0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – wniosek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W jaki sposób i w jakim zakresie zagraniczni przedsiębiorcy mogą realizować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej swoje działania? Co jest wymagane, aby utworzyć przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Definicja 

W przypadku zagranicznych przedsiębiorców została utworzona tzw. instytucja przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych. W jej zakresie przedsiębiorcy z zagranicy mogą prowadzić działalność na terenie RP w ramach reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego (art. 21 i 22 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Kto jest uprawniony do utworzenia przedstawicielstwa? Dotyczy to osób z zagranicy, które powołane są aktem właściwego organu państwa ich siedziby do prowadzenia przedstawicielstwa.

Przykład 1.

Przedsiębiorstwo z Włoch, które zajmuje się produkcją sosu pomidorowego, chciałoby utworzyć przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim wypadku musi złożyć wniosek na wskazanym formularzu i czekać na wpis przedstawicielstwa do rejestru. 

Wpis do rejestru 

Uzyskanie możliwości prowadzenia przedstawicielstwa zagranicznego zależy od wpisu takiego przedstawicielstwa do specjalnego rejestru. Musi on zostać poprzedzony złożeniem wniosku. 

Sam wpis dokonywany jest na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu, jednak na wniosek przedsiębiorcy złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu może on zostać przedłużony na kolejne 2 lata (art. 25 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru następuje na jego wniosek.

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych - wymogi formalne wniosku

Wniosek musi spełniać wymogi formalne konieczne do przyjęcia go, w innym przypadku przedsiębiorca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W uzasadnionych przypadkach 7-dniowy termin może zostać przedłużone na wniosek przedsiębiorcy, niemniej w przypadku nieusunięcia braków wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania (art. 26 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Aby wniosek był zgodny z wymogami prawnymi, powinien:

 1. być sporządzony w języku polskim;

 2. posiadać nazwę, siedzibę i określenie formy prawnej przedsiębiorcy;

 3. określać przedmiot głównej działalności gospodarczej;

 4. przedstawiać imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentacji;

 5. wskazywać adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium RP.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, dzięki czemu przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;

 2. poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby, zasady reprezentacji, osoby uprawnione do reprezentacji;

 3. dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zawierający imię i nazwisko, jej datę urodzenia, imiona rodziców oraz numer dokumentu tożsamości.

Przedsiębiorca obowiązany jest do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze jako siedzibę przedsiębiorstwa.

Do pobrania:

Wniosek o wpis przedstawicielstwa.pdf
Wniosek o wpis przedstawicielstwa.docx

Przyczyny odmowy wpisu 

Może dojść do sytuacji, że wniosek o wpis zostanie odrzucony. Odmowa zostaje wydana w drodze decyzji, jeżeli:

 1. utworzenie takiego przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych, lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu;

 2. wniosek dotyczy działalności wykraczającej poza działalność reklamową i promocyjną przedsiębiorcy (art. 28 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przedstawicielstwa

W związku z utworzeniem przedstawicielstwa zagranicznego na terytorium RP przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 1. używania oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego z dodaniem „przedstawicielstwo w Polsce”;

 2. prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim;

 3. zgłaszania wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego;

 4. ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentacji (art. 29 o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów