0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop szkoleniowy - czy ma wpływ na pozostałe urlopy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, przysługują dodatkowe świadczenia. Jednym z nich jest urlop szkoleniowy przewidziany w Kodeksie pracy. Jednak czy z takiego przywileju może skorzystać każdy dokształcający się pracownik? Jak urlop szkoleniowy wpływa na inne urlopy? Odpowiemy poniżej.

Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy

Nie każdy pracownik może starać się o urlop szkoleniowy. Aby go dostać muszą być spełnione określone warunki.

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy i za jego zgodą.

 2. Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą powinna być zawarta umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Umowę należy sporządzić w formie pisemnej. Ma ona określać wzajemne prawa i obowiązki w związku z podejmowaną nauką.

Uwaga!

Nie ma obowiązku zawierania umowy, jeżeli pracodawca nie zobowiązuje pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu dokształcania się.

Poza tym pracodawca może również spełnić dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, jak np. pokryć koszty:

 • opłat za kształcenie,

 • zakwaterowania,

 • zakupu podręczników,

 • dojazdów na szkolenia.

Ważne!

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca uzna, że kierunek studiów nie jest związany z profilem działalności to ma prawo odmówić udzielania dobrowolnych świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymiar urlopu szkoleniowego

W myśl art. 1032 Kodeksu pracy, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe urlop szkoleniowy należy się w wymiarze:

 • 6 dni w sytuacji przystąpienia do:

  • egzaminów eksternistycznych,

  • egzaminu maturalnego,

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

 • 21 dni w ostatnim roku studiów w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz przyuczenia się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Uwaga!

Przepisy nie przewidują możliwości otrzymania urlopu na okres sesji egzaminacyjnej w trakcie studiów.

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy zostaje udzielony w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Ponadto pracownik może liczyć na wcześniejsze zwolnienie z pracy, aby dojechać na czas zajęć. Za okres urlopu szkoleniowego osoba zatrudniona zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Aby móc skorzystać z tego przywileju pracownik zobowiązany jest do złożenia u pracodawcy odpowiedniego wniosku. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony osoba, zatrudniona traci prawo do urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy a inne urlopy

Termin urlopu z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie musi być uwzględniony w zakładowym planie urlopów. Urlop szkoleniowy nie ma żadnego wpływu na urlop wypoczynkowy. Są one niezależne od siebie, czyli korzystanie z urlopu szkoleniowego nie będzie miało wpływu na liczbę dni urlopu wypoczynkowego i na odwrót.

Ważne!

W przypadku urlopu szkoleniowego nie ma mowy o wystąpieniu urlopu zaległego, tak jak dzieje się w razie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany urlop szkoleniowy przepada.

Pracownik, oprócz urlopu szkoleniowego, może ubiegać się o urlop bezpłatny lub zwolnienie z części bądź całości dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Takie świadczenie stanowi jednak dobrowolną formę pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wymiar zwolnienia i urlopu należy ustalić w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów