0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt na innowacje technologiczne - jak pozyskać środki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe, oferowane przedsiębiorstwom, które planują wdrożyć innowacje technologiczne. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadza nabór i ocenia wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz podpisuje umowy z beneficjentami i wypłaca im przyznane środki. Kredyty i premie technologiczne, udzielane są na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, które sprzyja podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Do kogo kierowane jest wsparcie?

O kredyt na innowacje technologiczne mogą starać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju, posiadające zdolność kredytową oraz spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Program ten dedykowany jest szczególnie:

 • przedsiębiorstwom (w szczególności MŚP),
 • jednostkom naukowym,
 • klastrom,
 • instytucjom otoczenia biznesu.

Na co można przeznaczyć kredyt na innowacje technologiczne?

Oferowane wsparcie finansowe można przede wszystkim przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznych, obejmujących zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej, nowej technologii i jej uruchomienie oraz wytwarzanie dzięki niej nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług wraz z zapewnieniem warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Przy czym, wdrażana technologia musi mieć uregulowaną podstawę prawną - stanowić własność przemysłową lub być wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych lub badań aplikacyjnych albo stanowić nie opatentowaną wiedzę techniczną. W przypadku zakupu środka trwałego, kredyt na innowacje technologiczne nie może zostać przyznany, jeżeli wdrożono w nim nowe technologie, które stanowiły przedmiot inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, ma polegać na stworzeniu bazy technologicznej, na podstawie której, przedstawione rozwiązanie ma zostać przedstawione w praktyce. Dzięki temu, produkowane wyroby lub świadczone usługi, będą wynikać wprost z wdrożonej technologii.

W jaki sposób udzielany jest kredyt na innowacje technologiczne?

Udzielenie kredytu technologicznego zależy od warunków rynkowych, tj. zasad udzielania kredytów inwestycyjnych. Negocjowanie warunków kredytu odbywa się tylko pomiędzy bankiem kredytującym, a kredytobiorcą.

Wydatki kwalifikowane - co obejmują?

Kredyt na innowacje technologiczne może być udzielony na wydatki kwalifikowane, do których zaliczyć można zgodnie z informacją wskazaną na stronie BGK:

1. Kupno nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, w tym również zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

 1. przedsiębiorca posiada dokument sporządzony przez rzeczoznawcę, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia
 2. przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy, która potwierdzi że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 3. 10 lat przed nabyciem nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 4. nieruchomość będzie używana tylko do celów inwestycji technologicznej;

2. Wytworzenie, zakup i koszty transportu, uruchomienia i montażu nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, wyłączając środki transportu nabywane przez przedsiębiorcę w branży transportowej;

3. Kupno używanych środków trwałych, koszty transportu, uruchomienia i montażu używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę w branży transportowej, pod warunkiem że:

 1. cena nabycia tych używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
 2. strona sprzedająca złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
 3. w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4. Koszt materiałów i robót budowlanych do budowy, rozbudowy budynków lub ich części
5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych - patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

 1. wykorzystywanie wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 2. podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. zostały nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 4. stanowią aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6. Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7. Usługi wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych;

8. Wydatki poniesione na uzyskanie, walidację i obronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł.

Aby przedstawione wydatki mogły zostać objęte wsparciem, powinny być poniesione dopiero po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie do BGK. Przy czym w ustawie nie określono ani maksymalnej (o ile nie wynika ona z zasad opisanych w regulaminie konkursu), ani minimalnej kwoty kredytu technologicznego. Jednakże jedynym ograniczeniem, co do jego wysokości jest zakaz finansowania dużych projektów, których wartość przekracza równowartość 50 mln euro.

Banki kredytujące

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działa jako instytucja pośrednicząca i wybiera projekty do dofinansowania na podstawie oceny zewnętrznych ekspertów branżowych. Działanie to ma na celu zapewnienie rzetelności i bezstronności przy ocenianiu wniosków. Oferta banków kredytujących zależy od wielu czynników, w tym historii kredytowej przedsiębiorcy. Lista banków, w których można uzyskać wsparcie, zawarto na stronie: Kredyt na innowacje technologiczne.

od 1 czerwca trwa nabór wniosków, który potrwa do 30 grudnia 2020r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów