0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin aplikacji mobilnej – jak przygotować i na co zwrócić uwagę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Twórca aplikacji mobilnej musi pamiętać o spełnieniu kilku warunków, aby z jego dzieła można było legalnie korzystać. Jednym z nich jest stworzenie regulaminu, który wskazuje, w jaki sposób używać danego oprogramowania. Kto może stworzyć regulamin aplikacji mobilnej i jaka powinna być jego treść?

Regulamin aplikacji mobilnej

Tworząc jakąkolwiek aplikację mobilną, należy pamiętać o ustaleniu zasad jej poprawnego wykorzystywania. Ma to szczególne znaczenie, gdy takie oprogramowanie będzie udostępniane odpłatnie i składa się z różnych modułów dostępu. Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają co prawda tworzenia regulaminów aplikacji mobilnych, jednak praktyka pokazuje, że jest to dosyć częste. Taki dokument chroni twórcę oprogramowania przed ewentualnymi roszczeniami ze strony użytkowników, którzy nie wiedzieli, jak poprawnie posługiwać się aplikacją. Dodatkowo, jeśli aplikacja zostanie zniszczona, dobrze sporządzony regulamin pozwala na uzyskanie odszkodowania od sprawcy szkody. Podobnie będzie w przypadku naruszania autorskich praw do dzieła, jakim jest aplikacja mobilna, zarówno tych o charakterze osobistym, jak i majątkowym.

Regulamin aplikacji mobilnej powinien być sporządzony w formie pisemnej, choć ze względu na swój charakter występuje najczęściej w wersji elektronicznej. Powinien być związany z danym oprogramowaniem, tzn. użytkownicy aplikacji muszą wiedzieć, gdzie szukać treści regulaminu – dostęp nie powinien być zbyt skomplikowany. Dokument może być sporządzony samodzielnie przez twórcę oprogramowania. W praktyce znacznie częściej wykorzystuje się tutaj gotowe wzory dostępne w internecie albo zleca to zadanie kancelariom prawnym. Koszt sporządzenia regulaminu oscyluje wokół kwoty kilkuset zł, przy czym może on być wyższy w przypadku bardziej rozbudowanych aplikacji mobilnych.

Treść regulaminu aplikacji mobilnej

Dobrze sporządzony regulamin aplikacji mobilnej powinien być zindywidualizowany, tj. musi odnosić się do cech konkretnego oprogramowania oraz zaleceń jego twórcy. Osoba, która stworzyła daną aplikację, najlepiej wie, jak należy z niej poprawnie korzystać. Regulamin aplikacji mobilnej możemy porównać do ogólnej umowy ze wszystkimi osobami, które będą mogły uzyskać dostęp do danego oprogramowania. Taki dokument nie musi jednak zastępować umów indywidualnych z użytkownikami. Bardzo często jest zbiorem ogólnych zasad korzystania z aplikacji i współistnieje z odrębnymi kontraktami dla użytkowników.

Niezależnie od indywidualnych cech regulaminu aplikacji mobilnej możemy wskazać na kilka kluczowych elementów, które powinny znaleźć się w treści każdego takiego dokumentu. Są to:

  • dane osobowe twórcy aplikacji wraz z danymi kontaktowymi;
  • zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez aplikację mobilną, w tym wskazanie, w jakich krajach można korzystać z danego oprogramowania;
  • warunki świadczenia usług poprzez aplikację mobilną, w tym określenie ewentualnej odpłatności za wszystkie lub wybrane usługi, formy płatności, a także terminu i formy wykonania zamówionej usługi;
  • warunki zawierania, rozwiązywania i odstępowania od ewentualnych indywidualnych umów z użytkownikami, które pozwalają na korzystanie z aplikacji mobilnej;
  • określenie podstawowych warunków niezbędnych do prawidłowego korzystania z aplikacji mobilnej (np. wskazanie systemu operacyjnego, na którym dana aplikacja będzie działać);
  • podstawowy opis działania aplikacji mobilnej i związanych z nią funkcjonalności;
  • sposoby składania reklamacji przez użytkowników i zgłaszania szkód wywołanych korzystaniem z aplikacji mobilnej, ewentualnie podanie zakresu wyłączenia odpowiedzialności twórcy oprogramowania;
  • określenie możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • sposoby zakładania konta w aplikacji mobilnej, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego korzystania z oprogramowania;
  • określenie zasad umożliwiających ewentualne dzielenie się dostępem do aplikacji mobilnej przez użytkownika z innymi osobami.

Treść regulaminu każdej aplikacji mobilnej musi być zgodna z obowiązującym prawem. W praktyce oznacza to zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych. Katalog takich zapisów jest bardzo szeroki, stąd przygotowanie poprawnego regulaminu aplikacji mobilnej może być niekiedy bardzo wymagającym zadaniem. Pamiętajmy jednak o głównej zasadzie – twórca aplikacji nie może nadużywać swojej pozycji względem żadnego użytkownika, doprowadzając w ten sposób do wyzysku. Dyskusyjne jest, czy aplikacja może ograniczać dostęp tylko wybranym użytkownikom z innych powodów niż finansowe (np. z powodu wyznania lub światopoglądu). W takim przypadku istnieje ryzyko posądzenia twórcy oprogramowania o łamanie prawa.

Czy regulamin aplikacji mobilnej musi być sporządzony wyłącznie w języku polskim? Tak naprawdę zależy to od cech danego oprogramowania, a dokładniej tego, na którym rynku zostanie ono udostępnione. Jeśli z aplikacji będą korzystać tylko polscy użytkownicy, to regulamin oprogramowania może być sporządzony wyłącznie w języku polskim. Jeśli jednak z aplikacji będzie mógł korzystać każdy na świecie, to warto pomyśleć o różnych wersjach językowych takiego oprogramowania, na czele z językiem angielskim. Udostępnienie aplikacji na rynki światowe wymaga także dostosowania regulaminu pod ustawodawstwo konkretnych krajów, w których aplikacja będzie używana. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami przygotowania dokumentu w innym języku, jednak zabezpiecza twórcę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony zagranicznych użytkowników.

Polityka prywatności a regulamin aplikacji mobilnej

Twórcy mobilnego oprogramowania mylą czasami regulamin aplikacji z polityką prywatności. Tak naprawdę są to dwa odrębne dokumenty. Pierwszy dotyczy zasad poprawnego korzystania z oprogramowania mobilnego, drugi zaś odnosi się do reguł przetwarzania danych osobowych użytkowników (głównie na podstawie unijnego rozporządzenia RODO). O ile regulamin aplikacji mobilnej jest fakultatywnym dokumentem, o tyle polityka prywatności powinna znaleźć się w kręgu zainteresowania każdego twórcy aplikacji mobilnych. Chodzi bowiem o to, że wraz z udostępnieniem oprogramowania zewnętrznym użytkownikom praktycznie zawsze dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych, a to musi następować zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli aplikacja jest dedykowana na rynki zagraniczne, konieczne staje się wówczas dopasowanie polityki prywatności do norm prawnych obowiązujących na danym obszarze.

Polityka prywatności stosowana przy aplikacjach mobilnych określa zatem dokładne zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz zasady ewentualnej odpowiedzialności administratora takich danych. Wskazuje na formy przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych i powinna określać zasady postępowania w przypadku, gdyby doszło do wycieku informacji poufnych lub przejęcia ich przez nieuprawniony podmiot. Polityka prywatności jest odrębnym dokumentem, który również może być sporządzany na podstawie ogólnie dostępnych wzorów albo na zamówienie twórcy aplikacji.

Wdrożenie regulaminu aplikacji mobilnej

Jeśli twórca oprogramowania ma już sporządzony regulamin, to musi dokonać jego wdrożenia jeszcze przed udostępnieniem aplikacji użytkownikom. Dostarczenie regulaminu nie może być odpłatne, potencjalny użytkownik ma prawo do zapoznania się z jego treścią jeszcze przed zamówieniem dostępu do danego oprogramowania. W praktyce odbywa się to poprzez umieszczenie regulaminu na oficjalnej stronie internetowej aplikacji w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Pamiętajmy, że na żądanie każdego użytkownika twórca aplikacji ma również obowiązek dostarczyć regulamin w taki sposób, aby użytkownik mógł odtworzyć i zapisać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta. Regulamin aplikacji mobilnej musi zostać opublikowany wraz z informacją, gdzie i w jaki sposób można zapoznać się z jego treścią.

Regulamin aplikacji mobilnej – gotowy czy na zamówienie?

Gotowe regulaminy zasad korzystania z aplikacji mobilnych są darmowe lub kosztują niewiele. Ich mankamentem jest jednak to, że są zbyt ogólne albo zawierają formularze, które twórca musi uzupełnić samodzielnie. Dodatkowo takie regulaminy dosyć często nie są weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Możliwa jest zatem sytuacja, w której zakup ogólnego regulaminu okaże się stratą, bo nabyliśmy przestarzały dokument, którego nie wolno stosować w praktyce.

Regulaminy aplikacji mobilnych sporządzane na zamówienie są droższe, ale gwarantują jednocześnie kompleksowe podejście do sprawy. Twórca otrzymuje wówczas produkt, który jest dopasowany do jego potrzeb i uwzględnia wszystkie cechy oprogramowania mobilnego. Dosyć często w cenie takiego regulaminu oferuje się również jego aktualizację np. z powodu zmian legislacyjnych lub dokonanych w samej aplikacji.

Podsumowując, regulamin aplikacji mobilnej to zbiór zasad poprawnego korzystania z danego oprogramowania. Pomimo że jego sporządzenie nie jest obowiązkowe, twórcy aplikacji bardzo często korzystają z takiej dokumentacji, ponieważ zabezpiecza ona ich interesy i prawa. Regulamin może być sporządzony przez twórcę oprogramowania mobilnego samodzielnie, jak również przy pomocy doświadczonych prawników. Regulaminu nie należy utożsamiać z polityką prywatności, która reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów