Poradnik Przedsiębiorcy

Jak prawidłowo uzupełnić formularz ZUS RMUA?

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA – imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

W blokach I-III – należy wpisać dane podane w odpowiednich blokach raportu ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA przekazanego za ubezpieczonego za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01: podaje się identyfikator raportu RMUA w formacie numer/mm/rr

rmua

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Pole 03: numer PESEL podaje się o ile został nadany

rmua 

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Pola 01-04: wypełnia się dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej.

rmua

IV.A. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pole 01: należy wpisać tytuł ubezpieczenia (pierwszy), np. umowa o pracę, umowa zlecenie

Pole 02: należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek i podać, kto przekazał informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pole 03: należy wpisać wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.:

  • 1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy
  • 1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy itp
  • 150/176 – gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach

Pole 04: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 05: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 06: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 07: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 08: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 09: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe

Pole 10: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pole 11: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez płatnika składek

Pole 12: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez płatnika składek

Pole 13: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe

Pole 14: należy wpisać kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego

Pole 15: należy wpisać łączną kwotę składek, stanowiącą sumę wartości pól: 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13.

 rmua

IV.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Blok ten należy wypełnić w sytuacji, gdy ubezpieczony podlega ubezpieczeniom z dwóch tytułów, w sposób analogiczny jak blok IV. A.

 rmua

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pole 01: należy wpisać łączną kwotę zasiłków.

rmua

VI. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK

Pola 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36: należy wpisać rodzaj świadczenia/przerwy

Pola 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37: należy wpisać datę (dzień, miesiąc/rok), od kiedy wypłacane było świadczenie/od kiedy powstała przerwa

Pola 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38: należy wpisać datę (dzień, miesiąc/rok), do kiedy wypłacane było świadczenie/do kiedy trwała przerwa

Pola 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39: należy wpisać liczbę dni zasiłkowych lub liczbę dni, w których występowała przerwa w opłacaniu składek

Pola 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40: należy wpisać kwotę wypłaconego świadczenia

rmua

rmua

VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Pole 01: należy wpisać datę wypełnienia formularza ZUS RMUA (dzień/miesiąc/rok)

Pole 02: dla potwierdzenia wiarygodności danych podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona. W polu tym należy także umieścić pieczątkę adresową płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada).

 rmua

RMUA druk

Formularz ZUS RMUA powinien zawierać informacje dotyczące ubezpieczonego, czyli jego numery identyfikacyjne (PESEL, NIP) oraz nazwisko i imię. Raport zawiera także informacje dotyczące płatnika składek, w tym numery NIP i REGON, jak również nazwę skróconą płatnika. Gotowe formularze do wydruku można pobrać ze strony ZUS.