0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczki płynnościowe POIR - kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Epidemia wywołana COVID-19 ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie, ale także na gospodarkę narodową. Dlatego rząd, dzięki pozyskanym środkom unijnym, podejmuje wiele działań w celu wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami związanymi z epidemią. Pożyczki płynnościowe POIR dla przedsiębiorstw są kolejnym działaniem wspierającym obecnie podatników. Kto może z nich skorzystać? Sprawdźmy!

Pożyczki płynnościowe POIR - omówienie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował pomoc dla przedsiębiorców w postaci pożyczek. Na ten cel przeznaczono 400 mln PLN z programu Smart Development (POIR). Zgodnie z planem, wnioski o pożyczkę składane są już od końca kwietnia. Jednak ze względu na duże zainteresowanie, obecnie nabór został wstrzymany. Duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy spowodowało również pracę BGK wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nad uzyskaniem dodatkowej puli pieniędzy o wartości 200 mln PLN. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie BGK na przełomie czerwca i lipca zostanie uruchomiony kolejny nabór wniosków.

Pożyczki płynnościowe POIR - dla kogo są kierowane?

Głównym celem przekazywanych pieniędzy jest spłata bieżących zobowiązań przedsiębiorcy i wynagrodzeń pracowników. 

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pożyczki, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • firma znalazła się w trudnej sytuacji dopiero po 31.12.2019 r. i obecnie znajduje się w takiej sytuacji (lub jest nią zagrożona) ze względu na COVID-19,

 • przedsiębiorstwo nie ma obowiązku zwrotu otrzymanej pomocy, który wynika z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnego rynku lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

 • osoba ubiegającą się o pożyczkę jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą,

 • osoba ubiegająca się o pożyczkę nie jest wykluczona z możliwości dostępu do środków publicznych,

 • osoba składająca wniosek najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Z pożyczki mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskali pozytywną decyzję z ZUS-u w sprawie zawieszenia lub umorzenia płatności składek.

Część branż została wyłączona z możliwości otrzymania pożyczki z POIR. Do grupy tej przykładowo należy producent i importer napojów alkoholowych, tytoniowych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, treści pornograficznych.

Na co przeznaczyć środki z pożyczki z POIR?

Pożyczka może zostać przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy co wpłynie pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczegółowa lista kosztów, jakie spełniają dane warunki wygląda następująco:

 • wynagrodzenia pracowników (dotyczy również składek należnych ZUS, US), koszty utrzymania personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa, będącego formalnie na liście podwykonawców,

 • regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych,

 • regulowanie zobowiązań handlowych, zaległych i nieopłaconych faktur oraz kosztów użytkowania infrastruktury,

 • zakup towarów,

 • zobowiązania i wydatki, które nie są opłacone na dzień 1.02.2020 r,

Parametry pożyczki z POIR

Maksymalna kwota pożyczek, które przedsiębiorcy mogą uzyskać z POIR, wynosi 15 mln PLN. Kwota zostanie ustalona osobno zgodnie z jednym z trzech poniższych kryteriów:

 • nie przekracza 25% wartości obrotu za 2019 rok,

 • podwójna wartość rocznego zestawienia płac za 2019 rok lub za ostatni dostępny rok (dla firm działających w krótszym czasie będzie to prognozowana wysokość płac),

 • kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na następne 18 miesięcy, która będzie zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika.

Maksymalny okres spłaty wynosi 6 lat od momentu wypłaty pożyczki lub jej pierwszej transzy. Zgodnie z założeniami, podatnik może skorzystać z karencji w spłacie do 6 miesięcy. W tym przypadku akceptowane są również „wakacje kredytowe” dwa razy w roku przez pierwsze dwa lata spłaty. Korzystanie z tych opcji wydłuży odpowiednio okres spłaty o okres trwania karencji i wakacji kredytowych. Zgodnie z powyższym, pożyczka jest bezpłatna, więc nie podlega oprocentowaniu (odsetkom) oraz dodatkowym opłatom i prowizjom. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu wyłącznie otrzymanych środków (kapitał). Zabezpieczenie stanowi weksel in blanco nieprzekraczający 100 000. zł. W przypadku większych wartości, zgodnie z polityką Pośrednika, zastosowanie będą miały weksle własne i dodatki.

Pożyczka ta jest połączona z dotacjami, co oznacza, że ​​pożyczkobiorca będzie musiał spłacić tylko otrzymane środki. Jednocześnie nie ma wymogu wkładu własnego. Pożyczki będą przetwarzane przez pośredników finansowych wybranych przez BGK, takich jak fundusze pożyczkowe. Obecna lista instytucji, które podpisały z BGK umowy na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR wygląda następująco:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 • Fundusz Górnośląski SA 

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

 • Konsorcjum: Żuławski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju

 • Konsorcjum: Fundusz Wschodni sp. z o.o. FW Faktor sp. z o.o. 

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

 • Lubelska Fundacja Rozwoju 

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

Pożyczki płynnościowe POIR w rozliczeniach księgowych

Otrzymanie pożyczki jako kwoty zwrotnej (pożyczkobiorca spłaca kapitał) nie stanowi przychodu dla podatnika. Dlatego też w rozliczeniach księgowych nie należy wykazywać pozostałego przychodu z działalności. Natomiast koszty poniesione z otrzymanych środków mogą stanowić koszt podatkowy, jeżeli związane są z działalnością gospodarczą, jednocześnie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów