Poradnik Przedsiębiorcy

Reklamacja imprezy turystycznej - wzór z omówieniem

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, warto poświęcić trochę uwagi tematyce reklamacji imprez turystycznych, zwłaszcza że z roku na rok Polacy coraz chętniej uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach organizowanych przez biura podróży. Niezależnie od tego, czy wykupiliśmy wycieczkę w ofercie last minute po obniżonej cenie, czy w normalnym trybie, nam, jako klientom biur turystycznych, przysługują liczne zabezpieczenia otrzymania pełnowartościowej usługi turystycznej oraz możliwość złożenia reklamacji w przypadku niewywiązania się organizatora imprezy z umowy. Często zdarza się, że uczestnik imprezy turystycznej, zamiast wracać z niej zadowolony, jest rozczarowany, ponieważ organizator turystyki nie zapewnił mu warunków, do których świadczenia zobowiązał się w umowie.

Czym jest impreza turystyczna?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w art. 3 pkt 2 definiuje imprezę turystyczną  jako:

 

co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

 

W myśl zaś art. 3 pkt 1 usługi turystyczne to:

 

  • usługi przewodnickie,

  • usługi hotelarskie,

  • wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

Podstawa prawna dochodzenia roszczeń w usługach turystycznych

Art. 11 ustawy o usługach turystycznych jako podstawę prawną dochodzenia roszczeń przez klienta wskazuje przepisy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania z kodeksu cywilnego. Ustawa o usługach turystycznych wprowadza przepisy szczególne uzupełniającą te reguły. Problematykę złożenia reklamacji i procedury reklamacyjnej reguluje art. 16b ustawy o usługach turystycznych.

 

Art. 16b. 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Przepis ten normuje nie tylko reklamację w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także problematykę zawiadomienia o uchybieniu. Nas jednak będzie interesować procedura reklamacyjna.

Do pobrania:

pdf
Reklamacja imprezy turystycznej (wzór).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Reklamacja imprezy turystycznej (wzór).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie