odzyskania w mechanizmie pay and refund. Otóż, jak wynika z art. 28b ust. 1 ustawy o CIT, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Do wniosku o zwrot należy dołączyć całą listę dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w art. 28b ust. 4 ustawy o CIT. 

W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu (chyba że zwrot nie budzi wątpliwości). Zwrot podatku u źródła następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku.

Jeżeli posiadane informacje wskazują na wysokie prawdopodobieństwo niezasadności zwrotu oraz wyczerpano możliwości uzyskania informacji przesądzających o zasadności zwrotu na podstawie przepisów prawa krajowego, wskutek czego weryfikacja zasadności zwrotu nie jest możliwa w terminie, organ podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji wniosku o zwrot podatku w ramach kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

System pay and refund oznacza, że płatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła (od nadwyżki ponad 2 000 000 zł), a następnie po przeprowadzonej weryfikacji przez organy podatkowe możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku na wniosek odpowiednio płatnika lub podatnika (w zależności od tego, kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku).

Wyłączenie stosowania pay and refund – oświadczenie płatnika

Pierwszym przypadkiem, w ramach którego następuje wyłączenie konieczności stosowania systemu pay and refund, jest złożenie przez płatnika odpowiedniego oświadczenia. Otóż zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o CIT systemu pay and refund nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:

  1. ma dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. po przeprowadzeniu weryfikacji z zastosowaniem należytej staranności nie ma wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wyłączające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem.

Warto pamiętać, że w przypadku gdy złożenie oświadczenia nie jest możliwe z uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek u źródła, który byłby należny wraz z odsetkami za zwłokę.

Przykład 1.

Polska spółka dokonuje wypłaty dywidendy w kwocie 5 000 000 zł na rzecz swojego udziałowca (inna spółka) z siedzibą w Kanadzie. Polska spółka chce zastosować obniżoną stawkę podatku dla wypłaty dywidendy wynikającą z polsko-kanadyjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (5%). W jaki sposób polska spółka może uniknąć konieczności pobrania polskiej stawki 19% podatku u źródła i konieczności późniejszego wnioskowania o zwrot na podstawie art. 28b ustawy o CIT?

Jeżeli polska spółka złoży oświadczenie o przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku (kanadyjska spółka jest tzw. rzeczywistym odbiorcą – beneficial owner – oraz ma odpowiednie dokumenty, tj. certyfikat rezydencji kanadyjskiej spółki), to na mocy art. 26 ust. 7a ustawy o CIT wyłączone jest stosowanie mechanizmu pay and refund.

Złożenie przez płatnika oświadczenia, że nie ma wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że nie są dochowane żadne warunki dla zastosowania preferencji w podatku u źródła, pozwala na niestosowanie systemu pay and refund.

Wyłączenie stosowania pay and refund – opinia o stosowaniu preferencji

Drugą możliwością, która pozwala na wyłączenie stosowania mechanizmu pay and refund, jest uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT. Otóż organ podatkowy wydaje na wniosek (podatnika lub platnika) opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową.

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wynosi 2000 zł. Opinię o stosowaniu preferencji wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego.

Na odmowę wydania opinii o stosowaniu preferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Opinia o stosowaniu preferencji wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania lub jeżeli uległy zmianie okoliczności faktyczne będące podstawą wydania opinii.

Uzyskanie przez płatnika opinii o stosowaniu preferencji oznacza, że w okresie ważności tejże opinii płatnik może stosować zwolnienie od konieczności pobrania u źródła lub obniżoną stawkę podatku bez konieczności stosowania systemu pay&refund.

Konstrukcja systemu pay&refund sprawia, że obligatoryjnie płatnik musi pobrać podatek u źródła, a zwrot podatku następuje dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji zasadności zwrotu przez organy podatkowe. Z tego też względu dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie instytucji oświadczenia płatnika lub uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji. Dzięki tym rozwiązaniom stosowanie mechanizmu pay&refund nie będzie konieczne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów