Poradnik Przedsiębiorcy

Jak prawidłowo uzupełnić formularz ZUS RMUA?

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. 

Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA – imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

W blokach I-III – należy wpisać dane podane w odpowiednich blokach raportu ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA przekazanego za ubezpieczonego za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01: podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr.

 rmua

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Pole 03: numer PESEL podaje się o ile został nadany

rmua 

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Pola 01-04: wypełnia się dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

 rmua

IV.A. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pole 01: należy wpisać tytuł ubezpieczenia (pierwszy), np. umowa o pracę, umowa zlecenie

Pole 02: należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek i podać, kto przekazał informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pole 03: należy wpisać wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.:

  • 1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy
  • 1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy itp
  • 150/176 – gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach

Pole 04: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 05: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 06: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 07: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 08: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 09: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe

Pole 10: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pole 11: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez płatnika składek

Pole 12: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez płatnika składek

Pole 13: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe

Pole 14: należy wpisać kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego

Pole 15: należy wpisać łączną kwotę składek, stanowiącą sumę wartości pól: 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13.

 rmua

IV.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Blok ten należy wypełnić w sytuacji, gdy ubezpieczony podlega ubezpieczeniom z dwóch tytułów, w sposób analogiczny jak blok IV. A.

 rmua

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pole 01: należy wpisać łączną kwotę zasiłków.

rmua 

VI. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK

Pola 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36: należy wpisać rodzaj świadczenia/przerwy

Pola 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37: należy wpisać datę (dzień, miesiąc/rok), od kiedy wypłacane było świadczenie/od kiedy powstała przerwa

Pola 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38: należy wpisać datę (dzień, miesiąc/rok), do kiedy wypłacane było świadczenie/do kiedy trwała przerwa

Pola 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39: należy wpisać liczbę dni zasiłkowych lub liczbę dni, w których występowała przerwa w opłacaniu składek

Pola 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40: należy wpisać kwotę wypłaconego świadczenia

rmua 

rmua