0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja Biznesmax z dotacją - wsparcie dla MŚP w finansowaniu biznesu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik w dobie pandemii koronawirusa szuka oszczędności lub środków finansowania, aby móc utrzymać realizowane dotychczas inwestycje i podnosić efektywność produkcji w inwestycjach już zakończonych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego postanowiło umożliwić szerszy dostęp do kredytów, np. do gwarancji Biznesmax z dotacją. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieć większą szansę na zachowanie płynności finansowej. Czym jest gwarancja Biznesmax z dotacją i jak z niej skorzystać? Odpowiadamy w artykule!

Gwarancja Biznesmax z dotacją – czym jest?

Gwarancja Biznesmax z dotacją to kolejna forma wsparcia od rządu, które ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, z którego środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów inwestycji lub kapitału obrotowego. Instytucją odpowiedzialną za gwarancję Biznesmax z dotacją jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja Biznesmax z dotacją nie wyklucza skorzystania z dopłaty do oprocentowania kredytu objętego tą gwarancją. Jest to forma dopłaty (w ramach tej gwarancji), inna niż ta oferowana przez rząd w ramach Tarczy 4.0., która została opisana w artykule: Dopłaty do odsetek kredytu dla firm w złej kondycji finansowej.
Gwarancja stanowi zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym w umowie kredytowej. Jeśli więc kredytobiorca nie będzie mógł spłacić zobowiązania z własnych środków, to dokona tego udzielający gwarancji, czyli gwarant. Przy tym tę kwotę przedsiębiorca będzie musiał zwrócić gwarantowi wraz z odsetkami.

W jakim celu powstała gwarancja Biznesmax z dotacją?

Gwarancja Biznesmax z dotacją udzielana jest w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) i ma na celu wsparcie firm efektywnych ekologicznie lub zapewnienie im rozwoju innowacyjnego, zwłaszcza w sektorze MŚP. Za jej pomocą podatnicy zyskają zwrot części zapłaconych odsetek od kredytu. Wnioski o gwarancję składane są za pośrednictwem banków kredytujących, a przyznanie gwarancji jest bezpłatne.

Lista banków kredytujących znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: Gwarancja Biznesmax z dotacją.
Piotr Natkański, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK, wskazuje:
Gwarancja Biznesmax jest produktem, który zabezpiecza spłatę kredytu i aktualnie jest w ofercie BGK gwarancją najatrakcyjniejszą, najlepiej sparametryzowaną. Dzięki tym zabezpieczeniom ułatwiamy przedsiębiorcom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie dostęp do finansowania w postaci kredytów inwestycyjnych, a od niedawna również obrotowych”.

Co da Twojej firmie gwarancja Biznesmax z dotacją?

Do najważniejszych korzyści płynących z gwarancji Biznesmax należy:

 • zmniejszenie kosztu kredytowania – brak prowizji za gwarancję i możliwość uzyskania zwrotu części zapłaconych odsetek od kredytu;
 • szeroki zakres kosztów finansowanych kredytem (koszty inwestycyjne, towarzyszące, obrotowe, VAT);
 • uzupełnienie dla finansowania dotacyjnego – kredytowanie kosztów, które nie mogą zostać sfinansowane środkami z dotacji;
 • dostępność gwarancji na terenie całego kraju w bankach współpracujących z BGK;
 • wsparcie dla projektów inwestycyjnych, w tym o charakterze innowacji proekologicznej (np. OZE, efektywność energetyczna, elektromobilność).

Gwarancja Biznesmax z dotacją – jakie wymagania musisz spełnić?

Z gwarancji Biznesmax może skorzystać firma z sektora MŚP, która spełnia jedno z 17 kryteriów „przedsiębiorcy innowacyjnego” bądź realizuje projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Z kryteriami można zapoznać się w poniższym dokumencie:

Do pobrania:

09_Przewodnik_po_kryteriach_Gwarancja_Biznesmax_FG_POIR_COVID_.pdf

Jak skorzystać z produktu?

Aby skorzystać z gwarancji, należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikami dostępnymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokonuje się tego w banku kredytującym, dołączając jeszcze wniosek o udzielenie kredytu. O szczegóły najlepiej zapytać w banku. Procedura uzyskania gwarancji wygląda następująco:

 1. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu.

 2. Ocena wniosku przez bank kredytujący. Bank kredytujący:

  1. dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy;

  2. dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

 3. Podpisanie umowy kredytu.

 4. Wypłata środków z kredytu.

 5. Po podpisaniu umowy kredytu wydanie przedsiębiorcy przez bank kredytujący:

  1. zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis – dokument wystawiany w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej pomoc de minimis. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro. Wartość w euro wyliczana jest według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis; albo

  2. informacji o wielkości uzyskanej pomocy publicznej z tytułu udzielonej gwarancji – dokument w formie pisemnej przekazywany przez bank kredytujący w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną.

Obowiązki przedsiębiorcy a gwarancja Biznesmax z dotacją

Zasadniczo podatnik, który skorzysta z omawianej gwarancji, będzie zobowiązany po jej otrzymaniu do:

 • poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIR, w tym w zakresie uzyskania pomocy;
 • udostępnienia lub przekazywania na wniosek banku kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, w tym dowodów poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych we wniosku o udzielenie gwarancji;
 • przechowywania dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu objętego gwarancją przez 10 lat od dnia udzielenia gwarancji.

Ponadto kontrola, o której mowa powyżej, może obejmować dokumentację pozostającą w posiadaniu banku kredytującego, a także pozyskaną przez bank od przedsiębiorcy – bez konieczności wizyty kontrolnej u podatnika.

Gwarancja Biznesmax z dotacją – warunki

Gwarancja Biznesmax z dotacją jest atrakcyjną formą wsparcia dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Warunki gwarancji są bardzo korzystne i obowiązują do 31 grudnia 2020 r. Należy do nich:

 • zakres gwarancji: do 80% kapitału kredytu;
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro;
 • okres gwarancji: do 20 lat;
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji;
 • rodzaj pomocy: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna;
 • możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, także kredytu w złotych udzielonego przez bank kredytujący na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
 • brak obowiązywania katalogu kosztów kwalifikowalnych inwestycji i tym samym konieczności przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt jest udzielany na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy gwarancja stanowi pomoc de minimis).

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach. Przy tym rodzaju kredytu nie będzie konieczności przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
W sytuacji, gdy podatnik prawidłowo wykorzysta zaciągnięty kredyt, który został objęty gwarancją, będzie on mógł otrzymać dodatkowe środki pieniężne w formie dotacji refundującej zapłacone odsetki od kredytu. Warunki refundacji są następujące:

 • okres dotacji refundującej obejmuje maksymalnie 3 lata od daty uruchomienia kredytu;
 • dotacja wynosi do 5% wypłaconej kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą (od 2022 r. – stawka 3,33%).

Bardzo istotny z punktu widzenia podatnika jest fakt, że kredyt, który obejmuje gwarancja Biznesmax z dotacją, nie może zostać przeznaczony na finansowanie kosztów, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie, bądź o których finansowanie ze środków UE się stara. Ta zasada ma zapobiec podwójnemu finansowaniu i tym samym nadużyciu oferowanych środków pomocowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów