0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie towarów na potrzeby reklamy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z koniecznością reklamy swoich produktów. W inny sposób klienci nie dowiedzą się o istnieniu firmy, a przedsiębiorca nie będzie osiągał zysków. Przedsiębiorstwa korzystają z różnych form reklamowych takich jak reklamy prasowe, telewizyjne czy też bezpośredni kontakt z klientem. Podczas takich spotkań często używa się produktów firmy w celu zdobycia opinii klientów oraz zapoznania ich z oferowanym asortymentem. Przedsiębiorcy mają problem, czy takie użycie towarów firmy stanowi dostawę towarów oraz czy powinno zostać opodatkowane.

Dostawy towarów opodatkowane VAT

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawa towarów to także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny.

Nieodpłatne przekazanie stanowi dostawę towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Dostawy towarów zwolnione z VAT

Ustawa zastrzega, iż dostawą towarów nie obejmuje się przekazywanych prezentów o małej wartości oraz próbek. Dzieje się tak w przypadku, jeśli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością podatnika.

Przez prezenty o małej wartości  rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w w/w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone  w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Towary użyte w celu reklamy mieszczą się w definicji próbki. Zgodnie z ustawą bowiem próbka to egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Próbka powinna spełniać następujące wymogi:

  • mieć na celu promocję tego towaru,
  • nie służyć zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Tak więc na podstawie przytoczonych przepisów można stwierdzić, iż towary będące próbką bądź prezentem, przekazywane w celu promocji i reklamy, nie stanowią dostawy towarów oraz nie podlegają opodatkowaniu VAT. Mają one na celu jedynie skłonienie odbiorcy do zakupu reklamowanych produktów.

W przypadku towarów przekazywanych w celach reklamowych i promocyjnych, które stanowią opodatkowaną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT - należy naliczyć oraz wykazać podatek należny. Zgodnie z art. 23 ust 1. pkt 43b ustawy o PIT, podatek należny z tytułu zużycia towarów przez podatnika lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy jest w tym przypadku kosztem uzyskania przychodów. Wydatki z tytułu reklamy produktów ujmuje się w kolumnie 13 PKPiR jako pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów