Poradnik Przedsiębiorcy

Skąd wziąć pieniądze na biznes? Program Wsparcie w Starcie

Najwięcej pomysłów na biznes pojawia się w głowie młodych ludzi, pełnych zapału i wiary w sukces swojej idei. Najczęściej mierzą się oni z podstawowym problemem - skąd wziąć pieniądze na biznes? Właśnie do takich osób skierowany jest program rządowy “Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie”, który - jak sama nazwa wskazuje - ma pomóc w rozpoczęciu własnej działalności. Na czym owo wsparcie polega? Kto może z niego skorzystać? Na jakich warunkach? Wyjaśniamy poniżej.

Skąd wziąć pieniądze na biznes? Od państwa!

Program “Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie” opiera się na udzielaniu przez państwo niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Otrzymane w ten sposób pieniądze mają służyć założeniu własnej firmy lub utworzeniu miejsca pracy. Całym działaniem kieruje BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), na stronie którego czytamy, że głównymi celami omawianego programu mają być: “rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako element rozwoju rynku pracy, przeciwdziałaniu bezrobociu i promowania zatrudnienia”.

Dofinansowanie w ramach programu to tzw. pomoc de minimis - specyficzny rodzaj wsparcia publicznego, obecny w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Jej koncepcja wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku. Należy o tym pamiętać, ponieważ istnieją limity pomocy de minimis, jaką w określonym czasie może uzyskać właściciel firmy. W większości przypadków wparcie nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat.

Dla kogo pieniądze na biznes w ramach programu?

Pieniądze na biznes w ramach programu “Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie” otrzymają studenci ostatnich lat studiów wyższych, absolwenci szkół średnich oraz wyższych (tzn. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły. Co ważne, na dzień składania wniosku nie mogą oni wykonywać żadnej pracy zarobkowej (nawet w oparciu na umowie zlecenia lub o dzieło). Dodatkowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mogą oni prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Docelowo pożyczka na rozpoczęcie działalności w ramach omawianego programu będzie również dostępna dla bezrobotnych. Ponadto o  wsparcie w utworzeniu miejsca pracy mogą wystąpić nie tylko pożyczkobiorcy, którym udzielono już pomocy finansowej, ale również inne podmioty gospodarcze.

Do października 2014 roku prowadzony był pilotaż programu obejmujący teren trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Obecnie o pieniądze na biznes w ramach Wsparcia w Starcie można ubiegać się na terenie całego kraju u pośredników finansowych wytypowanych przez BGK w ramach przetargu.

Jakie wsparcie na starcie?

Jak zostało już wspomniane, pieniądze na biznes w ramach programu przyznawane są w postaci dwóch typów pożyczek - podstawowej na rozpoczęcie działalności oraz uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego.

Podstawowa wersja pożyczki udzielana jest na następujących warunkach:

  • wartość - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (w I kwartale 2014 roku wynosiło ono 3895,31 zł),

  • okres spłaty - do 7 lat,

  • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy,

  • oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP,

  • zabezpieczenie spłaty - weksel własny in blanco pożyczkodawcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej.

Co ważne, za rozpatrzenie wniosku oraz obsługę pożyczki nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty.

Jeżeli chodzi o pieniądze na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, to warunki ich przyznawania są podobne, jak w przypadku pożyczki podstawowej. Różni się przede wszystkim maksymalna wartość pożyczki - w tym wypadku wynosi ona 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Możliwe jest również jej częściowe umorzenie (jeżeli stanowisko dla osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy zostanie utrzymane przez co najmniej rok).

Więcej informacji na temat programu można zaczerpnąć na stronie Wsparcie w Starcie oraz na stronie BGK.