0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program Czyste Powietrze – czy mogą z niego korzystać przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Program Czyste Powietrze jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Jednym z elementów tego programu jest pomoc beneficjentowi w sfinansowaniu wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie, wymiana okien, drzwi zewnętrznych itp.). Czy z takiego programu mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Program Czyste Powietrze - kto może być jego beneficjentem?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych:

 1. będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo

 2. posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania. Natomiast przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Niestety już z samego założenia jakie ma program Czyste Powietrze wynika, że jego beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne, które zamierzają dostosować budynek, w którym mieszkają, do norm programu spełniających określone wymogi unijne.
Program Czyste Powietrze realizowany jest/będzie w latach 2018–2029, przy czym należy pamiętać o tym, że:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31 grudnia 2027 roku (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie);

 2. środki wydatkowane będą do 30 września 2029 roku.

Budżet jaki posiada program Czyste Powietrze został przewidziany na kwotę 103 mld zł. Jego wydatkowanie będzie następować:

 1. w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;

 2. w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Jakie przedsięwzięcia będą kwalifikowały się do objęcia programem Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania m.in. na:

 1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;

 2. docieplenie przegród budynku;

 3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

 4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

 5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunkiem koniecznym dofinansowania jest wymiana starego pieca, który opalany jest węglem lub innym paliwem stałym, na nowoczesne urządzenie grzewcze takie jak ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy, pompa ciepła, kocioł na węgiel lub biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu. Dopiero gdy w domu jest lub ma być zainstalowane źródło ciepła spełniające warunki programu Czyste Powietrze, można wnioskować również o dotację (pożyczkę) na ocieplenie budynku i inne jego ulepszenia.

Forma dofinansowania i jego wysokość

Dofinansowanie może mieć formę:

 1. bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji (pokrywającej od 15 do 90% kosztów mieszczących się w limicie 53 000,00 zł na budynek) oraz

 2. zwrotnej taniej pożyczki (przeznaczonej na pokrycie pozostałych wydatków).

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 000,00 zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od osiąganych przez beneficjenta dochodów w roku podatkowym złożenia wniosku.

Wysokość dotacji zależna jest od możliwości skorzystania przez beneficjenta-podatnika z ulgi termomodernizacyjnej.

Dotacja dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, może wynosić:

  • 90% kosztów (ze względu na limit nie więcej niż 47 700,00 zł) – gdy miesięczny dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł;
  • 80% kosztów (nie więcej niż 42 400,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   601– 800 zł;
  • 70% kosztów (nie więcej niż 37 100,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   801–1000 zł;
  • 60% kosztów (nie więcej niż 31 800,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1001–1200 zł;
  • 50% kosztów (nie więcej niż 26 500,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1201–1400 zł;
  • 40% kosztów (nie więcej niż 21 200,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1401–1600 zł;
  • 30% kosztów (nie więcej niż 15 900,00 zł) – gdy dochód na osobę przekracza kwotę
   1600 zł.

Dotacja dla osób, które rozliczając się z organem podatkowym indywidualnie bądź wspólnie z małżonkiem, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, może wynieść:

  • 90% kosztów (nie więcej niż 47 700,00 zł) - gdy miesięczny dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł;
  • 80% kosztów (nie więcej niż 42 400,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   601–800 zł;
  • 67% kosztów (nie więcej niż 35 510,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   801–1000 zł;
  • 55% kosztów (nie więcej niż 29 150,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1001–1200 zł;
  • 43% kosztów (nie więcej niż 22 790,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1201–1400 zł;
  • 30% kosztów (nie więcej niż 15 900,00 zł) – przy dochodzie na osobę w przedziale
   1401–1600 zł;
  • 18% kosztów (nie więcej niż 9540,00 zł) – gdy dochód na osobę w gospodarstwie przekracza 1600 zł, ale kwota rocznego dochodu wnioskodawcy jest nie wyższa niż 85 528 zł;
  • 15% kosztów (nie więcej niż 7950,00 zł) – gdy dochód na osobę w gospodarstwie przekracza 1600 zł, ale kwota rocznego dochodu wnioskodawcy mieści się w przedziale 85 529,00–125 528,00 zł.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że są one oceniane na bieżąco. Przyjmują i rozpatrują je właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są wypełniane elektronicznie oraz papierowo.

W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu beneficjenta. Kolejnym krokiem jest pobranie wniosku o udzielenie dofinansowanie w formacie PDF (edytowany). Uzupełniony wniosek należy złożyć przez skrzynkę podawczą na portalu beneficjenta. Przesłany w ten sposób wniosek należy wydrukować i w postaci papierowej dostarczyć do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (osobiście lub pocztą).

Innym sposobem jest uzupełnienie formularza i przesłanie go za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, używając w skrzynce podawczej ePUAP funduszu „Pismo Ogólne do podmiotu publicznego” i załączając do tego pisma poprawnie wypełniony wniosek.

Wniosek o udzielenie dofinansowania jest skonstruowany w bardzo przystępny sposób. W chwili, gdy któreś z pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, formularz poinformuje beneficjenta o konieczności zweryfikowania danej pozycji.

Program Czyste Powietrze niewątpliwie jest sposobem na zaoszczędzenie przez beneficjenta określonych kwot związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego. Oczywiście wysokość dofinansowania zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów, niemniej jednak niezależnie od tego, jaka to jest wysokość, stanowi to punkt dodatni przy planowanej modernizacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów