0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochód wolny od podatku - wszystko, co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonują rocznego rozliczenia swoich przychodów, wypełniając deklarację PIT i odprowadzając wynikający z niej podatek należny do urzędu skarbowego. Jednak nie od wszystkich zarobionych pieniędzy podatnicy muszą zapłacić podatek. Podatnik jest bowiem zwolniony od uiszczenia go w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym uzyskał przychód w wysokości równej lub niższej niż obowiązujący dochód wolny od podatku.

Dochód wolny od podatku - co to takiego?

Dochód wolny od podatku to maksymalny dochód, jaki osoba fizyczna może osiągnąć w danym roku podatkowym, a który nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dopiero nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku podlega opodatkowaniu.

Kwota dochodu wolnego od podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym i w 2021 r. przedstawia się następująco:

Kwota zmniejszająca podatek

Podstawa opodatkowania (dochód)

1 360 zł

nieprzekraczająca kwoty 8000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł 

od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

525 zł 12 gr

wyższa od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

wyższa od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

0 zł 

wyższa od 127 000 zł

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kto może skorzystać z dochodu wolnego od podatku?

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy opodatkowani podatkiem według skali podatkowej. Podatnicy rozliczający przychody podatkiem liniowym, kartą podatkową czy też za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają z tej preferencji podatkowej.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania z dochodu wolnego od podatku jest opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Nie ma tutaj znaczenia fakt, z jakich źródeł podatnik uzyskuje przychody.

Jeśli zaś podatnik osiąga przychody opodatkowane na zasadach ogólnych i oprócz tego uzyskuje przychód podlegający innemu rodzajowi opodatkowania - ryczałt, metoda liniowa - to może korzystać z dochodu wolnego od podatku. Jednak z preferencji tej może skorzystać jedynie w stosunku do wynagrodzenia rozliczanego według skali podatkowej.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik posiada różne źródła przychodów, np. prowadzona działalność i praca na etacie, to kwotę wolną od podatku może zastosować tylko raz, w ramach jednej korzyści majątkowej.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest równocześnie zatrudniony na etacie, pierwszeństwo w rozliczeniu kwoty wolnej od podatku ma prowadzona działalność, zgodnie z art. 27 ustawy o PIT.

Dochód wolny od podatku a roczne zeznanie podatkowe

Należy mieć na względzie, że dochód wolny od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Nawet podatnik, który osiąga dochód mniejszy niż kwota wolna od podatku zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem.

Z obowiązku złożenia rocznej deklaracji PIT zwolnione są tylko te osoby, które:

  • otrzymują przychody zwolnione z podatku, jak np. alimenty,

  • nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym - nie dotyczy przedsiębiorców.

Jak oblicza się dochód wolny od podatku?

W celu obliczenia dochodu wolnego od podatku należy zastosować poniższe zasady:

  • podatnicy, których roczny dochód wynosi do 85 528 zł płacą podatek w wysokości 17% w I progu podatkowym, pomniejszając go o kwotę zmniejszającą podatek, odpowiednią według osiągniętego dochodu;

  • obliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych;

  • otrzymaną kwotę podatku dochodowego do zapłacenia należy również zaokrąglić do pełnych złotych.

Kwota wolna od podatku przy rozliczaniu wspólnym małżonków

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków każde z nich ma prawo do oddzielnego skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Wspólne rozliczenie małżonków jest dużą zaletą w sytuacji, gdy jedno z nich nie zarabia lub zarabia niewiele, jeśli bowiem każde z nich rozliczałoby się oddzielnie, to z dochodu wolnego od podatku mógłby skorzystać tylko małżonek zarabiający, ten zaś, który nie osiąga przychodów, nie miałby takiej możliwości. Jeśli natomiast małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia dochodów, w praktyce wygląda to tak, że połowa zarobków jednego z małżonków będzie wykazana jako dochód drugiego.

Dochód wolny od podatku w systemie wfirma.pl

Podatnicy, którzy są opodatkowani wg skali i korzystają z systemu wfirma.pl mogą w prosty sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK i wybrać okres, za który ma zostać wyliczona zaliczka na podatek dochodowy.

Dochód wolny od podatku

Jeżeli dochód przedsiębiorcy przekroczy pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 582 zł, wówczas kwota zmniejszająca podatek nie będzie uwzględniana. Zgodnie ze przepisami ustawy o PIT ostateczna korekta kwoty zmniejszającej podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym, które również można sporządzić w systemie, o czym więcej w artykule: Zeznania roczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów