0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek akcyzowy od piw po terminie przydatności do spożycia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pandemia COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, restauracyjnej, właściciele barów nie mogli w pełny sposób prowadzić działalności gospodarczej z uwagi na wprowadzane przez rząd nowe obostrzenia i ograniczenia możliwości ich działania. Dlatego też siłą rzeczy nie byli w stanie sprzedawać napojów alkoholowych, w tym piw. Piwo tak jak inne produkty spożywcze posiada określony termin spożycia. Zrobione przez przedsiębiorców zapasy i jednoczesna niemożność dokonywania sprzedaży piw spowodowały, że zalegają lub zalegały one w magazynach i w konsekwencji upływał termin przydatności do spożycia. W jaki sposób rząd rozwiązał lub też próbował rozwiązać problem przedsiębiorców? Przeczytaj jak odliczyć podatek akcyzowy od piw po terminie przydatności do spożycia. 

Co to jest podatek akcyzowy?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;

 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

 1. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

 2. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy (art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Na mocy art. 92 ustawy o podatku akcyzowym do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Podatek akcyzowy od piw po terminie przydatności - możliwość odliczenia

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzi bar, gdzie sprzedaje napoje alkoholowe, w tym piwo. Zrobił odpowiednie zapasy piwa, którego termin przydatności upływał 20 czerwca 2020 roku. W związku z ograniczeniem działalności barów i innych punktów gastronomicznych nie zdążył sprzedać posiadanego zapasu przed upływem terminu przydatności do spożycia. Czy Jan Kowalski mógł dokonać odliczenia podatku akcyzowego od niesprzedanych piw po upływie terminu przydatności do spożycia?

Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 roku Minister Finansów zmienił Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Do rozporządzenia z 28 grudnia 2018 roku Minister Finansów wprowadził rozdział 3a, gdzie uregulowana została kwestia obniżenia podatku akcyzowego w przypadku zwrotu piwa po upływie jego terminu przydatności do spożycia.

Zgodnie z § 44a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 roku podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

Obniżenia, o którym mowa wyżej, podatnik może dokonać do 31 grudnia 2020 roku, w przypadku całkowitego zniszczenia do 31 lipca 2020 roku zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego:

 1.  w składzie podatkowym albo

 2. w miejscu produkcji piwa, w przypadku gdy produkcja odbywa się na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, albo

 3. za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 44a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 roku, jest:

 1. poinformowanie przez podatnika, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zniszczenia tego piwa, z podaniem planowanej daty, godziny i miejsca niszczenia piwa oraz ilości piwa przeznaczonego do zniszczenia;

 2. sporządzenie przez podatnika, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia piwa, który podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, potwierdzając dane umożliwiające w szczególności ustalenie:

  1. daty zniszczenia piwa,

  2. przyczyny zniszczenia piwa,

  3. ilości zniszczonego piwa w hektolitrach ze wskazaniem liczby stopni Plato – oddzielnie dla piwa o różnej wartości stopni Plato,

  4. sposobu zniszczenia piwa.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może udzielić zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego warunkiem zwolnienia z obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego jest złożenie przez podatnika, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano zniszczenia piwa, oświadczenia potwierdzającego jego zniszczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jednakże podatnicy muszą zwrócić uwagę na ważną kwestię. Przepisy rozporządzenia nie działają wstecz, tj. nie dotyczą podatku akcyzowego od piw, których termin przydatności do spożycia upłynął przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie opublikowano 3 czerwca 2020 roku. Tym samym zgodnie z § 2 zaczęło ono obowiązywać od 4 czerwca 2020 roku i od tego dnia dawało ono prawną możliwość do zastosowania zwolnienia.

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 września 2020 roku, 0111-KDIB3-3.4013.154.2020.1.MK: „W rozporządzeniu nie zawarto przepisów, które pozwalałby stosować przedmiotowe zwolnienie do piw dla których upłynął termin przydatności do spożycia z mocą wsteczną. Nadto w uzasadnieniu jednoznacznie wskazano: »Podatnik może dokonać obniżenia, do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia zwróconego, przeterminowanego piwa dokonanego w okresie od dnia, w którym projektowany przepis przyznający prawo do obniżenia akcyzy wejdzie w życie (tj. dzień następujący po dniu ogłoszenia rozporządzenia) do dnia 31 lipca 2020 r.«.

W świetle powyższego, aby na podstawie § 44a rozporządzenia w sprawie zwolnień podatnikowi przysługiwało zwolnienie (dla zwróconych przeterminowanych piw) poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, piwo winno być zniszczone w okresie od dnia 4 czerwca 2020 do dnia 31 lipca 2020 r., przy spełnieniu pozostałych warunków do jego zastosowania”.

Wobec tego, jeżeli podatnik dokonałby zniszczenia piwa wskutek upływu terminu przydatności przed wejściem w życie § 44a rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, to wówczas podatnik nie ma prawa do zastosowania zwolnienia poprzez obniżenie kwoty akcyzy, nawet w przypadku spełnienia pozostałych warunków do jego zastosowania.

Tym samym należy uznać, że podatnik otrzymał od ustawodawcy niewątpliwie krótki termin do uzyskania możliwości odliczenia podatku akcyzowego, niecałe dwa miesiące od momentu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia do 31 lipca 2020 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów