0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe przy ryczałcie - księgowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób płacą podatek od przychodu, nie mają jednak możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz osób zagranicznych? Jak uwzględnić zaistniałe różnice kursowe? Odpowiedź w dalszej części artykułu.

Różnice kursowe u ryczałtowca

Zgodnie z art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym różnice kursowe należy zaliczyć do opodatkowanego przychodu. Tak więc przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinien określić różnice kursowe od wartości sprzedanych usług bądź towarów, które sprzedał kontrahentowi w walucie innej niż złotówki. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychód przedsiębiorcy, natomiast ujemne zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały.

Do opodatkowania różnic kursowych należy zastosować taką stawkę podatku, jak dla przychodów uzyskanych przez podatnika z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Należy je zatem (zarówno ujemne, jak i dodatnie) wykazać w kolumnie, w której ujęty był przychód należny ze sprzedaży i którego dotyczyły.

Ze względu na to, że formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca nie uwzględnia różnic kursowych zaistniałych w związku z poniesionymi kosztami.

Jak ustalić różnice kursowe?

Aby można było mówić o powstaniu różnicy kursowej, sprzedaż musi spełnić łącznie dwa warunki:

  1. przychód ze sprzedaży musi być ujęty w walucie obcej,

  2. zapłata za usługę bądź towar musi wystąpić w walucie obcej.

W celu ustalenia różnic kursowych konieczne jest także wyrażenie w złotówkach:

  • przychodu należnego - przychód ten obliczany jest według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu,

  • przychodu rzeczywiście otrzymanego - jest to przychód ustalony według kursu w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 

Ważne!

Dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość przychodu należnego jest niższa od przychodu w dniu, w którym został otrzymany.

Ujemne różnice kursowe powstają, gdy wartość przychodu należnego jest wyższa od przychodu w dniu, w którym został otrzymany.

Przykład 1.

Przedmiotem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest sprzedaż materiałów budowlanych. Formą opodatkowania jest natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką podatku 3%. Przedsiębiorca wystawił fakturę zagranicznemu kontrahentowi na kwotę 100 EUR 2 marca 2016 r. Faktyczna zapłata za towar nastąpiła przelewem 2 kwietnia 2016 r. Jak należy zaksięgować przychód oraz różnicę kursową?

Średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedził dzień uzyskania przychodu (czyli z 1 marca 2016 r.) wyniósł 4,3365 zł. Przedsiębiorca powinien w ewidencji przychodów  w marcu 2016 r. zaksięgować przychód w wysokości 100 EUR x 4,3365 zł = 433,65 zł.

Faktyczna zapłata za towar nastąpiła 2 kwietnia 2016 r., tak więc właściwym kursem jest średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty, czyli 1 kwietnia 2016 r. W dniu tym kurs wyniósł 4,2387 zł. Faktyczna zapłata za towar wyniosła 100 EUR x 4,2387 zł = 423,87 zł.

Wartość przychodu należnego w przeliczeniu na złotówki jest niższa od wartości przychodu otrzymanego: 423,87 zł - 433,65 zł = - 9,78 zł. Oznacza to wystąpienie ujemnej różnicy kursowej. Zatem w kwietniu przedsiębiorca powinien w kolumnie, w której ewidencjonuje przychód, wpisać kwotę 9,78 zł z minusem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów