0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pismo uzupełniające braki formalne - kiedy należy złożyć do sądu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pismo uzupełniające braki formalne sporządza się na wzywanie sąd lub referendarz sądowy na podstawie art. 130.5 Kodeksu postępowania cywilnego. Bez danych, których brakuje w piśmie procesowym sprawa nie może się toczyć. Zanim sąd w postępowaniu cywilnym zacznie rozpatrywać sprawę, zawsze bada, czy pismo spełnia niezbędne wymogi formalne. 

Pismo uzupełniające braki formalne 

Art. 130 KPC§1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowane (nazwę, adres i wydział)
  2. określenie stron sprawy oraz wskazanie ewentualnych pełnomocników. Dodatkowo w przypadku pierwszego pisma w sprawie musi być podany PESEL, NIP lub KRS stron
  3. oznaczenie rodzaju pisma: pozew, wniosek, odpowiedź
  4. podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego
  5. listę załączników
  6. opłatę lub informację o zwolnieniu
Pismo procesowe powinno spełniać ogólne wymogi formalne przewidziane dla wszystkich pism procesowych określonych w art. 126 KPC.

W związku z brakami sąd wysyła pismo wzywające do uzupełnienia braków formalnych. W tym piśmie przewodniczący, który badał pod kątem formalnym skierowane do sądu pismo, wskazuje stronie termin na jego poprawienie lub uzupełnienie. Jest to 7-dniowy termin ustawowy. Bieg terminu liczony jest zgodnie z przepisami ustawowymi, czyli od dnia doręczenia.

Aby dochować terminu wyznaczonego przez przewodniczącego, należy złożyć pismo z uzupełnionymi brakami wskazanymi w wezwaniu. W zależności od popełnionego niedopatrzenia lub niewiedzy, wezwanie może dotyczyć np.:

  • uzupełnienia danych strony, czyli numeru PESEL, NIP, KRS, pełnego imienia i nazwiska czy też wskazania adresu zamieszkania lub zameldowania osoby lub firmy, przeciwko której wytacza się powództwo
  • opłacenia pozwu
  • załączenia dokumentów, na które strona powołuje się w piśmie
Na uzupełnienie braków formalnych strona ma 7 dni.

Jak złożyć pismo uzupełniające braki formalne?

Pismo uzupełniające braki formalne można złożyć tak samo, jak każde inne pismo skierowane do sądu. Jednakże należy pamiętać, żeby dochować terminu, pismo musi być złożone bezpośrednio w sądzie lub nadane w placówce Poczty Polskiej najpóźniej w dniu końcowym terminu.

Złożenie pisma u innego operatora pocztowego będzie skuteczne, jedynie jeśli sąd odbierze przesyłkę przed końcem terminu.

Pismo uzupełniające braki formalne - termin

Zwrot pisma procesowego a pismo uzupełniające braki formalne

W przypadku niedotrzymania terminu pismo wraz z pismem pierwotnym (pozwem czy wnioskiem) zostaje zwrócone. Zarządzenie o zwrocie pozwu jest zaskarżalne zgodnie z art. 394 § 1 pkt 1 KPC. Faktycznego zwrotu dokonuje się dopiero po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie.

Zwrócone pismo nie wywołuje żadnych skutków zarówno procesowych, jak i materialnoprawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów