0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem art. 30 § 1 pkt 2 kp w 2024 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposoby rozwiązania umowy o pracę są ściśle określone i regulowane przez Kodeks pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku umowy o pracę na okres próbny rozwiązanie może nastąpić z upływem tego okresu lub przed jego upływem, za wypowiedzeniem. Czy korzystne jest korzystanie z trybu art. 30 § 1 pkt 2 Kp? Sprawdź!

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w 2024 r.

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)” –  oznacza to, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na wniosek jednej ze stron umowy – pracodawcy bądź pracownika. 

Wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać: 

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy oraz pracownika,
 • strony umowy oraz datę jej zawarcia,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i zachowaniu okresu wypowiedzenia,
 • podpisy obu stron. 

Jeżeli pracodawca jest stroną inicjującą zakończenie umowy o pracę, w wypowiedzeniu powinna znaleźć się dodatkowo informacja o możliwości odwołania się do sądu pracy przez pracownika oraz powód wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy na mocy art. 30 § 1 pkt 2

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa w przypadku umów na okres próbny lub stażu zatrudnienia u danego pracodawcy dla umów na czas określony i nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli umowa na okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień w przypadku, gdy okres próbny wynosi powyżej 2 tygodni;
 • 2 tygodnie przy umowie na okres próbny wynoszącej 3 miesiące.

Przykład 1.

Pan Adrian ma zawartą umowę o pracę na okres próbny w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 25 sierpnia 2023 roku. Złożył wypowiedzenie 8 sierpnia. Jako że jego okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień, to rozpocznie ono swój bieg 13 sierpnia, a zakończy się 19 sierpnia.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia wynoszącego mniej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące dla zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata.

Przykład 2.

Pani Beata pracuje w danej firmie powyżej 3 lat. 1 września złożyła wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W związku z tym okres wypowiedzenia zacznie swój bieg 1 października, a zakończy się 31 grudnia. 

Ze względu na okres wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 jest korzystne dla każdej ze stron. Pracownik może wykorzystać ten czas np. na poszukiwanie pracy, natomiast pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na zwalniane stanowisko. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów