0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie pracownika a egzekucja komornicza

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może napotkać na swojej różnorodne trudne sytuacje dotyczące zajęcia wynagrodzeń pracowników. Jednym z nich jest egzekucja komornicza. Pracodawca nie ma wyboru i musi dostosować się do decyzji wydanej przez komornika. Jednak w tego typu sprawach nie może zapomnieć o podstawowych przepisach - Kodeksie pracy - które wskazują zasady ochrony wynagrodzenia pracownika.

Egzekucja komornicza - co można potrącić z wynagrodzenia?

Jak wynika z art. 87 par. 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy).

Egzekucja komornicza nie została wymieniona bezpośrednio w powyższych punktach, z pewnością jednak odnosi się ona do kwestii wskazanych w punkcie pierwszym oraz drugim.

Ważne!

W przypadku egzekucji komorniczych potrącenie może być dokonywane do 50% wynagrodzenia, o czym stanowi art. 87 par. 3 KP. Natomiast w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że zgodnie z treścią art. 87 par. 5 Kodeksu nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji komorniczej na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Ustawodawca w par. 8 tego artykułu podkreśla, że potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia - obowiązki pracodawcy

Jak wynika z par. 881 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja komornicza, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Co ważne, stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu bezpośrednio zajętego wynagrodzenia.

Dodatkowo w takiej sytuacji komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  • przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja komornicza przez innych wierzycieli.

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych powyżej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów