Poradnik Przedsiębiorcy

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (RMUA)

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek może przekazywać na informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej (dawniej RMUA). Co do zasady odchodzi się od tworzenia oraz przekazywania takiego dokumentu na rzecz informacji rocznych, które można wręczyć do 28 lutego za rok poprzedni.

Jak wypełnić informację miesięczną dla osoby ubezpieczonej (RMUA)?

W blokach I-III – należy wpisać dane podane w odpowiednich blokach raportu ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA, ZUS RPA przekazanego za ubezpieczonego za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01: podaje się identyfikator raportu RMUA w formacie numer/mm/rr.

RMUA - dane organizacyjne

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Pola 01-09: podaje się dane płatnika składek, przy czym w polu 03 należy wpisać numer PESEL podaje się o ile został nadany.

RMUA dane identyfikacyjne płatnika składek

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Pola 01-04: wypełnia się dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej.

RMUA dane identyfikacyjne ubezpieczonego

III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Pole 01: należy wpisać tytuł ubezpieczenia (pierwszy), np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Pole 02: należy wpisać kod oddziału NFZ, np. dla województwa dolnośląskiego 01R.

Pole 03: należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Pole 04: należy wpisać wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.:

  • 1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy
  • 1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy itp
  • 150/176 – gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach

Pole 05: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 06: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 07: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia

Pole 08: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 09: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 10: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 11: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowaną przez ubezpieczonego

Pole 12: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez płatnika składek

Pole 13: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez płatnika składek

Pole 14: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia chorobowe finansowaną przez płatnika składek

Pole 15: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe finansowaną przez płatnika składek

Pole 16: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanych z budżetu państwa

Pole 17: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanych z budżetu państwa

Pole 18: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia chorobowe finansowanych z budżetu państwa

Pole 19: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe finansowanych z budżetu państwa

Pola 20 – 23 należy wpisać kwoty dofinansowania z PFRON - te pola uzupełniło się jedynie dla deklaracji do grudnia 2007 roku.

Pola 24  27 należy wpisać kwoty składek finansowanych z Funduszu Kościelnego.

Pole 28: należy wpisać kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego

Pole 29: należy wpisać kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowanego przez płatnika składek

Pole 30: należy wpisać łączną kwotę składek, stanowiącą sumę wartości pól od 08 do 27.

Dane o składkach społecznych w RMUA

III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pole 01: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pole 02: należy wpisać kwotę należnej składki finansowanej przez płatnika składek

Pole 03: należy wpisać kwotę należnej składki finansowanej przez ubezpieczonego

Pole 04: należy wpisać kwotę należnej składki finansowanej z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS

Pole 05: należy wpisać kwotę należnej składki finansowanej przez Fundusz Kościelny

RMUA - zestawienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne

III. D. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK

Pole 01: należy wpisać rodzaj świadczenia/przerwy

Pole 02: należy wpisać okres w jakim było wypłacane świadczenie/od kiedy powstała przerwa (dzień, miesiąc/rok)

Pole 03: należy wpisać liczbę dni zasiłkowych lub liczbę dni, w których występowała przerwa w opłacaniu składek

Pole 04: należy wpisać kwotę wypłaconego świadczenia

RMUA - zestawienie świadczeń i wynagrodzeń za czas choroby

III.E. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, ALE NALEŻNEGO ZA INNY ROK KALENDARZOWY, KTÓRY STANOWIŁ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Pola 01, 03 i 05 : należy wpisać rok, za jaki należny jest dany przychód

Pola 02, 04 i 06: należy wpisać kwotę przychodu wypłaconego w danym roku, ale należnego za lata ubiegłe

Przychód wypłacony w danym miesiącu ale należny za inny rok kalendarzowy E-R w RMUA

III.F. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, ALE NALEŻNEGO ZA INNY ROK KALENDARZOWY, KTÓRY STANOWIŁ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Pola 01, 03 i 05 : należy wpisać rok, za jaki należny jest dany przychód

Pola 02, 04 i 06: należy wpisać kwotę przychodu wypłaconego w danym roku, ale należnego za lata ubiegłe

Przychód wypłacony w danym miesiącu ale należny za inny rok kalendarzowy w RMUA

III.G. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, OBOK WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, MACIERZYŃSKIEGO, OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO, KTÓRY W OKRESIE POBIERANIA TEGO WYNAGRODZENIA LUB ZASIŁKU NIE STANOWIŁ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Pole 01: należy wpisać kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku

Przychód wypłacony w danym miesiącu obok wyn. za czas niezdolnosci do pracy w RMUA

III.H. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, OBOK WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, MACIERZYŃSKIEGO, OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO, KTÓRY W OKRESIE POBIERANIA TEGO WYNAGRODZENIA LUB ZASIŁKU NIE STANOWIŁ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE I KTÓRY JEST NALEŻNY ZA INNY ROK KALENDARZOWY

Pola 01, 03 i 05 : należy wpisać rok, za jaki należny jest dany przychód

Pola 02, 04 i 06:należy wpisać kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, ale należnego za lata ubiegłe

Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok zasiłku w RMUA

 III.I. OKRESY PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

Pole 01 i 04: należy wpisać okres od jakiego była wykonywana praca nauczycielska

Pole 02 i 05: należy wpisać okres do jakiego była wykonywana praca nauczycielska

Pole 03 i 06: należy podać wymiar zajęć w jakich wykonywano pracę nauczycielską

RMUA - okresy wykonywania pracy nauczycielskiej

VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Pole 01: należy wpisać datę wypełnienia formularza ZUS RMUA (dzień/miesiąc/rok)

Pole 02: dla potwierdzenia wiarygodności danych podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona. W polu tym należy także umieścić pieczątkę adresową płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada). Podpisem tym potwierdza się również zawarte po lewej stronie oświadczenie.

RMUA oświadczenie płatnika składek

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (RMUA) – kiedy przekazać?

Formularz zwany wcześniej ZUS RMUA można przekazywać pracownikowi co miesiąc, w takiej sytuacji co do zasady płatnik nie jest  zobowiązany do przekazywania informacji rocznej, bowiem został spełniony ustawowy obowiązek poinformowania ubezpieczonego o wpłatach pobranych z jego wynagrodzenia.

Oczywiście pracownik może wystąpić z wnioskiem o przekazanie mu informacji rocznej, mimo otrzymania raportów co miesiąc. Pracodawca ma wówczas obowiązek taki dokument udostępnić.

W informacji miesięcznej RMUA podaje się dane na temat osiągniętych przez pracowników przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek oraz kwoty pobranych składek podlegających wpłacie do ZUS. Pracodawca nie ma obowiązku przekazywania informacji miesięcznej pracownikowi, ale musi mieć na uwadze, ze zobowiązany jest do przekazania informacji miesięcznej.