0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ogrodzenie nieruchomości w kosztach firmowych

Wielkość tekstu:

Czy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wykonanie ogrodzenia nieruchomości? Sprawa jest prosta, gdy ogrodzenie służy nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wtedy taki wydatek może zostać zaliczony w koszty, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki, o których mowa poniżej. Natomiast co w sytuacji, kiedy na obszarze ogrodzonym znajduje się również budynek mieszkalny? Najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie klucza rozliczeniowego opartego na metrażu nieruchomości.

W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Stanowi tak zawarte wyjaśnienie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) dotyczące grupy “Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. Jednak wszelkie obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kiedy wartość wybudowanego ogrodzenia przekracza kwotę 3.500 zł, a jednocześnie obsługuje ono więcej niż jedną nieruchomość - przedsiębiorca powinien zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie do wartości początkowej odrębnego środka trwałego, należącego do grupy 2 "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" - jako pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane (291 KŚT). Stawka amortyzacji jaką należy przyjąć wynosi - 4,5%, natomiast za początek dokonywania odpisów uznaje się miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Natomiast w przypadku, kiedy nakłady poniesione na wybudowanie ogrodzenia nie przekraczają kwoty 3.500 zł, podatnik ma do wyboru trzy możliwości:

  • nie wprowadzić ogrodzenia do ewidencji środków trwałych, a wydatki z nim związane zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskanie przychodu w miesiącu oddania go do użytkowania (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT),

  • wprowadzić ogrodzenie do ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, albo

  • dokonać odpisu jednorazowego - w miesiącu oddania ogrodzenia do używania lub w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o PIT).

Na zakończenie warto jeszcze poruszyć kwestię odnoszącą się do sytuacji, kiedy wśród ogrodzonych nieruchomości znajduje się budynek niewykorzystywany w prowadzonej działalności - budynek mieszkalny. Najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do ustalenia kwoty która nie zwiększyłaby wartości początkowej ogrodzenia podlegającego amortyzacji, będzie zastosowanie klucza rozliczeniowego opartego na metrażu wszystkich nieruchomości.

Przykład

Przedsiębiorca wykonał ogrodzenie terenu zawierającego nieruchomość służącą do prowadzenia działalności (350m2) oraz budynek mieszkalny (150m2). Wartość ogrodzenia wynosi 50.000 zł. Aby ustalić kwotę, która nie zwiększy wartości początkowej środka trwałego należy obliczyć:

  1. Łączną powierzchnię wszystkich nieruchomości: 350m2 + 150 m2 = 500 m2;

  1. Część niezwiększająca wartości początkowej ogrodzenia wyniesie wówczas:

          150 m2 : 500 m2 = 0,3 -> czyli: 0,3 x 50.000 zł = 15.000 zł.

W związku z powyższym wartość początkowa ogrodzenia wyniesie:

          50.000 zł - 15.000 zł = 35.000 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów