0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedsiębiorstwo Społeczne - korzyści jego utworzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z definicją, Przedsiębiorstwo Społeczne jest to podmiot ekonomii społecznej oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022r. (DZ.U. 2022.181 z 29.08.2022). 

Kiedy prowadzona działalność stanowi Przedsiębiorstwo Społeczne?

Status przedsiębiorstwa społecznego posiadają podmioty ekonomii społecznej oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, jeżeli prowadzą:

 • działalność odpłatną pożytku publicznego (działalność określona przez ustawę
 • o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Dz.U.2022.1327);
 • działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570);
 • inną działalność o charakterze odpłatnym.

Uzyskanie statusu Przedsiębiorstwa społecznego 

Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą może zostać przedsiębiorstwem społecznym i korzystać z przywilejów prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej, aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu państwa – wojewody, który po przeprowadzeniu postępowania wyda decyzję nadającą status przedsiębiorstwa społecznego.

Podmioty ekonomii społecznej, które chcą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, zostały opisane w ustawie o ekonomii społecznej. Zgodnie z treścią ustawy o ekonomii społecznej, warunkami uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego jest przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej.

Zgodnie z treścią ustawy o ekonomii społecznej podmiot prowadzi działalności w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizacji usług społecznych. 

Funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo ma obowiązek zatrudnić minimum 3 pracowników na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Co najmniej 30% osób zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie będą stanowili osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy. 

Przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudniło osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i uzyskało wsparcie np. w postaci finansowania części wynagrodzenia musi prowadzić działalność w zakresie reintegracji.

Organ konsultacyjno-doradczy

Dodatkowo przedsiębiorstwo społeczne posiada organ konsultacyjno-doradczy. W skład tego organu mogą wchodzić wszystkie osoby pracujące w danym podmiocie. Należy pamiętać iż przedsiębiorstwo społeczne nie może udzielać pożyczek osobom prawnym powiązanym z przedsiębiorstwem ani członkom przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie. Ustawa o ekonomii społecznej wymienia zakazy jakim podlega przedsiębiorstwo społeczne. 

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego składa się do Wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu. 

Wsparcie i koordynacja działalności przedsiębiorstw społecznych

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego koordynuje działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wspierając podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne. Do zadań Ministra należy opracowanie programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, zapewnienie realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej na poziomie krajowym, a także przyznaje akredytację podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów.

W ramach programów wspierania ekonomii społecznej są finansowane działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, jak:

 • tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianie ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego;
 • zatrudnianie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących pracownikami przedsiębiorstw społecznych;
 • nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej;
 • budowanie wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz rozwoju lokalnego;
 • realizacja usług społecznych.

Jest możliwe uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej tj. Reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Korzyści z prowadzenia działalność w formie przedsiębiorstw społecznych 

Korzyścią z utworzenia przedsiębiorstwa społecznego jest nie tylko możliwość udziału
w programach finansujących prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku pracowników przedsiębiorstwa społecznego będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym możliwe jest finansowanie części wynagrodzenia, która odpowiada składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Dodatkową korzyścią jest finansowanie części kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. Składniki te mogą podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie to może być realizowane przez refundację składek albo przekazanie zaliczki na składki w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku przedsiębiorstwa społecznego, po zawarciu umowy ze starostą właściwym dla siedziby tego przedsiębiorstwa, w terminie określonym w tej umowie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przedsiębiorstwu społecznemu może zostać udzielone wsparcie w formie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy, środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy. Wsparcie to pochodzi ze środków zgromadzonych przez Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków uzyskanych za pomocą pośrednictwa ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

Do instrumentów wsparcia PS należy też dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów, wynikających z art. 32 ust.1 pkt 2 tej ustawy.

Ponadto jednostka sektora finansów publicznych, udzielając zamówienia publicznego, do którego ze względu na jego wartość nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), może zastrzec, że
o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Podstawa prawna

 • Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (DZ.U.2022.181 z 29.08.2022);
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2022.1327);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570);
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów