0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe a rozliczanie na podstawie ewidencji przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontakty gospodarcze z zagranicznymi partnerami zwykle wiążą się z rozliczeniami w walutach obcych. Podatnik musi w dniu zainkasowania należności przeliczyć ją na PLN - i wtedy powstają różnice kursowe. Osoby rozliczające się na podstawie zasad ogólnych różnice kursowe ujmą albo po stronie kosztów, albo przychodów. A co zrobić, gdy w grę wchodzi opodatkowanie ryczałtem? Zapraszamy do lektury.

Różnice kursowe a opodatkowanie ryczałtem wg ustawy

Opodatkowanie ryczałtem reguluje Ustawa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Art. 6 ust. 1c mówi, że różnice kursowe zalicza się do opodatkowanego przychodu. I tak w konsekwencji różnice ujemne obniżają przychody uzyskane w konkretnym okresie rozliczeniowym. Różnice kursowe zostały dokładnie omówione w art. 24c ust. 2 oraz 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy rozliczać różnice kursowe?

Jeżeli wysokość przychodu należnego w walucie obcej po dokonaniu przeliczenia na PLN wg kursu średniego ustalanego przez NBP jest mniejsza od wartości tego przychodu w dniu, w którym został otrzymany, przeliczonego wg rzeczywiście zastosowanego kursu z tego dnia, wówczas pojawiają się dodatnie różnice kursowe. W odwrotnej sytuacji mamy do czynienia z ujemnymi różnicami kursowymi.

Różnice kursowe - kurs faktycznie zastosowany

Jeśli chodzi o przeliczenie przychodu z faktury, nie ma tu żadnych kontrowersji. Wówczas trzeba wziąć pod uwagę średni kurs NBP dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu. Z kolei przy otrzymaniu należności wszystko zależy od rodzaju konta, na które ona wpływa. W przypadku konta złotówkowego bank robi przewalutowanie i przy wycenianiu różnic trzeba wziąć pod uwagę kurs faktycznie przez niego zastosowany. Jeśli zaś należność wpływa na konto walutowe, wówczas stosuje się kurs średni NBP z dnia, który poprzedza dzień wpływu pieniędzy na rachunek.

Różnice kursowe w ewidencji przychodów

Różnice kursowe podwyższają lub obniżają opodatkowane przychody - w dacie wpłynięcia należności na rachunek bankowy.

Uwaga!

W tych ustaleniach nie jest istotny termin powstania przychodu ze sprzedaży towarów lub usług.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wystawił w dniu 29 maja 2017 roku dla kontrahenta z Francji fakturę o wartości 500 EUR. Zapłata wpłynęła w dniu 27 czerwca 2017 roku na konto walutowe. Przeliczenie wartości wygląda następująco:

  • wartość faktury sprzedaży: 500 EUR x 4,1803 (kurs średni NBP z dnia 26 maja 2017 r.) = 2 090,15 zł,

  • wartość otrzymanej zapłaty: 500 EUR x 4,2117 (kurs średni NBP z dnia 26 czerwca 2017 r.) = 2 105,85 zł.

Podatnik otrzymał zatem w przeliczeniu na PLN kwotę wyższą o 15,70 zł. Wartość ta będzie zwiększać przychody do opodatkowania, pod datą wpływu środków, tj. 27 czerwca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów