Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód w firmie a opłata środowiskowa

Wykorzystuję w swojej działalności służbowy samochód osobowy. Czy to prawda, że jestem zobowiązana do uiszczania opłaty środowiskowej?

Alina, Włocławek

 

Opłata środowiskowa dotyczy każdego przedsiębiorcy użytkującego w działalności gospodarczej zarówno służbowy, jak i prywatny pojazd samochodowy. Obowiązek ten wynika bowiem z wprowadzania do powietrza gazów oraz pyłów, które powstają w wyniku spalania paliwa.

Wysokość opłaty środowiskowej przedsiębiorca ustala samodzielnie za pomocą prowadzonego wykazu zużycia paliwa poprzez pomnożenie ilości spalonego w ciągu roku paliwa przez jednostkową stawkę opłaty, która została określona obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Stawki jednostkowe są podawane w megagramach (tonach), zatem zużyte litry paliwa należy przeliczyć na Mg według przeliczników zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Od 2013 r. opłatę środowiskową należy uiszczać jednorazowo po zakończeniu roku, za który jest należna. Co istotne, opłaty tej nie należy uiszczać, jeżeli jej roczna wartość nie przekroczy 800 zł. Jednak w dalszym ciągu konieczne jest złożenie wykazu do marszałka województwa.