0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w e-handlu wprowadzone w pakiecie e-commerce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 lipca 2021 roku wprowadzono do ustawy VAT liczne zmiany w e-handlu. Nowelizacja przepisów jest wynikiem regulacji unijnych, które nakładają na wszystkie państwa członkowskie UE konieczność dostosowania wewnętrznych regulacji. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze zasady dotyczące uszczelniania oraz zmian w międzynarodowym e-handlu.

Zmiany w e-handlu - czego dotyczą?

Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadzone zmiany mają za zadanie zwiększenie konkurencyjności podmiotów z UE w zakresie e-handlu względem przedsiębiorców z krajów trzecich. 

Odbywać się to ma przede wszystkim poprzez wprowadzenie szeregu uproszczeń związanych z rozliczaniem podatku należnego VAT zarówno od dostaw towarów, jak i świadczenia usług przez internet na rzecz konsumentów, czyli podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Chodzi o umożliwienie podatnikom rozliczania podatku należnego wyłącznie w jednym kraju bez konieczności dokonywania rejestracji dla potrzeb podatku VAT w kraju miejsca zamieszkania konsumenta.

W powyższym zakresie wprowadzono sporo nowych definicji oraz procedur.

WSTO oraz SOTI

Pod powyższymi skrótami kryją się nowe definicje dotyczące dostawy towarów. W związku z ich wejściem w życie uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Przyjrzyjmy się zatem nowym definicjom.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 

 1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);

 2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Natomiast sprzedaż na odległość towarów importowanych to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C);

 2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Warto także dodać, że w związku z wprowadzeniem pojęć WSTO oraz SOTI ustalono również nowe reguły miejsca opodatkowania dostawy w ramach tychże czynności.

Otóż miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. 

Zaś w przypadku SOTI miejsce dostawy towarów uzależnione jest od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w Unii Europejskiej (państwa importu) oraz od miejsca ich przeznaczenia.

Zmiany w zakresie e-handlu polegają na wprowadzeniu do ustawy VAT nowych pojęć, jakimi są wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych.

Procedury szczególne VAT OSS oraz VAT IOSS

Przed wprowadzeniem nowelizacji typową procedurą szczególną w zakresie e-handlu była procedura MOSS, która odnosiła się wyłącznie do świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych.

Obecnie podobne rozwiązania rozszerzono również na dostawy towarów.

Po pierwsze zwróćmy uwagę na procedurę VAT OSS, która dotyczyć będzie WSTO. Przypomnijmy, że w przypadku WSTO miejscem dostawy towarów jest kraj miejsca zamieszkania konsumenta. Przyjmując zatem, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z różnych krajów UE, musiałby on dokonywać rejestracji w każdym z tych państw.

Aby uprościć sytuację takich podatników, wprowadzono procedurę VAT OSS, która pozwala na składanie elektronicznych deklaracji VAT oraz zapłatę podatku należnego VAT tylko w jednym kraju. Oznacza to, że podatnicy, którzy dobrowolnie skorzystają z tej opcji, będą mogli opłacać podatek VAT należny w różnych krajach UE w jednej deklaracji elektronicznej (która jest deklaracją kwartalną).

Kolejna procedura VAT IOSS odnosi się natomiast do SOTI. Podobnie jak w przypadku WSTO również w przypadku SOTI miejscem opodatkowania dostawy towarów jest kraj przeznaczenia. Analogicznie zatem podmiot dokonujący sprzedaży towarów importowanych musiałby rejestrować się na potrzeby podatku VAT w każdym kraju. Z obowiązku tego będą zwolnione osoby, które skorzystają z procedury VAT IOSS.

Warto dodać, że procedura ta ma zastosowanie do towarów:

 • importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich,

 • których wartość w przesyłce nie przekracza 150 euro,

 • niepodlegających podatkom akcyzowym.

Dodatkowo w przypadku zastosowania SOTI nabywca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu importu.

W związku ze zmianami dotyczącymi importu warto dodać, że uchylono zwolnienie od podatku VAT dla importu przesyłek o wartości do 22 euro.

Uproszczenie i uszczelnienie w zakresie międzynarodowego e-handlu dotyczą również wprowadzenia szczególnych procedur VAT OSS oraz VAT IOSS.

Uregulowanie szczególne – USZ

Gdy nie ma zastosowania VAT IOSS, możliwe jest skorzystanie z procedury szczególnej (USZ). Dotyczy ona operatorów pocztowych, firm kurierskich oraz agencji celnych zobowiązanych do poboru podatków w związku z importem.

Chodzi o uproszczenie w zakresie zgłoszeń celnych towarów o wartości do 150 euro do procedury dopuszczenia do obrotu. 

W takiej sytuacji możliwe jest zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT należnego z tytułu importu ww. towarów, w zbiorczym miesięcznym zgłoszeniu celnym. W przypadku importu towarów USZ można zastosować do towarów:

 • które są dostarczane do konsumentów w Polsce;

 • których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę;

 • które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz

 • które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że wprowadzone od 1 lipca 2021 roku zmiany zakładają uszczelnienie i uproszczenie w zakresie rozliczenia handlu elektronicznego na gruncie podatku VAT. Co ciekawe, odnosić się to będzie zarówno do świadczenia usług, jak i do dostawy towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów