0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rower elektryczny w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rower jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców jako środek transportu. Wyjaśniamy, czy rower elektryczny w działalności oraz wydatki poniesione na jego eksploatację i wyposażenie stanowią koszt podatkowy? Sprawdź!

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Kosztami uzyskania przychodów w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są co do zasady wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ze względu na ogólny charakter definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w ustawie, jeżeli ustawa nie wskazuje wprost przynależności danego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów ani go z nich nie wyłącza, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła powinien podlegać indywidualnej ocenie. Przez sformułowanie „w celu” zawarte w definicji kosztów uzyskania przychodów z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT należy rozumieć dążenie do osiągnięcia przychodu, a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwany przychód. Trzeba podkreślić, że o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy, dlatego to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów.

Wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę stanowi koszt uzyskania przychodów, gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 1. pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 2. nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. jest właściwie udokumentowany.

Rower elektryczny w działalności jako środek trwały

Wydatek poniesiony na zakup roweru elektrycznego przez przedsiębiorcę podlega rozliczeniu jako koszt podatkowy pod warunkiem, że celem i sposobem korzystania z roweru elektrycznego jest używanie go w działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem rower został nabyty przez podatnika na cele prywatne, to zakup nie może być rozliczony jako koszt podatkowy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Wydatek na zakup roweru elektrycznego w celu wykorzystania go w działalności gospodarczej jako środek transportu przedsiębiorcy podlega rozliczeniu jako koszt uzyskania przychodów, co potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.898.2020.1.AA z 16 lutego 2021 roku. Zanim jednak wydatek na zakup roweru elektrycznego zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów, należy przeanalizować nabycie składnika majątku w kontekście uznania go za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 22a ust. 1 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Rower elektryczny uznawany jest zatem za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest własnością (współwłasnością) przedsiębiorcy,
 • został nabyty przez podatnika,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok,
 • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kosztem uzyskania przychodów są wówczas odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej tego środka trwałego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) rower elektryczny zaliczamy do grupy 7 – Środki transportu, do rodzaju 790 – Pozostałe środki transportu. Rower elektryczny może podlegać jednorazowej amortyzacji, co oznacza, że przedsiębiorca może jednorazowo zaliczyć całą wartość roweru do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się amortyzować rower elektryczny na zasadach ogólnych, składnik majątku powinien być amortyzowany według stawki 18%.

W razie gdy wartość danego składnika majątku nie przekracza 10 000 zł, przedsiębiorca może nie ujmować go w ewidencji środków trwałych, a wydatki z nim związane zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Drugim dostępnym rozwiązaniem odnośnie składników majątku, których wartość nie przekracza 10 000 zł, jest ujęcie danego składnika w ewidencji środków i dokonanie jednorazowej amortyzacji w wysokości odpowiadającej wydatkom na nabycie danego składnika majątku w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym. Nie ma także przeciwwskazań, aby składnik majątku o wartości poniżej 10 000 zł został zaliczony do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej i amortyzowany na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe. Jeżeli zatem nabyty rower elektryczny nie przekracza 10 000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub 10 000 zł brutto w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT, podatnik samodzielnie podejmuje decyzję, czy wprowadzi rower elektryczny do ewidencji środków trwałych oraz w jaki sposób rozliczy wydatki poniesione na nabycie roweru w kosztach podatkowych.

Przykład 1.

Pani Karina prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako psycholog korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Dokonała zakupu roweru elektrycznego, który służy jej w działalności gospodarczej jako środek transportu. Pani Karina mieszka i prowadzi działalność gospodarczą w Krakowie, w związku z czym dojazd do pracy samochodem w godzinach porannych zajmuje jej dużo czasu, a korki sprawiają, że trudno jest przewidzieć czas niezbędny na dotarcie do gabinetu psychologicznego. Dzięki rowerowi elektrycznemu pani Karina omija korki, oszczędza czas i przede wszystkim może ocenić, jak długo będzie jechać do gabinetu. Cena nabycia roweru elektrycznego wynosi 9 800 zł brutto. Czy zakup roweru stanowi koszt w działalności gospodarczej prowadzonej przez panią Karinę korzystającą ze zwolnienia z VAT?

Zakup roweru elektrycznego służącego pani Karinie jako środek transportu jest racjonalnym i gospodarczo uzasadnionym wydatkiem, zachodzi związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła. W związku z tym zakup roweru elektrycznego przez panią Karinę stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Ze względu na to, że wartość roweru nie przekracza kwoty 10 000 zł brutto, pani Karina może wprowadzić rower do ewidencji środków trwałych lub zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli pani Karina zdecyduje się na wykazanie roweru w ewidencji środków trwałych, może amortyzować go na zasadach ogólnych lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości odpowiadającej wydatkom na nabycie danego składnika majątku w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym.

Rower elektryczny w działalności jako koszt podatkowy – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna o sygn. 0112-KDIL2–2.4011.898.2020.1.AA z 16 lutego 2021 roku została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup roweru elektrycznego.

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się tworzeniem oprogramowania na potrzeby innych firm. Podstawowe PKD 62.01.Z. Wnioskodawca posiada samochód, który użytkuje na podstawie umowy leasingu. W najbliższym czasie Wnioskodawca chciałby zakupić rower elektryczny na potrzeby swojej działalności. Rower będzie służył Wnioskodawcy na co dzień jako środek transportu do szybszego poruszania się – ominięcia korków w mieście, gdzie Wnioskodawca prowadzi firmę i wykonuje usługi. Rower nie zanieczyszcza powietrza, nie hałasuje i jest tańszy w eksploatacji. Ponadto rower elektryczny stanowić będzie podstawę aplikacji mobilnej jego pomysłu dla szerszego zastosowania. Koszt roweru elektrycznego wynosi 14 121,22 zł netto (17 369,10 zł brutto). Wnioskodawca zadał pytanie, czy może zaliczyć rower elektryczny do kosztów uzyskania przychodów w swojej działalności?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przytoczył przepisy podatkowe odnoszące się do kosztów uzyskania przychodów oraz amortyzacji środków trwałych zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie uznał, że jeżeli celem i sposobem korzystania z roweru elektrycznego jest używanie go w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, to w sytuacji gdy wartość początkowa roweru elektrycznego przekracza 10 000 zł, poniesione wydatki na jego nabycie należy zaliczyć do środków trwałych. Kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej tego środka trwałego. Wartość początkową nabytego w drodze kupna roweru elektrycznego, zgodnie z generalną zasadą określoną w ww. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi jego cena nabycia w rozumieniu art. 22g ust. 3 ww. ustawy.

Reasumując ‒ wydatki na zakup roweru elektrycznego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Wartość roweru przekracza bowiem 10 000 zł netto, w związku z czym Wnioskodawca powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czy wydatki związane z eksploatacją roweru i akcesoria rowerowe stanowią koszty podatkowe?

Wydatki związane z eksploatacją roweru oraz na zakup akcesoriów rowerowych nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te stanowią koszty podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej, o ile podatnik posługuje się rowerem w ramach przejazdów związanych z prowadzoną firmą i jest w stanie wykazać związek poniesionych wydatków z osiągnięciem przychodów bądź też zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

Przykład 2.

Pan Marcin wykorzystuje rower elektryczny jako środek transportu w prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nabył kask rowerowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Czy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Kask rowerowy może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez pana Marcina. Powinien on jednak mieć na uwadze, że w razie ewentualnej kontroli podatkowej ciąży na nim obowiązek wykazania, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Trzeba podkreślić, że koszt montażu akcesoriów zwiększa wartość środka trwałego. Za cenę nabycia roweru uważa się bowiem kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dodatkowo wartość składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż (art. 22g ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład 3.

Pani Wioletta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonała zakupu roweru elektrycznego, który zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Przy zakupie roweru dodatkowo nabyła bagażnik i błotniki, a sprzedawca podczas zakupu wykonał usługę polegającą na montażu akcesoriów. Czy zakup wyposażenia roweru i usługa montażu mogą zostać potraktowane jako zdarzenie odrębne do zakupu roweru i zaliczone do kosztów bieżącej działalności, czy też powoduje to zwiększenie wartości roweru i konieczność amortyzacji?

Jeżeli nabycie oraz montaż bagażnika i błotników mają miejsce przy zakupie roweru, to koszt zakupu i montażu akcesoriów rowerowych zwiększa wartość początkową środka trwałego.

Rower elektryczny w działalności gospodarczej a odliczenie VAT

Przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie przewidują ograniczenia w odliczeniu VAT w zakresie rowerów elektrycznych. Rowerów elektrycznych nie dotyczy ograniczenie odliczenia zawarte w art. 86a ustawy o VAT odnoszące się do podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi co do zasady m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jeżeli zatem wydatek na zakup roweru elektrycznego został poniesiony w ramach własnej działalności gospodarczej przez czynnego podatnika VAT, rower ten ma być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zakup został udokumentowany na podstawie faktury VAT z wyszczególnioną kwotą podatku VAT, podatnikowi przysługuje wówczas pełne odliczenie podatku VAT od zakupu roweru elektrycznego.

Jak zaksięgować zakup roweru w kosztach podatkowych?

Aby zaksięgować rower elektryczny w kosztach w systemie wFirma.pl w przypadku gdy jego wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT)/ WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Rower elektryczny w działalności

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w rejestrze VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów