Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego - wzór z omówieniem

W polskim systemie prawnym posiadamy liczne możliwości ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych wprowadzone przez ustawodawcę. Większość z nich wymieniona jest w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych a dwie dodatkowe znajdują w Kodeksie postępowania cywilnego. Zwolnienie od kosztów sądowych powoduje brak konieczności uiszczania opłaty. W sytuacji gdy pismo jest skierowane do sądu bez uiszczonej opłaty sądowej, nie zostaje ono rozpatrzone i odesłane do adresata lub wzywa się do uzupełnienia braków formalnych daną stronę. Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego sprawia, że koszty procesu pokrywa Skarb Państwa.

Pobierz darmowy wzór wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Aby brać udział w postępowaniu cywilnym bez obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, należy dysponować zwolnieniem od kosztów sądowych. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia może być:

 1. ustawa, która zwalnia podmiot składający pismo od uiszczenia opłat sądowych na mocy ustawy (art. 95,96 ust. 1 pkt 1-9 i 11-12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - dalej u.k.s.c.),

 2. z mocy orzeczenia sądowego, które może wydać sąd i referendarz sądowy (art. 96 ust. 1 pkt 10 u.k.s.c w związku z art. 102 u.k.s.c.).

Cechą charakterystyczną przedmiotowych zwolnień od kosztów sądowych jest także to, że o ich wystąpieniu w danej sprawie decyduje zawsze rzeczywisty charakter dochodzenia roszczenia, a nie nazwa, jaką strona mu nadała.

O zwolnienie z kosztów sądowych można ubiegać się poprzez złożenie na piśmie wniosku lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym toczy się sprawa.

Kto może złożyć wniosek o o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego?

O zwolnienie od kosztów postępowania może ubiegać się osoba fizyczna, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Musi wykazać przy składaniu wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania, że nie jest w stanie ich ponieść.

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego powinien zawierać szczegółowe oświadczenie zawierające dane o stanie rodziny, majątku, dochodach (w tym ich źródła i wysokość) oraz o przyczynie trudności finansowych, uniemożliwiających poniesienie kosztów postępowania.

O zwolnienie od kosztów może ubiegać się również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków finansowych na ich pokrycie.

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego może mieć być w różnych zakresach.

Zwolnienie od kosztów sądowych może być:

 1. całkowite - obejmujące wszelkie koszty sądowe,

 2. częściowe - obejmujące tylko niektóre koszty sądowe, zwolnienie od ułamkowej ich części albo określonej kwoty czy też zwolnienie od niektórych opłat lub wydatków albo zwolnienie od opłat co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie.

Ważne!
Strona, która w całości została zwolniona z kosztów sądowych, nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków. Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem sprawy pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego może polegać na zwolnieniu:

 • z niektórych kosztów sądowych, np. z kosztów zastępstwa procesowego (czyli radcy prawnego lub adwokata),

 • od ułamkowej części kosztów np. 50%, co będzie oznaczało, że jeśli należałoby od pozwu zapłacić 5% WPS (wartości przedmiotu sporu), która wynosiłaby 3800 zł, dzięki częściowemu zwolnieniu z kosztów opłatą należną dla sądu byłoby 1900 zł,

 • od określonej kwoty, czyli np. 1000 zł kosztów sądowych,

 • od niektórych opłat lub wydatków, np. zwolnienie z kosztów za biegłego sądowego,  

 • z części roszczenia lub co do niektórych roszczeń oznacza postanowienie o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona, której zostało przyznane częściowe zwolnienie od kosztów, powinna uregulować opłaty oraz ponieść wydatki do wysokości, jakiej nie obejmuje zwolnienie.
  Przykład 1.
  Stronie przyznano zwolnienie do 2000 zł, koszty poniesione w procesie wynosiły 2500 zł, w praktyce strona musi zapłacić tylko 500 zł.

Czy wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego musi mieć uzasadnienie?

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego powinien zawierać uzasadnienie jako potwierdzenie stanu faktycznego. Ma argumentować sytuację strony ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. W treści należy zawrzeć powód lub powody, które powinny skłonić sąd (lub referendarza) do wydania pozytywnej decyzji o zwolnieniu z kosztów. Należy w sposób zwięzły, w oparciu o załączone dowody, wyjaśnić swoją trudną sytuację finansową lub przytoczyć takie argumenty, które potwierdzą, że ponoszenie kosztów w sprawie znacząco utrudni lub uniemożliwi zachowanie płynności finansowej.