0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód elektryczny a podatek VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz większa popularność samochodów elektrycznych sprawia, że zwiększa się ich wykorzystywanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Z tych też względów warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu wykorzystywania prywatnego samochodu elektrycznego na potrzeby firmowe w kontekście podatku PIT oraz VAT. Samochód elektryczny a podatek VAT i PIT - to warto wiedzieć!

Samochód elektryczny w 2024 roku a podatek VAT

W przypadku pojazdów samochodowych ustawa o VAT wprowadza ograniczenie w możliwości odliczenia podatku naliczonego do kwoty 50% podatku wynikającego z faktury. 

Powyższa reguła dotyczy zarówno wydatków na nabycie samochodu, jak i wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu do celów firmowych.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do treści art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa, zalicza się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia bądź importu ich części składowych;
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją bądź używaniem tych pojazdów.

Trzeba zatem zastanowić się, czy pojazd elektryczny w 2024 roku również jest objęty zakresem regulacji powyższych przepisów.

W tym zakresie wskażmy, że na podstawie art. 2 pkt 34 ustawy o VAT przez pojazdy samochodowe należy rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie natomiast z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. 

Jak natomiast wynika z treści ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

W konsekwencji pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje swoim zakresem również samochód elektryczny.

Prowadzi to zatem do wniosku, że w stosunku do pojazdów elektrycznych zastosowanie znajdą ogólne reguły przewidziane dla samochodów osobowych.

Jeśli zatem pojazd elektryczny stanowiący własność osoby fizycznej jest wykorzystywany do celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i prywatnych, to zastosowanie znajdzie art. 86a ustawy o VAT, który stanowi, że w takim przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia połowy kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z takim pojazdem.

Naturalnie nie ma również przeszkód, aby pojazd elektryczny był w 100% wykorzystywany na potrzeby firmowe. W takim przypadku podatnik będzie uprawniony do odliczania pełnej kwoty podatku naliczonego związanej z ponoszonymi wydatkami.

Warunkiem pełnego odliczenia jest jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenie informacji VAT-26.

Jak stanowi art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji.

W sytuacji niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Przykład 1.

Osoba fizyczna posiada samochód elektryczny, który wykorzystuje zarówno do celów mieszanych, jak i na potrzeby firmowe. Podatnik dokonał naprawy samochodu i otrzymał z tego tytułu fakturę VAT. Ma on prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury.

Przykład 2.

Osoba fizyczna posiada samochód elektryczny, który zamierza wykorzystywać wyłącznie na cele firmowe. W tym zakresie prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu oraz w terminie ustawowym złożono informację VAT-26. Podatnik dokonał naprawy samochodu i otrzymał z tego tytułu fakturę VAT. Z uwagi na dopełnienie wymogów formalnych ma on prawo do 100% odliczenia podatku naliczonego.

Na gruncie podatku VAT pojazd elektryczny jest traktowany na analogicznych zasadach jak każdy inny samochód osobowy. Do pojazdu elektrycznego zastosowanie znajdują zatem reguły ogólne wynikające z art. 86a ustawy o VAT.

Samochód elektryczny a podatek PIT w 2024 roku

Podobne rozważania należy przeprowadzić, jeżeli chodzi o podatek PIT. Również i w tym przypadku konieczne jest rozważenie, czy pojazd elektryczny jest samochodem osobowym.

W świetle definicji zawartej w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jak zatem widać z przedstawionej definicji, także na gruncie podatku PIT samochód elektryczny spełnia kryteria samochodu osobowego, co oznacza, że do samochodu elektrycznego znajdują ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o PIT.

Po pierwsze ograniczenie dotyczy wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od pojazdu elektrycznego stanowiącego środek trwały podatnika. Jak bowiem możemy przeczytać w treści art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

W konsekwencji odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu elektrycznego przekraczającej 225 000 zł nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Po drugie wskażmy też na treść art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, gdzie podano, że nie jest kosztem podatkowym 25% poniesionego wydatku z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Przykład 3.

Podatnik wykorzystuje samochód elektryczny zarówno do celów mieszanych, jak i do celów firmowych. Podatnik poniósł wydatek na naprawę pojazdu elektrycznego. Jedynie 75% kwoty netto wynikającej z FV dokumentującej wykonaną usługę będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach podatku dochodowego samochód elektryczny jest traktowany jako samochód osobowy. Powoduje to, że do samochodu elektrycznego znajdują zastosowanie ograniczenia w możliwości zaliczania wydatków do kosztów podatkowych określone w art. 23 ustawy o PIT.

Samochód elektryczny jest traktowany na równi z innymi samochodami osobowymi w kontekście podatku PIT oraz podatku VAT. W stosunku do takiego pojazdu obowiązują te same ograniczenia w zakresie rozliczania wydatków związanych z eksploatacją.

Jak dodać samochód elektryczny w wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia zdefiniowanie samochodu elektrycznego w celu prawidłowego ujęcia kosztów podatkowych oraz ewentualnych odpisów amortyzacyjnych (w przypadku środków trwałych).

Postępowanie w zakresie wprowadzenie samochodu elektrycznego zależne będzie od formy własności, szczegółowe postępowania w tym zakresie omawia artykuł pomocy: Zakup samochodu elektrycznego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów