Poradnik Przedsiębiorcy

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem art. 30 § 1 pkt 2 kp

Sposoby rozwiązania umowy o pracę są ściśle określone i regulowane przez Kodeks pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku umowy o pracę na okres próbny rozwiązanie może nastąpić z upływem tego okresu lub przed jego upływem, za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)” –  oznacza to, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na wniosek jednej ze stron umowy – pracodawcy bądź pracownika. 

Wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać: 

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy oraz pracownika,
 • strony umowy oraz datę jej zawarcia,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i zachowaniu okresu wypowiedzenia,
 • podpisy obu stron. 

Jeżeli pracodawca jest stroną inicjującą zakończenie umowy o pracę, w wypowiedzeniu powinna znaleźć się dodatkowo informacja o możliwości odwołania się do sądu pracy przez pracownika oraz powód wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy na mocy art. 30 § 1 pkt 2

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa w przypadku umów na okres próbny lub stażu zatrudnienia u danego pracodawcy dla umów na czas określony i nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli umowa na okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień w przypadku, gdy okres próbny wynosi powyżej 2 tygodni;
 • 2 tygodnie przy umowie na okres próbny wynoszącej 3 miesiące.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia wynoszącego mniej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące dla zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata.

Ze względu na okres wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 jest korzystne dla każdej ze stron. Pracownik może wykorzystać ten czas np. na poszukiwanie pracy, natomiast pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na zwalniane stanowisko.