0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy. Według przepisów musi zostać wypłacone raz w miesiącu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Kiedy natomiast pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie, jeżeli stosunek pracy ustał w trakcie miesiąca? Czy musi to pozostawić środki do dyspozycji pracownika w ostatnim dniu umowy? Poniżej odpowiedź.

Dzień wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy ustala jedynie w art. 171, że „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny."

Z przytoczonego przepisu jednak nie wynika jasno, w jakiej dacie powinien być wypłacony ekwiwalent. Termin ten powinien być równy z terminem ustania stosunku pracy, czyli wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia. Wynika to z tego, że właśnie w ostatnim dniu zatrudnienia prawo pracownika do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego zmienia się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Ustanie stosunku pracy uniemożliwia bowiem wykorzystanie urlopu w naturze.

Jeżeli dzień rozwiązania umowy o pracę wypada w dzień, który w zakładzie jest wolny od pracy, to wypłaty ekwiwalentu należy dokonać w pierwszym roboczym dniu następującym po rozwiązaniu stosunku pracy.

Według przepisów pracownik może dochodzić roszczenia o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przez najbliższe 3 lata od okresu jego wymagalności.

Pracodawca może nie wypłacić pracownikowi ekwiwalentu za urlop, o ile nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy, następujący bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wypłata wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania miesiąca

Obliczenie wysokości wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca zależy od tego, czy pracownik miał stałą wysokość wynagrodzenia, czy też było to zależne od przepracowanych godzin.

W pierwszym przypadku miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu ustania stosunku pracy. Po obliczeniu kwoty odejmuje się ją od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc. Wynika to z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Natomiast w drugim przypadku, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.

Przepisy kodeksu pracy nie ustalają wprost daty obowiązku wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca. Termin wypłaty przewidziany w treści umowy nie obowiązuje po ustaniu stosunku pracy. Należy jednak przyjąć rozwiązanie korzystne dla pracownika, czyli najczęściej jest to dzień ustania zatrudnienia.

Takie stanowisko przyjmuje również była Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17841 z dnia 16 września 2010 roku:

(...)Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również, moim zdaniem, dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego ˝rozliczeniu się˝ z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych.

Naliczenie ekwiwalentu za urlop na wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w prosty sposób można wyliczyć ekwiwalent. Aby dodać ekwiwalent za urlop powinna zostać dodane zakończenie do umowy bądź umowa powinna kończyć się w miesiącu w jakim upływa czas na jaki została zawarta. Ekwiwalent należy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, następnie wybrać z listy EKWIWALENT ZA URLOP.

Wypłata wynagrodzenia - ekwiwalent na wFirma.pl

Wprowadzony ekwiwalent za urlop zostanie ujęty na liście płac.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów