0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie z PARP, czyli na co można uzyskać środki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku braku środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój aktualnie prowadzonej firmy, przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie państwa. Co roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wspiera firmy w ich naturalnym wzroście oraz utrzymaniu pozycji na rynku, poprzez różnego rodzaju dofinansowania. O jakiego rodzaju wsparciu mowa oraz na jakie dofinansowanie z PARP można liczyć, o tym więcej w artykule!

Czym jest PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie PARP, jest agencją państwową, której celem jest realizacja programów krajowych i zagranicznych, związanych z rozwojem gospodarki. W tym zakresie PARP co roku przeznacza ze środków unijnych, funduszy strukturalnych i budżetu państwa pieniądze na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz na rozwój zasobów ludzkich. Cele agencji realizowane są poprzez tworzone programy pomocowe, zgodnie z którymi dofinansowanie z PARP jest kierowane do firm nowych lub istniejących na rynku. Co roku PARP udziela tysiącom firm wsparcia finansowego w ramach unijnych programów operacyjnych, a także dofinansowania szkoleń dla pracodawców i ich pracowników.

Jakie dofinansowanie z PARP można uzyskać?

W ramach swojej działalności PARP oferuje szereg różnorodnych form pomocy finansowej dla przedsiębiorców, które można podzielić na 3 główne obszary:

 • dofinansowanie udzielane na założenie działalności gospodarczej,

 • dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych,

 • dofinansowanie na innowację i rozwój w ramach prowadzonych programów operacyjnych.

W ramach danego obszaru przedsiębiorcy mogą uzyskać np. środki na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii w firmie, a także na założenie działalności. Są one przyznawane na podstawie składanych wniosków. Pula oferowanych przez PARP środków różni się w zależności od województwa.

Dofinansowanie z PARP na rozpoczęcie działalności

Każdy przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może skorzystać z dofinansowania udzielanego przez PARP. W ramach programów regionalnych środki na ten cel PARP przekazuje instytucjom rynku pracy (np. urzędy pracy itd.) i agencjom zatrudnienia, które ogłaszają nabory wniosków. Zwyczajowo na jednego uczestnika programu pomocowego przypada około 20 tys. zł. Otrzymane w ramach dofinansowania środki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, wyposażenia lub wynajem pomieszczenia, w którym ta działalność będzie prowadzona. Szczegółowe wymogi są określane przez instytucję przyjmującą wnioski, która jest odpowiedzialna za realizację programu przed PARP. Najczęściej dofinansowanie z PARP na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest kierowane głównie do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i posiadających niskie kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje w zakresie realizowanych dofinansowań regionalnych można znaleźć na stronie internetowej PARP.

Szkolenia kompetencyjne realizowane przez PARP

Wśród środków finansowych przekazywanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), PARP oferuje dofinansowania do szkoleń kompetencyjnych na terenie wszystkich województw, za wyjątkiem województwa pomorskiego i mazowieckiego. Z tego rodzaju dofinansowania mogą skorzystać zarówno mikro-, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Lista dostępnych szkoleń znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, tzw. BUR. Jest to platforma internetowa zawierająca listę ofert dostępnych szkoleń doradczych i edukacyjnych. BUR ma na celu przedstawienie ofert szkoleniowych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dzięki czemu firmy są w stanie wybrać odpowiednie dla ich potrzeb kursy i szkolenia. Dostęp i korzystanie z BUR jest bezpłatne. W bazie znajdują się zarówno usługi objęte dofinansowaniem, jak i odpłatne. Wśród oferowanych są.

 • usługi szkoleniowe – szkolenia tematyczne, e-learningowe, studia podyplomowe oraz kursy zawodowe,

 • usługi doradcze – doradztwo, mentoring oraz coaching.

Wysokość dofinansowania może różnić się od siebie w zależności od wielkości podmiotu korzystającego z danej usługi szkoleniowej i maksymalnie może wynosić 80%. Podstawowe stawki wynoszą:

 • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, posiadających mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro,

 • 70% – dla przedsiębiorstw małych, posiadających mniej niż 50 pracowników, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro,

 • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw, posiadających mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Ponadto, po spełnieniu dodatkowych warunków zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie także w wysokości nie wyższej niż 80%,  jeśli:

 • branża przedsiębiorstwa jest kluczowa dla rozwoju regionu,

 • ze szkoleń korzystają osoby powyżej 50. roku życia z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,

 • szkolenia zapewniają podnoszenie kwalifikacji.

Szkolenia wymagane prawem, tj. szkolenie BHP czy pierwszej pomocy nie są objęte dofinansowaniem.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie znajdzie w BUR odpowiadającej jego potrzebom usługi szkoleniowej, może wystawić własne ogłoszenie na usługę szkoleniową, na łamach udostępnionej przez PARP platformy. Z uwagi na fakt, że do bazy dostęp mają także usługodawcy, zwiększy się wówczas prawdopodobieństwo otrzymania usługi zgodnie z jego oczekiwaniami.

Dofinansowanie z PARP w ramach prowadzonych programów operacyjnych

W ramach wielu oferowanych przez PARP dofinansowań, prowadzone programy operacyjne zasługują na szczególną uwagę. Środki przyznawane są podmiotom, które zgłoszą najlepszy projekt w ramach prowadzonych konkursów. Kwoty dofinansowań mogą wynieść nawet ponad 1 mln zł. Zgodnie z przyjętym planem działania w latach 2014–2020 PARP prowadzi trzy główne programy operacyjne:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach programu środki finansowe są przyznawane na działania zwiększające innowacyjność gospodarki oraz współpracę pomiędzy firmami a sferą nauki. Główne obszary wsparcia programu:

 • inwestycje w innowacje: głównym celem tego obszaru jest rozwój firm w zakresie prac badawczo-rozwojowych, które mają się przyczynić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań przemysłowych i technologicznych oraz nowych produktów;

 • dizajn: ten obszar działania skupia się na podniesieniu konkurencyjności polskich firm poprzez wypracowanie nowej marki lub ulepszenie obecnej;

 • rynek start-upowy: głównym celem działania tego obszaru jest wsparcie start-upów w zakresie ich dalszego rozwoju i utrzymania się na rynku;

 • usługi dla przedsiębiorstw: celem obszaru jest wsparcie istniejących już firm w zakresie ich rozwoju i podniesienia konkurencyjności, m.in. poprzez współpracę z sektorem nauki;

 • internacjonalizacja: celem tego obszaru jest rozwój polskich przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, lecz także za granicą.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach programu organizowane są konkursy dla firm organizujących szkolenia dla przedsiębiorców oferowane m.in. w Biurze Usług Rozwojowych. Aby wziąć udział w konkursie, otrzymać wsparcie i znaleźć się w BUR, potencjalny kandydat powinien oferować szkolenia z zakresu:

 • zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 • partnerstwa publiczno-prywatnego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

 • zarządzania strategicznego przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program ten skierowany jest do firm z województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Środki są przyznawane w drodze konkursu w zależności od tzw. poddziałania:

 • Działanie 1.2 – Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw – środki są przeznaczone na działania mające na celu wejście na zagraniczne rynki zbytu. Łączny budżet wynosi 550 tys. zł (dofinansowanie w wysokości 80%);

 • Poddziałanie 1.3.1 – Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa – środki przeznaczone na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie B+R. Łączny budżet wynosi 7 mln zł;

 • Poddziałanie 1.3.2. – Tworzenie sieciowych produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa – środki są przeznaczone na stworzenie innowacyjnych produktów wykorzystujących walory i potencjał makroregionu. Łączny budżet wynosi 10 mln zł;

 • Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję – środki przeznaczone na rebranding. Łączny budżet wynosi 3 mln zł.

Jak widać, warto starać się o dofinansowanie z PARP. Możliwości, jakie dają uzyskane środki pieniężne, mogą znacząco wpłynąć nie tylko na innowacyjność i rozwój gospodarki, lecz przede wszystkim na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Na rozwój przekładać się będzie także wzrost kwalifikacji kadry pracowniczej w ramach realizowanych szkoleń kompetencyjnych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów